Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Educación

Áreas

Segundo a acta da Comisión Técnica encargada de valorar os proxectos formativos da Universidade Popular de Ourense cara ao curso 2019 de conformidade coas Bases aprobadas en Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 31 de maio de 2018, e no exercicio das atribucións que me
confire o decreto de delegación de competencias da Xunta de Goberno de 2 de maio de 2018, de delegación de atribucións do Alcalde, das Bases de execución do orzamento e das bases de selección, en uso das atribucións que teño conferidas por delegación,

RESOLVO:
1º. Seleccionar, en base á valoración efectuada pola comisión técnica, os seguintes proxectos formativos de cara á súa inclusión na Programación 2019 da Universidade Popular de Ourense, salvo causa de exclusión ou prohibición para contratar coas administracións públicas ó amparo da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Documentos