Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Asuntos Sociais

Áreas

Fachada Centro Cívico Colón

A Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense ten atribuída a xestión dos centros cívicos municipais, ámbito no que se desenvolve o Programa de Actividades destes centros para nenos e nenas. A realización destas actividades encoméndase a profesionais e empresas que reúnan as condicións máis idóneas tanto pola cualificación do persoal técnico como pola súa infraestrutura.

É obxecto destas bases regular a selección de proxectos do programa de actividades dos centros cívicos do Concello de Ourense, consonte aos obxectivos establecidos no artigo 3 da Ordenanza reguladora dos centros cívicos municipais do Concello de Ourense, particularmente: “ofrecer alternativas de ocio e tempo libre potenciando o desenvolvemento das habilidades e as capacidades das persoas”, e “elaborar programas de carácter cultural e social que teñan como obxecto o desenvolvemento integral dos veciños e veciñas”.

Os proxectos que se presenten deberán ter en conta, na súa elaboración e programación a inclusión de elementos transversais coma a posta en valor do barrio onde se sitúa o programa, o fomento da vida saudable e a implicación solidaria e integradora co entorno veciñal e urbano.

Actividades envellecemento activo

A Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense ven desenvolvendo nos derradeiros anos o Programa de Envellecemento Activo, que consiste na realización dunha serie de cursos e actividades de ocio e tempo libre para as persoas maiores de 60 años, no municipio. A realización destas actividades encomendase a profesionais e empresas que reúnan as condicións máis idóneas tanto pola cualificación do persoal técnico como pola súa infraestrutura.

É obxecto das bases regular a selección de proxectos do programa de actividades de ocio e tempo libre para persoas maiores no marco do programa de envellecemento activo do Concello de Ourense.

Poderán participar e presentar proxectos de actividades, todas as persoas físicas ou xurídicas, legalmente recoñecidas, con plena capacidade de obrar, capacitación técnica e habilitación profesional, e que non estean incursas nalgunha causa de exclusión ou prohibición para contratar coas administracións públicas.

Documentos

Libros de texto

A Concellería de Asuntos Sociais publica hoxe, 15 de xuño, un requirimento de enmenda para que os solicitantes do Programa de Axudas de Libros e Comedor Escolar do curso 2018-2019 poidan subsanar as fallas atopadas na documentación presentada durante a xestión destas axudas.

Foto fachada do Concello

Publicación da aprobación en Xunta de Goberno Local das bases e a convocatoria que regulan unha liña de concesión de axudas que consiste na entrega de locais, alugados polo Concello de Ourense coa finalidade exclusiva de que se entreguen a terceiros, segundo o previsto no artigo 3 do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, destinadas a Asociacións de persoas maiores do Concello de Ourense para a realización de actividades culturais, recreativas e de convivencia, encamiñadas a promover a integración e participación na vida comunitaria do colectivo que integra a terceira idade, favorecendo o seu mantemento no medio social habitual, que cumpran os requisitos esixidos para seren beneficiarios.

 

Documentos

 

 

Foto reunión Consello Social

O Pleno do órgano de participación nas políticas sociais acolleu esta mañá a presentación do traballo.

Imaxe axudas

O Concello de Ourense abre desde o mércores día 25 de abril o prazo para concorrer á convocatoria de subvenciones a asociaciones e entidades sin ánimo de lucro, en materia de servicios sociais, para o ano 2018. O anuncio da convocatoria foi publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense do día 24 de abril, polo que se abre desde mañá un prazo dun mes desde o día seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia para presentar solicitudes.

Libros de texto

O Concello de Ourense abre desde o mércores día 25 de abril o prazo para concorrer á convocatoria de axudas de libros de texto, material escolar e comedor escolar para o próximo curso 2018-2019. O anuncio da convocatoria foi publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense do día 24 de abril, polo que se abre desde mañá un prazo de 15 días hábiles, que rematará o martes 16 de maio, para presentar solicitudes.

 

Foto Programa Vacacións con Traballo

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, do que fai parte o Concello de Ourense, lanza a 13ª edición de Vacacións con Traballo, o programa de voluntariado internacional dirixido ao persoal das administracións socias. Os perfís requiridos este ano para colaborar entre 15 días e 1 mes cos nosos parceiros son os seguintes:

O Concello de Ourense ven a desenvolver desde hai anos, múltiples programas e accións dirixidas á infancia e á adolescencia, encadrados en diferentes ámbitos da acción municipal, e coa vontade de avanzar na protección da cidadanía en xeral, e da infancia e adolescencia en particular. Procúrase o compromiso de dotar de protagonismo a este colectivo, apreciando a necesidade de contar cun documento estratéxico que marque as directrices da acción municipal nas diferentes áreas de xestión municipal (Plan de infancia e adolescencia). Para isto, abríuse un proceso participativo no que se lle deu voz aos nenos e nenas, adolescentes e familias, e traballamos coas entidades comprometidas no municipio coa infancia e a adolescencia permitindo, por unha banda detectar aquelas necesidades que puidesen estar cubertas de modo insuficiente e pór en valor as medidas e accións desenvolvidas na actualidade na infancia e adolescencia.

Foto firma convenio

A Fundación, por petición do Concello, porá a disposición de persoas refuxiadas un piso na cidade, que será xestionado por Cruz Roja.