Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

O sitio web http://ourense.gal é un dominio en Internet de titularidade do Concello de Ourense, Praza Maior, 1. 32005 Ourense.


Este aviso legal recolle as condicións xerais que rexen o acceso e uso do presente sitio web, do que é titular o Concello de Ourense.

O uso do sitio web implica a expresa e plena aceptación das presentes condicións xerais na versión publicada no momento no que o usuario acceda ao mesmo, sen prexuízo de as condicións particulares que puideran aplicarse a algúns dos contidos ou servizos concretos do sitio web.

Protección de datos de carácter persoal.

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos forman parte dun ficheiro automatizado titularidade do Concello de Ourense, sito na Praza Maior, 1 (32005) Ourense.

O Concello de Ourense comprometese ao cumprimento de a súa obriga de secreto en relación a os seus datos de carácter persoal e a tratalos con confidencialidade, así como a non cedelos a terceiros sen o seu previo consentimento. Vostede poderá exercer en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación.

Modificacións.

Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, o Concello de Ourense reservase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación ao usuario, a modificar ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral.

Así mesmo, reservase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións de uso así como calquera outra condición particular.

Hiperenlaces.

Os hiperenlaces contidos no sitio web poden dirixir a páxinas web de terceiros. O Concello de Ourense non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puideran aparecer en dito sitio, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre o Concello de Ourense e as persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.