Responsive image 27-05-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Areas de Gobierno

Foto de Gonzalo Pérez Jácome

Gonzalo Pérez Jácome

Responsable de Alcaldía - Presidencia

Alcaldía - Presidencia

Atribuciones:

Correspóndelle a dirección e coordinación das áreas delegadas do Goberno Municipal, mediante o
exercicio das seguintes competencias:
a) A dirección da política, goberno e administración municipal (artigo 124.4.b) da LBRL).
b) O establecemento das directrices xerais da acción de goberno, asegurando a súa continuidade
(artigo 124.4.c) LBRL)
c) A superior dirección do persoal ao servizo da administración municipal – artigo 124.4.i) LBRL)
d) As facultades de control do exercicio das competencias delegadas previstas no artigo 37.1 do
Regulamento orgánico.

e) As funcións de representación e dirección política do Concello previstas nos apartados a), d), e),
f) e g) do artigo 124.4 LBRL.
Da xefatura desta área, dependerán directamente:
A/ Organos directivos de control, fé pública y asistencia legal :
- Secretaría General del Pleno
- Oficialía Mayor
- Intervención
- Tesourería
- Tribunal Económico Administrativo
- Asesoría Jurídica ( inclúe Avogacía Consistorial e equipo de TAXS)


B/ Coordinador Xeral de Administración Municipal ( Xefatura administrativa da área de alcaldía )
- Administración transversal
C/ Director Xeral de Innovación Tecnolóxica e Dinamización administrativa
D/ Sistemas de Información
E/ Participación cidadá
F/ Cooperación Institucional