Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

ADQUISICIÓN DE XOGUETES PARA A CAMPAÑA DE REIS 2020

1. OBXECTO DA SUBMINISTRACIÓN:

A adquisición de xoguetes da Campaña de reis para a Concellería de Asuntos Sociais, nas condicións que constan no anuncio da convocatoria, que se pode consultar máis abaixo

2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

2.1 Prazo: 7 días naturais, contados a partir do luns, 18 de novembro.

2.2 Documentación que se debe presentar:

A sinalada no dito anuncio.

2.3 Modo:

Indistintamente, por calquera dos seguintes:

a) Presencialmente, no rexistro xeral do Concello de Ourense, na Praza Maior, 1, Ourense.

b) Por calquera dos medios previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE núm. 236, do 02.10.2015).

2.4 Efecto:

A presentación da oferta implica a aceptación total e incondicionada, pola persoa ou empresa presentadora, das condicións do contrato publicadas nesta páxina web

3. ENTREGA DOS BENS SUBMINISTRADOS

3.1 Prazo: entre o 30 de decembro de 2019 e o 5 de xaneiro de 2020.

3.2 Lugar: Nas instalacións da empresa adxudicataria no termo municipal do Concello de Ourense.

3.3 A entrega deberá facerse a cada familia portadora dun vale da Concellería de Asuntos Sociais.

4. PAGO DO PREZO DA SUBMINISTRACIÓN

O pago do prezo da subministración realizarase trala presentación pola persoa ou empresa subministradora dunha única factura que reúna os requisitos legalmente establecidos.

DOCUMENTACIÓN: