Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Educación

Sede da área de Educación

Rúa da Canle 6 32004 Ourense

Teléfono: 988 388 136

Horario: 8.30h a 14.30h

Web oficial: https://educacionourense.com/

Área de goberno responsable: Impulso educativo

Últimas noticias:

Seccións

A continuación amósase unha listaxe de seccións que compoñen esta área. Podes obter máis información premendo sobre cada unha das seccións:

Aula da Natureza do Río Miño

A través da Aula da Natureza do Río Miño a Concellería de Educación tenta fomentar a participación cidadá nos aspectos relacionados co medio ambiente urbán, a través da sensibilización, formación e educación para achegar a poboación en xeral o coñecemento da realidade ambiental e do seu contorno.

Outro dos seus obxectivos imprescindibles é a creación dunha maior conciencia ecolóxica capaz de colaborar cos necesarios esforzos que hai que realizar permanentemente para acadar un maior equilibrio ambiental cada día.

A educación ambiental concíbese coma un proceso permanente no que os individuos e a colectividade cobran consciencia do seu medio e adquiren os coñecementos, valores, competencias, experiencia e vontade capaces de facelos actuar para resolver os problemas actuais e futuros do medio ambiente.

Esta definición oficial ben pode servir de punto de partida para explicar o que Concello de Ourense pretende conseguir coa creación da Aula da Natureza: a intervención da xente na resolución dos problemas ambientais.

Coordinador: Luis Herminio Amigo Estrada

Teléfono: 988.51.07.81

Máis información 

Para obter máis información sobre a Aula da Natureza recoméndase visitar a Web da Concellería de Educación

O obxectivo da Escola de idiomas do Concello é ofrecerlle ós cidadáns a posibilidade de iniciar ou perfeccionar os seus coñecementos nunha das linguas que se ofertan nos distintos obradoiros, así como nos cursos de inglés; potenciar a valoración da cultura propia a partir do coñecemento de outras culturas e o contraste entre elas.

Preinscrición

Os impresos se poderán recoller na Concellería de Educación (Praza San Martiño nº 2, 1º) ou na oficina de atención o cidadá.

Cursos de duración coincidente co ano escolar.

Normas de matriculación nas Escolas Municipais

Para ter dereito a unha praza nos cursos de duración coincidentes co ano escolar nas distintas escolas municipais, os interesados deberan acompañar os seguintes documentos acreditativos dos criterios de selección que a continuación se relacionan.

 1. Condición de familia numerosa, se é o caso, mediante a presentación de copia do título de familia numerosa.
 2. Acreditación de minusvalía superior ao 33% do alumno ou dalgún membro da unidade familiar, mediantea presentación de copia do certificado oficial acreditativo da minusvalía e grao, expedido pola Xunta de Galicia. No citado certificado deberá constar a data de inicio do recoñecemento da minusvalía e si esta é definitiva ou provisional coa data de finalización de efectos neste último caso.
 3. Copia do Documento Nacional de Identidade.
 4. Copia do Libro de Familia.
 5. Copia da Renda da unidade familiar.
 6. Impreso cuberto.

Contacto

Concellería de Educación, Praza de San Martiño nº2 - 1º, 32005 Ourense.
Teléfono: 988 388 136.
Fax: 988 388 159

Máis información 

Para obter máis información sobre a Escola Municipal de Idiomas recoméndase visitar a Web da Concellería de Educación

A Escolas de Música teñen como finalidade xeral ofrecer unha formación práctica en música, dirixidas a afeccionados de calquera idade, sen prexuízo da súa función de orientacióna estudos profesionais para todo aquel que teña vocación e aptitude.

 • Obxectivos
 • Fomentar a educación musical e a práctica musical.
 • Proporcionar unha experiencia musical globalizada que permita descubrir as potencialidades musicais do alumno posibilitándolle a expresión musical a través da elección do instrumento.
 • Educar o oído de forma melódica e harmónica, como base para desenvolver as súas propias ideas.
 • Fomentar a participación activa do alumnado a nivel grupal.
 • Desenvolver a sensibilidade estético-musical.
 • Aproveitar a capacidade intuitiva do alumnado, a súa habilidade e predisposición especial ante as novas tecnoloxías para introducilo nas ferramentas que a informática proporciona para desenvolver as diferentes capacidades musicais.
 • Aprender a utilizar a voz como elemento expresivo.

Especialidades

 1. Piano
 2. Frauta traveseira
 3. Frauta de pico
 4. Clarinete
 5. Saxofón
 6. Violín
 7. Guitarra clásica
 8. Guitarra eléctrica
 9. Percusión

Horario

As clases se impartirán de tarde en horario de 15:30 a 22:00 horas, de luns a venres.

Tamén habería posibilidade de mañás (a convir co profesor).

Máis información 

Para obter máis información sobre a Aula de Música recoméndase visitar a Web da Concellería de Educación

Normas de matriculación nas Escolas Municipais

Para ter dereito a unha praza nos cursos de duración coincidentes co calendario escolar os interesados deberán acompañar a solicitude cos seguintes documentos acreditativos:

 1. Condición de familia numerosa, si é o caso, mediante a presentación da copia do título de familia numerosa.
 2. Acreditación de minusvalía superior ao 33% do alumno ou dalgún membro da unidade familiar, mediante a presentación de copia do certificado oficial acreditativo da minusvalía e o seu grado, expedido pola Xunta. Neste certificado deberá constar a data de inicio do recoñecemento da minusvalía e si ésta é definitiva ou provisional (coa data de finalización de efectos, neste último caso).
 3. Copia do Documento Nacional de Identidade.
 4. Copia do Libro de Familia.
 5. Copia da Renda da unidade familiar.
 6. Impreso cuberto.

Contacto

Concellería de Educación, Praza de San Martiño nº2 - 1º, 32005 Ourense.

Teléfono: 988 388 136.

Fax: 988 388 159

Máis información 

Para obter máis información sobre a Escola Municipal de Teatro recoméndase visitar a Web da Concellería de Educación

Ámbitos de actuación da Concellería de Educación

A Concellería de Educación do Concello de Ourense ten como obxectivos prioritarios intentar acadar a mellora da calidade do ensino e favorecer o acceso á formación en igualdade de oportunidades.

Para conseguilo a Concellería traballa en dous campos principais; por unha banda, leva a cabo unha política de mellora da calidade de infraestruturas e mantemento dos centros públicos municipais a través do contacto cos centros nas reunións do Consello Escolar Municipal; e por outra banda, a través da oferta dunha serie de programas e actividades educativas que axudan a completar e consolidar a formación dos escolares.

As competencias do Concello en materia de Educación están definidas na normativa vixente, e resúmense en: planificación educativa, xestión de infraestruturas educativas, formación e promoción no ámbito educativo, educación non regulada (Escola Municipal de Música e Escola Municipal de Idiomas), Escolas Infantís,Consello Escolar Municipal, Consellos Escolares de Centro, Cidade Educadora e as actividades extraescolares. Polo tanto son competencias da Concellería:

