Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 25 de xuño de 2020, adoptou, entre outros, o seguinte ACORDO:

Aprobar o Plan Estratéxico de subvencións da Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense, para o período 2020-2022. Nº.de expediente 2020012754.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), acordou:

  1. Aprobar o Plan Estratéxico de Subvencións da Concellería de Asuntos sociais do Concello de Ourense para o período comprendido entre os anos 2020 e 2022, ambos inclusive (Documento electrónico co código CSV: L39EMLXEMSJG32S -documento versión galego- e código CSV:L3WY8BQ9ED0F5MNC -documento versión castelán-), consonte ao establecido no artigo 8.1 da Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións, e os artigos 10 a 15 RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da citada lei 38/2003.
  2. Ordenar a publicación do texto íntegro do Plan Estratéxico de subvencións da Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense na páxina web municipal en aras de respetar o principio de transparencia na actividade administrativa.

DOCUMENTACIÓN