Areas de Gobierno

Sonia Ogando Vázquez

Responsable de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio

Urbanismo, Vivienda y Patrimonio

Atribucións:

Urbanismo, licenzas e vivenda:

Intervención na edificación e uso do solo. Disciplina urbanística; comprende:

a) Disciplina urbanística. Inclúe todas as competencias que lle corresponden á Alcaldía recollidas no Capítulo III do Título VI da Lei 2/2016 do solo de Galicia, agás as que se lle delegan á Xunta de Goberno local no apartado segundo da resolución.

b) A tramitación e resolución de expedientes sancionadores pola comisión de infraccións urbanísticas derivadas do incumprimento da Ordenanza municipal reguladora da publicidade exterior mediante carteis, carteleiras ou valos publicitarios.

c) Ruina inminente (art. 141.5 da Lei 2/2016 do solo de Galicia).

d) Fomento da edificación.

Áreas: