Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Igualdade

Sede da área de Igualdade. Centro de Información Municipal ás Mulleres (CIMM)

Rúa do Ensino 24 Ourense (32002)

Teléfono: 988 393 191

Horario: de 8:30h a 14:45h

Área de goberno responsable: Política social

Últimas noticias:

Seccións

A continuación amósase unha listaxe de seccións que compoñen esta área. Podes obter máis información premendo sobre cada unha das seccións:

Programa:

Programacion-8m

Imaxes:

A Concellería de Igualdade-CIMM do Concello de Ourense pon a túa disposición un centro de recursos no que poderás poñerte ao día en materias que traten sobre igualdade e equidade de xénero.

Servizos que presta:

 • Consulta en sala e préstamo a domicilio
 • Visionado e préstamo de material audiovisual

Que é o Consello Municipal da Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes?

No marco da configuración territorial dunha política integral de igualdade considérase fundamental o papel a xogar polos concellos, por ser o nivel da Administración máis achegado a cidadanía, aos seus intereses e necesidades. Por todo iso representa o contexto máis axeitado para artellar a posta en marcha e funcionamento do Consello Municipal da Igualdade entre Mulleres e Homes, que garanta a participación e a igualdade de oportunidades de toda a cidadanía e, en especial, das mulleres ourensás. Este Consello constitúese como órgano de participación, asesoramento, consulta, seguimento e canalización da problemática e da vida cidadá das mulleres, así como da igualdade de oportunidades entre ambos os sexos.

Obxectivos prioritarios

 • Defender os dereitos das mulleres velando polo cumprimento das disposicións legais e previndo as posibles discriminacións que se poidan producir en calquera dos eidos de actuación.
 • Fomentar a concienciación das mulleres da súa propia situación, así como promover cambios nas actitudes e comportamentos dos homes que perpetúan a desigualdade entre ambos os dous.
 • Impulsar, promover e apoiar o asociacionismo feminista e de mulleres e aqueloutros que promovan a igualdade entre xéneros respectando a súa autonomía.
 • Potenciar a participación social das mulleres co fin de que se constitúan responsables e protagonistas do seu propio proceso de promoción e desenvolvemento e para a consecución dunha igualdade real e efectiva.
 • Calquera outro de carácter análogo que teñan incidencia para as mulleres e/ou a igualdade de oportunidades.
 • Impulsar, promover e orientar medidas e plans de actuación para as mulleres e homes e facer un seguimento das actuacións municipais neste eido, así como dos procedementos dos distintos niveis da administración.
 • Instar a Corporación municipal ao cumprimento das actuacións en todos os eidos que sexan convenientes na defensa dos dereitos das mulleres e da promoción da igualdade.

Requisitos para ser membros do Consello Municipal da Igualdade

 1. Estar legalmente constituído.
 2. Ter domicilio social no Concello de Ourense.
 3. Para formar parte deste, as asociacións de mulleres do noso concello, así como aqueloutras asociacións, entidades ou organizacións que teñan como finalidade primordial potenciar a integración social das mulleres e a igualdade real e efectiva de mulleres e homes deberán comunicar ao Presidente/a do Consello Municipal da Igualdade a súa vontade de pertencer a este mediante escrito no que se especificarán os seus datos identificativos e o interese en formar parte del para participar na sesións que se convoquen. Deberán achegar os estatutos da asociación ou colectivo.

Membros actuais do Consello Municipal da Igualdade

 • Asociación de Mulleres Empresarias
 • Asociación de Viúvas “Mª Andrea”
 • Asociación de Amas de Casa “Montealegre”
 • Asociación de Mulleres Separadas e Divorciadas de Ourense
 • Asociación de Mulleres Rurais “Volvoreta” de Velle
 • Asociación de Mulleres Rurais “San Amaro” de Oira
 • Asociación de Mulleres Rurais “Clarexar” de Palmés
 • Asociación de Mulleres Rurais “Xesta” de Covadonga
 • Asociación de Mulleres Rurais “Sta. Agueda” de Seixalbo
 • PP - Área da Muller
 • PSOE - Área da Muller
 • Ourense en común
 • Democracia Ourensana
 • EU- Área da Muller
 • CCOO - Secretaría da Muller
 • UXT - Secretaría da Muller
 • CIG - Secretaría da Muller
 • STEG - Secretaría da Muller
 • Federación de AA.VV. “LIMIAR”
 • Asociación de Persoas Xordas - Comisión da Muller
 • Asociación Fibromialxia e Fatiga Crónica de Ourense (AFFOU)
 • Anacos da Cidade
 • Asociación Española contra o Cancro de Ourense
 • Fundación Taller Solidaridade
 • Marcha Mundial das Mulleres
 • Foro Feminista “Falando Nós””
 • Asociación para a Prevención da Exclusión Social (APES)
 • Área de Igualdade da Universidade de Vigo

Documentos:

A Concellería de Igualdade - CIM do Concello de Ourense, inaugurou o 20 de xuño de 2012 o Espazo Coeduca, un lugar de referencia para implementar un programa socioeducativo que permita conciliar os tempos laborais, familiares e persoais das ourensás e os ourensáns, como unha medida compensatoria incardinada no II Plan para a Promoción da Equidade de Xénero do Concello de Ourense 2010-2014.

 Este Espazo conta cunha ampla sala dotada de xoguetes, películas, contos, libros e xogos educativos e material didáctico para nenas e nenos, coidadosamente seleccionados de cara a garantir un correcto tratamento non sexista dos seus contidos e usos.

As actividades e obradoiros son desenvolvidos por profesionais especializadas en xénero e educación, así como nas materias concretas a desenvolver nos mesmos (baile, masaxe, etc).

Obxectivos

 • De cara ás nenas e aos nenos: crear un espazo de aprendizaxe, lúdico e creativo, onde se desenvolvan actividades que posibiliten que as nenas e nenos se sintan protagonistas do seu propio proxecto vital e que lles permitan vivenciar que o feito de ser mulleres ou homes ten a mesma importancia.
 • De cara ás familias: ofrecer un espazo alternativo e igualitario, de aprendizaxe e lecer, adaptado ás necesidades e aos tempos das familias, así como á súa conciliación, onde se pretende concienciar a nais e pais sobre os estereotipos e expectativas que inconscientemente poden transmitir ás súas fillas e fillos condicionando o seu desenvolvemento persoal.
 • Respecto á sociedade: ofrecer un espazo que fomente a educación equitativa e igualitaria en liberdade e a convivencia coa diversidade, promovendo un modelo coeducativo onde non teña cabida ningún tipo de discriminación.

Obradoiros

 • Expresión corporal e dramatización
 • Masaxe en familia
 • Expresión plástica e artística
 • Espazo compartido en familia
 • Cociña creativa e manipulación

Poboación destinataria

Nenas e nenos de 4 a 12 anos e as súas familias

Datas de realización

Períodos vacacionais e festas locais significativas

O Centro de Información Municipal ás Mulleres (CIMM) do Concello de Ourense, integrado na Concellería de Igualdade, ten por obxecto prioritario a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, loitando contra calquera obstáculo que impida a realización do exercicio eficaz dos seus dereitos ás mulleres ourensás.

Para acadar esta finalidade pon á disposición da cidadanía un conxunto integral de accións e medidas que favorezan e impulsen transversalmente a igualdade e os recursos asistenciais precisos para pór fin ás situacións de abuso e discriminación das mulleres, contando para iso cun equipo de profesionais implicadas e sensibilizadas coas diversas problemáticas que poidan afectarlles. As intervencións teñen un carácter integral, multidisciplinar e gratuíto.

Neste senso a súa función primordial consiste en informar e asesorar as mulleres de cara ao exercicio eficaz dos seus dereitos, prestándolles apoio psicosocial e dándolles a coñecer os recursos dispoñibles na súa comunidade.

