Areas de Gobierno

Armando Ojea Bouzo

Responsable de Servizos Xerais

Servizos Xerais

Atribucións:

  • Arquivos e rexistros administrativos: A xestión dos arquivos e rexistros administrativos (sen prexuízo da súa superior dirección pola Oficialía Maior, conforme ao establecido na Disposición Adicional 8a, apartado d) da Lei de Bases do Réxime Local, en relación co artigo 3.2.l) do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
  • Contratación : A xestión das contratacións suxeitas á Lei de contratos do sector público, exceptuados os contratos menores, e sen prexuízo do establecemento de instrucións xerais para a coordinación dos procedementos de contratación menor, que corresponderá a esta área.
  • A xestión dos servizos comúns ao conxunto da administración municipal non atribuídos de forma específica a outra área.
  • Sistemas de información e Transparencia
  • Parque móbil
  • Comercio

Áreas: