Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

Jesús Vázquez Abad - Alcalde

Jesús Vázquez Abad (Nuremberg, 1967)

Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago. Especialidade: Financeira

Doutor Cum Laude en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo

Realizou actividade investigadora; traballos científico s; libros e monografías; así como diversas comunicacións e ponencias presentadas en Congresos. Impartiu cursos e seminarios en diversas Universidades.

 • Ano 1991. Profesor Asociado da Universidade de Vigo.
 • Ano 1991. Administrativo 1ª, Banco Gallego, S.A.
 • Ano 1994. Profesor Titor da UNED Ourense.
 • Ano 1998. Presidente da comisión informativa da Universidade.
 • Ano 1998. Subdirector da Escola de Estudos Empresariais.
 • Ano 2003. Profesor Titular do departamento de Organización de Empresas e Marketing da Universidade de Vigo.
 • Ano 2006. Decano da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense.
 • Ano 2008. Deputado polo grupo parlamentario popular no Congreso dos Deputados, no que foi membro das comisións de Economía e Facenda, Educación, Política Social e Deporte, da comisión de Ciencia e Innovación e Portavoz de Universidades do Grupo Parlamentario Popular.
 • Ano 2008. Presidente da Comisión Nacional de Universidades do Partido Popular.
 • Anos 2009-2012. Conselleiro de Educ ación e Ordenación Universitaria.
 • Anos 2012-2015. Conselleiro de Cultura, Educación e O.U.
Jesús Vázquez Abad, Alcalde de Ourense, efectua as delegacións nas distintas áreas entre os concelleiros e concelleiras do grupo de goberno

María Sofía Godoy Gómez-Franqueira

María Sofía Godoy Gómez-Franqueira (Ribadavia, 1968)

 • Diplomada en Relacións Laborais
 • Máster en Xestión de Cooperativas pola Universidade de Mondragón
 • Master en Dirección de Recursos Humanos, pola Escola de Negocios de Caixanova
 • Advanced Management Program, polo Instituto de Empresa
 • Programa Certificación Internacional experto en Coaching, polo Instituto Europeo de Coaching
 • No Grupo Coren dende 1993, con diferentes responsabilidades na xestión de recursos humanos, e dende 2008, xerente da Fundación Coren

Concelleira delegada das áreas:

  Asuntos Sociais:

  Servizos sociais comunitarios básicos e servizos sociais comunitarios específicos e os seus equipamentos.

  Fogar do Transeúnte.

  Gardería monoparetal.

  Centros cívicos.

  Programas de integración sociolaboral dirixidos a colectivos en risco de exclusión social, inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas, de favorecemento da conciliación e apoio a estrutura familiar, e envellecemento activo de maiores.

  Limpeza e mantemento de centros sociais (centros cívicos, casa da maxía, casa da mocidade).

  Sanidade:

  Servizos mortuorios e cemiterios.

  Prevención sanitaria.

  Unidade de Condutas Aditivas.

  Aula de saúde.

  Unidade de día.

  OMIC (Oficina Municipal de Información ao Consumidor).

  Protectora de animais.

  Igualdade:

  Políticas de Igualdade.

  Muller (inclúe Centro de Información á Muller e Casa de acollida).

  Xuventude:

  Casa da Mocidade.

  Voluntariado

Mª Belén Iglesias Cotés

María Belén Iglesias Cortés (Ourense, 1963)

 • Pedagoga. Asesora pedagógica.
 • Preparadora de opositores de Educación. Formadora de formadores.
 • Docente acreditada en cursos de formación ocupacional, plan FIP
 • Programación de técnicas de estudio y apoyo al alumnado con N.E.E.
 • Preparadora de opositores de educación e Inspectores de Educación.
 • Formadora de formadores. Docente en legislación educativa.
 • Docente en programación didáctica. Especialidades: educación infantil; educación primaria; educación física.
 • Docente en plantes de apoyo. Especialidad: Pedagogía Terapéutica; Audición y lenguaje.
 • Docente en Programas de Intervención. Especialidad: Pedagogía Terapéutica; Audición y Lenguaje.
 • Docente en Cursos de Formación Ocupacional, PLAN FIP (años: 1999-2010)
 • Docente en las materias de filosofía y Lengua Española
 • Concelleira do Grupo Municipal do PP de Ourense (2007-2011 e 2011-2015)

Concelleira delegada das áreas:

  Educación:

  Universidade.

  Escolas infantís.

  Programas dirixidos á comunidade educativa e programas dirixidos á poboación en xeral, nos que se inclúe a Universidade Popular, a Aula da Natureza, a Escola de Artes Escénicas , a Escola Municipal de Idiomas e as Bibliotecas Municipais.

  Limpeza de centros educativos e mantemento e servizo de conserxería de CEIPs.

  Cultura:

  Museos, festas, festival de cine, auditorio e espazos expositivos dependentes da concellería de Cultura.

  Normalización lingüística.

Ana Fernández Morenza

Ana María Fernández Morenza (A Pobra de Trives, 1975)

 • Licenciada en Dereito
 • Avogada
 • Membro da Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Avogados. Responsable da Comisión sobre Violencia de Xénero e ponente.
 • Mediadora de seguros titulada
 • Docente na Escola de Práctica Xurídica do Colexio Oficial de Avogados.

Concelleira delegada das áreas:

  Facenda:

  Fiscalización, recadación, xestión orzamentaria, contabilidade, inspección de rendas.

  Contratación

  Compras e Subministros

  Oficina de compras

José Araújo Fernández

José Araújo Fernández (Francia, 1971)

 • Diplomado en CienciasEmpresariais                                                                                                                      
 • Empresario
 • Ex xerente do Festival de Cine de Ourense
 • Concelleiro dende 2003
 • Concelleiro de Cultura entre 2003 e 2007
 • Concelleiro do grupo municipal do PP 2007-2011

Concelleiro delegado das áreas:

  Portavocía

  Infraestruturas e perímetro rural:

  Perímetro rural.