Obxectivos:

 • Concienciar a poboación en xeral da problemática específica que afecta ás mulleres como consecuencia da primacía dos valores androcéntricos da sociedade patriarcal e fomentar a igualdade e a equidade de xénero a través de actividades comunitarias (obradoiros, conferencias, xornadas, actividades culturais e de lecer...).
 • Denunciar calquera tipo de discriminación -sexa esta directa ou indirecta- e de situacións que supoñan un atentado contra a dignidade das mulleres (acoso sexual no traballo, moobing por razón de xénero, utilización das mulleres como reclamo publicitario...).
 • Dar a coñecer ás usuarias os seus dereitos, así como os servizos e recursos existentes na comunidade para o exercicio eficaz destes.
 • Asesorar e informar xuridicamente as usuarias do servizo dos pasos e trámites necesarios para resolver os seus problemas.
 • Proporcionar asesoramento, apoio psicosocial e terapia psicolóxica ás mulleres.
 • Prestar apoio e atención socioeducativa e familiar.
 • Previr e intervir especificamente na problemática da violencia de xénero servindo de canle de comunicación e coordinación entre as usuarias e os organismos con competencia na materia.
 • Formar en equidade de xénero a grupos de mulleres e de homes e implementar obradoiros promovendo o desenvolvemento da autoestima, as habilidades sociais e a creación de grupos de autoaxuda.
 • Impulsar a formación e a inserción sociolaboral das mulleres.
 • Fomentar a participación política e sociocultural das mulleres subtraéndoas da esfera doméstica como único ámbito de realización persoal, empoderándoas e dándolles xusta cabida no proceso de toma de decisións determinante do curso da orde social existente.
 • Impulsar e desenvolver políticas transversais de xénero reforzando a implicación dos homes ourensáns na loita pola equidade de xénero.
 • Dinamizar o Consello Municipal da Igualdade entre Mulleres e Homes potenciando o asociacionismo feminista e de mulleres e a inclusión de colectivos sociais implicados na loita pola igualdade e a equidade de xénero.
 • Potenciar e reforzar diversas medidas e actuacións que promovan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das ourensás e dos ourensáns.
 • Prestar asesoramento especializado a estudantes e persoal investigador sobre as funcións e intervencións levadas a cabo desde o centro, así como á poboación xeral, pondo á súa disposición os recursos e materiais existentes no Centro de Documentación.

Poboación Destinataria

Partindo da finalidade que deu orixe ao citado recurso, a prestación de servizos profesionais ten por beneficiarias fundamentalmente ás mulleres. Por outra banda, e tendo en conta os obxectivos apuntados anteriormente, os seus servizos esténdense á poboación xeral do concello ourensán, tanto no relativo a actividades de sensibilización, formación e campañas de prevención como a asesoramento especializado a estudantes e persoas usuarias do Centro de Documentación.

Ámbito Xeográfico de Influencia

O ámbito de intervención do CIM abrangue o termo municipal de Ourense, se ben atende tamén ás demandas procedentes de concellos limítrofes carentes deste tipo de recursos e a mulleres que, procedentes doutros lugares, son derivadas por diversas/os profesionais.

Recursos Humanos

O CIMM conta cos seguintes recursos humanos:

 • Unha psicóloga-directora do servizo
 • Unha asesora xurídica
 • Unha educadora social
 • Unha auxiliar admiistrativo
 • Unha auxiliar

Localización

Rúa do Ensino 24
Ourense (32002)

Teléfono: 988 393 191

Horario de Atencion ao Público

O horario específico de atención individualizada é de 8.30 a 14.30 horas. É conveniente solicitar cita previa.

Desde a Concellaría de Igualdade decidiuse crear no ano 2006 o Premio Clara Campoamor á Igualdade de Oportunidades para pór en valor o traballo que diversos colectivos, organismos ou persoas, preferentemente do noso municipio, levan a cabo de maneira exemplar e concienciada no ámbito da (des)igualdade de xénero. É unha forma de incentivar e reforzar o traballo que nesta liña vénse desenvolvendo desde distintos ámbitos (profesionais, asociativos, laborais, de movementos sociais de base, sanitarios, etc.), traballo que, á súa vez, crea referentes e modelos nos seus sectores pero tamén entre a cidadanía, constituíndo, en definitiva, un conxunto de boas prácticas en materia de equidade de xénero e loita contra as violencias de xénero.

