Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

O Concello ven de facer público un listado cos nomes de solicitantes de axudas de libros e comedores escolares para o 2017 que teñen algunha falla ou erro na sua solicitude, coa intención de que completen a documentación para poder optar a estas axudas.  O prazo para cubir estas deficiencias será de dez días, a contar da publicación deste anuncio na web.

A Concellería de Asuntos Sociais fai un requirimento de Emenda (subsanación), de solicitudes de axudas de libros e comedores escolares para o ano 2017 segundo a convocatoria publicada ( BOP 111, do 16 de maio de 2017). 


Para dar trámite as solicitudes de axudas de libros e material escolar e comedores escolares, e apreciadas fallas na documentación esixida no artigo 6 das bases da convocatoria, segundo o listado adxunto ao presente anuncio, faíse público coa indicación expresa de que, para tal fin, os interesados dispoñen do prazo de DEZ DÍAS, a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos do Concello e na páxina
web, www.ourense.gal, de acordo co artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, co apercibimento de que, de non facelo no mencionado prazo, se lle terá por desistido da súa petición cos efectos previstos no artigo 21.1 da citada Lei.

Listado de solicitantes e erros que teñen que subsanar (pdf)

Listado provisional de beneficiarios das axudas de libros e comedores escolares curso 2017/18 (pdf)

Ademáis, pódese consultar dito listado nos seguintes enderezos:

  • Rúa Bispo Carrascosa no 8, baixo.
  • UNIS A ponte Rúa Eulogio Gómez Franqueira no 43 (Centros Cívico a Ponte).
  • UNIS Centro Rúa Bernardo González Cachamuíña no 11-13.
  • UNIS Couto Rúa Francisco de Moure no 2.
  • UNIS Casco Vello Rúa Colón no 18, (centro cívico).

Máis información

Aprobación da convocatoria de axudas de libros e comedores escolares