  Mantemento e conservación ordinaria das vías públicas.

  Mobiliario urbano.

  Enxeñeria e cartografía.

  Augas e Saneamento.

  Control de Obras.

  Servizo Eléctrico:

  Alumeado público e máis o mantemento, aforro e eficiencia enerxética.

  Xestión de novas instalación de enerxías alternativas e eficiencia enerxética.

  Medio Ambiente e parques e xardíns:

  Medioambiente. (Control, calidade ambiental e sustentabilidade).

  Limpeza de terreos en solo rústico e urbano.

  Parques e Xardíns.

  Limpeza viaria

  Transporte Público

Flora Moure Iglesias

Flora Moure Iglesias (Ourense, 1966)

 • Licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid Ano 1994
 • Avogada exercente do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense
 • Avogada do Turno de Oficio (Civil e Penal) dende xuño de 1994
 • Letrada externa de asesoramento de entidad financeira dende xullo de 2001
 • Letrada da Asesoría Xurídica da Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Ourense dende xullo de 2003 a agosto de 2012

Concelleira delegada da área:

  Recursos Humanos

  Comercio:

  Mercados

  Prazas de abastos.

  Comercio local.

  Matadoiro.

Francisco Carlos Campos Sanmartín

Francisco Carlos Campos Sanmartín (Ourense, 1954)

 • Diplomado en Enfermería                                                                                                                                             
 • Diplomado en Sanidade
 • Técnico en RX Enfermeiro do SERGAS
 • Supervisor de atención ao paciente no CHUO dende 2009

Concelleiro delegado das áreas:

  Seguridade Cidadá:

  Policía Local.

  Tráfico e expedientes sancionadores.

  Servizo de extinción de Incendios.

  Protección civil.

  Participación Cidadá

Jorge Pumar Tesouro

Jorge Pumar Tesouro (Ourense, 1975)

 • Vicepresidente 2º Excma. Diputación Provincial de Ourense                                                                                                            
 • Diputado delegado de Administración Provincial
 • Diplomado en Ciencias Empresariais
 • Máster en Axentes de Emprego
 • Curso Superior de Técnico na Administración Local
 • Técnico local de Emprego no Concello de Coles
 • Asesor do Grupo Municipal do PP no Concello de Ourense (2011-2015)

Concelleiro delegado das áreas:

  Servizos xerais:

  Parque móbil.

  Padrón municipal.

  Rexistro xeral.

  Arquivo.

  Órganos de Goberno (inclúe protocolo e representación, dietas concelleiros/as, transferencias institucionais, etc, ...).

  Participación en feiras e exposicións.

  Xestión de edificios municipais (inclúe mantemento e inversión dependencias municipais).

  Transparencia e xestión da calidade dos servizos.

  Rexistro de parellas de feito.

  Prensa e comunicacións.

  Promoción Económica e emprego:

  Centro de Iniciativas Empresariais.

  Centro de coñecemento "A Molinera".

  Sistemas de Información

  Cooperación Institucional

  Turismo e Termalismo

  Formación Ocupacional:

  Escolas taller e obradoiros de emprego.

José Jesús Cudeiro Mazaira

José Jesús Cudeiro Mazaira (Ourense, 1952)

 • Licenciado en Dereito
 • Anos 1985 a 1993.Secretario e asesor técnico da Comisión Provincial de Urbanismo da Xunta de Galicia en Ourense.
 • Anos 1993 a 1997. Xefe Provicial del Urbanismo da Xunta de Galicia en Ourense.
 • Anos 1997 a 2003. Director Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia
 • Anos 2003 a 2005. Director Xeral de Desenvolvemento Comarcal da Xunta de Galicia
 • Avogado
 • Asesor técnico na Deputación Provincial de Ourense

Concelleiro delegado das áreas:

  Urbanismo, licenzas e vivenda:

  Licenzas urbanísticas de obra e ocupación.

  Licenzas de actividade e apertura.

  Disciplina Urbanística (inclúe específicamente as ordes de execución, reposición da legalidade, suspensión de obras sen licenza ou sen axustarse a licenza, a declaración de ruína inminente, e a imposición de multas coercitivas agás no caso de que estén vinculadas á demolición de obras sen licenza ou sen axustarse á mesma).

  Inspección Técnica de Edificios.

  Réxime disciplinario en materia de contaminación acústica.

  Vivenda e ARis.

  Rexistro de edificacións ruinosas e inaxeitadas.

  Rexistro de solares e terrenos sen edificar.

  Xestión urbanística e Planeamiento:

  Planeamiento urbanístico.

  Xestión urbanística.

  Arqueoloxía.

  Expropiacións.

  PERis e Casco histórico.

  Patrimonio municipal:

  Patrimonio.

  Patrimonio Municipal do Solo (PMS).

  Inventario Xeral de bens.

  Responsabilidade patrimonial.

Mario Guede Fernández

José Mario Guede Fernández (Ourense, 1952)

 • Diplomado en Maxisterio
 • Funcionario de Educación nos siguientes centros: CEIP Virxe de Covadonga, CEIP Otero Nóvoas de Cortegada, CEIP Prácticas de Ourense, IES A Carballeira
 • Concelleiro de Deportes 2003-200
 • Xefe do Servizo Provincial de Deportes da Xunta de Galicia (2009 – actualidade)
 • Técnico Superior de Fútbol Ex - entrenador de CD Ourense

Concelleiro delegado das áreas:

  Deportes

  Presidencia do Consello Municipal de Deportes