Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

ADQUISICIÓN XOGUETES CAMPAÑA DE REIS 2020

1. OBXECTO DO SUMINISTRO:

A adquisición de xoguetes da Campaña de Reis para a Concellería de Asuntos sociais, nas condicións que constan neste Anuncio (PDF)

2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

2.1 Prazo: Até o día 3 de decembro, inclusive.

2.2 Documentación que se debe presentar: A sinalada no dito anuncio.

2.3 Modo: Indistintamente, por calquera dos seguintes:

a) No rexistro xeral do Concello de Ourense, Praza Maior núm. 1, Ourense.

b) Por calquera dos medios previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

2.4 Efecto: A presentación da oferta implica a aceptación total e incondicionada, pola persoa ou empresa presentadora, das condicións do contrato publicadas no dito anuncio.

3. ENTREGA DOS BENS SUBMINISTRADOS.

3.1 Prazo: entre o 30 de decembro de 2020 e 5 de xaneiro de 2021.

3.2 Lugar: Nas instalacións da empresa adxudicataria no termo municipal do Concello de Ourense.

3.3 A entrega deberá facerse a cada familia protadora dun vale da Concellería de Asuntos Sociais.

4. PAGO DO PREZO DO SUBMINISTRO

O pago do prezo do subministro realizarase trala presentación pola persoa ou empresa subministradora dunha única factura que reúna os requisitos legalmente establecidos.

DOCUMENTACIÓN