 1. Colaborar cos centros educativos no impulso das actividades extraescolares e promover a relación entre a programación dos centros e o contexto socioeconómico no que desenvolven a súa tarefa.
 2. Garantir a orientación académica, psicopedagóxica e profesional do alumnado escolarizado nas etapas de ensino obrigatorio.
 3. Conservar, manter e vixiar os edificios destinados a centros de educación infantil, primaria, dependentes da Administración educativa.
 4. Cooperar co goberno autonómico na obtención dos solares necesarios para a construción de novos centros docentes.
 5. Establecer convenios de colaboración con outras administracións en relación coas ensinanzas de réxime especial.
 6. Facilitar e posibilitar o uso dos centros docentes fóra do horario escolar para actividades educativas, culturais, deportivas e outras de carácter social.
 7. Iniciar actuacións que posibiliten o desenvolvemento das escolas infantís existentes ou crear novas, establecendo convenios co goberno autonómico e/ou cos centros privados de educación infantil da cidade.
 8. Realizar o seguimento das actuacións municipais, na súa globalidade e sempre desde un punto de vista transversal, en canto ás competencias obrigatorias:mantemento e reparación dos centros, vixilancia, adscrición de conserxes ós centros, funcionamento das instalacións relacionadas con subministracións e limpeza.
 9. Facer efectiva e útil a representación do Concello nos consellos escolares dos centros docentes públicos.
 10. Asegurar que na constitución do Consello Escolar Municipal (CEM) estean representados todos os sectores afectados na comunidade educativa.
 11. Potenciar a participación da cidadanía no Consello Escolar Municipal.

 

Bibliotecas
  Dirección Teléfono
Biblioteca Municipal A CARBALLEIRA Pza. de Sagrado Corazón (Asociación de veciños), s/n 988253893
Biblioteca Municipal A PONTE Pza. Mestre Luis Fdez. 988605751
Biblioteca Municipal SAN FRANCISCO Pena Trevinca (explanada da Estación do tren), s/n 988230124
Punto de Lectura Infantil A CARBALLEIRA Pza. de Sagrado Corazón (Asociación de veciños), s/n 988253893
Punto de Lectura Infantil A PONTE Pza. Mestre Luis Fdez. 988605751
Punto de Lectura Infantil SAN FRANCISCO Pena Trevinca (explanada da Estación do tren), s/n 988230124

 

Consello Escolar Municipal

Obxectivo:

Estudar, asesorar e propoñer á Administración local e educativa sobre todos os aspectos de ensino non universitario que incidan na nosa poboación buscando a máxima participación de todos os cidadáns.

Constitúe un órgano de consulta e asesoramento creado polo Concello para facilitar a participación cidadá na programación e xestión do ensino nas cuestións relacionadas coa competencia municipal en materia educativa.

Documentos:

Ó longo do ano a Concellería de Educación do Concello de Ourense organiza unha ampla serie de Programas Educativos dirixidos a distintos grupos de idade e formación, como:

 • Actividades de conciliación
  • Obradoiro de Nadal
  • Actividades de verán
 • Actividades de animación á lectura, ofrece entre outros:
  • Campaña "Máis alá das nubes"
  • "Relatos de auga intelixente"
  • Contacontos
  • Contacontos en inglés
  • Bibliotecas municipais
  • Encontros co autor
  • Dobraxe na escola
 • Artes escénicas na escola, con diversas actividades para:
  • favorecer o desenvolvemento da capacidade creativa do alumnado a través das artes escénicas
  • potenciar a formación integral do alumno
  • Crear futuros espectadores criticos.
 • Bricolaxe nos CEIPs
 • Camiño escolar, para impulsar no alumnado modos de mobilidad sostible:
  • Camiño Escolar: rutas seguras
  • Saídas polos contornos escolares
 • Coñece a túa cidade, actividades para:
  • Integrar a vida escolar na vida na cidade
  • Facilitar aos escolares coñecementos sobre a súa cidade
  • Coñecer e valorar o patrimonio histórico-artístico ourensán
  • Organizar visitas escolares guiadas a entidades e servizos
 • Cursos de formación de profesorado
  • Saúde integral, Si!
  • Mindfulness para educadores
  • Programación Neurolingüística
  • Atención á diversidade
 • Días con nome propio
  • Entroido, xoves de compadres e comadres
 • Educación en saúde
 • Educación viaria
 • Exposicións
 • Matemáticas divertidas

Máis información

Para obter máis información sobre a oferta de cursos formativos recoméndase visitar a Web da Concellería de Educación