Entrégase este premio o 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, conmemoración que nos vén a lembrar que a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes aínda é un anhelado obxectivo por alcanzar.

A enorme transcendencia e profunda significación da figura de Clara Campoamor explica sobradamente o porqué da súa elección para denominar este premio. Clara Campoamor Rodríguez. Unha feminista incansábel (pdf)

Desde a súa creación outorgáronse os seguintes premios:

 • 2022 - Ao equipo docente "eXXperimenta en feminino" do Campus ourensán da Universidade de Vigo Acta do Xurado (pdf)

 

 

 • 2020 - Ex aequo a Dna Mª Antonia Rilo Veiga e a Rede Galega contra a Trata. Acta do Xurado (pdf)

 • 2019 - Ex aequo á profesora, blogueira e investigadora de xénero e igualdade Rosa Mª Cid Galante, e ao CIFP Portovello polo seu traballo continuado en igualdade e loita contra as violencias de xénero. Acta do Xurado (pdf)

 • 2018 - Chus Pato Díaz (feminista, escritora e membro da Real Academia Galega). Acta do Xurado (pdf)

 • 2017 - Julián Pardinas Sanz (fiscal delegado de violencia de xénero). Acta do Xurado (pdf)

 • 2016 - Clubes de fútbol-sala femenino: Ourense Club de fútbol-Envialia e Cidade das Burgas. Acta do Xurado (pdf)

 • 2015 - Anxeles Cuña Babarro  (dramaturga, autora e directora teatral). Acta do Xurado (pdf)

 • 2014 - Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto. Acta do Xurado (pdf)

 • 2013 - Ana Isabel Barrios López (feminista e sindicalista de CC.OO.). Acta do Xurado (pdf)

 • 2012- Purificación Álvarez Villamarin (responsable da Unidade de Violencia sobre a Muller da Subdelegación do Goberno). Acta do Xurado (pdf)

 • 2011 - Marcha Mundial das Mulleres de Ourense. Acta do Xurado (pdf)

 • 2010 - Asociación de Mulleres Separadas e Divorciadas de Ourense. Acta do Xurado (pdf)

 • 2009 - Centro de Orientación Familiar (COF). Acta do Xurado (pdf)

 • 2008 - Cátedra Caixa Nova de Estudos Feminista. Acta do Xurado (pdf)

 

 • 2007 - Xulgado de  Instrución núm. 3 (Violencia de xénero) co seu titular ao fronte, Jaime Parra Español. Acta do Xurado (pdf)

Desde o CIMM considerouse necesario poñer en marcha un novo proxecto coa finalidade de dar resposta ás necesidades detectadas en mulleres que atravesan por situacións de violencia de xénero, poñendo en relación a estas mulleres entre sí e co entorno social máis próximo e incidindo naquelas áreas deficitarias a nivel persoal, familiar e social para poder normalizar a súa situación e, simultaneamente, para poderlles prestar un servizo máis eficaz, eficiente e de calidade.

Obxectivos

 • Dotar dun punto de encontro e de aprendizaxe as mulleres ourensás vítimas de violencia de xénero para superar o illamento e a impotencia que conlevan a cronificación da súa situación persoal.
 • Promover espazos e redes de mulleres para reflexionar conxuntamente sobre a súa situación persoal, familiar e social e artellar estratexias de recuperación dos seus proxectos vitais.
 • Empoderar as mulleres traballando os corpos e as emocións como base imprescindible para o desenvolvemento de habilidades persoais e sociais que as habiliten para normalizar a súa situación.
 • Reforzar o apoio e as estratexias psicolóxicas, así como a intervención socio-educativa levadas a cabo polo equipo técnico do CIMM.
 • Dotar dun grupo de apoio de mulleres vítimas de violencia en fase de recuperación ou que xa superaron esta situación para compartir experiencias comúns e guiar e acompañar ás que se vaian incorporando de novo posteriormente.

Liñas de actuación

O programa conta de tres liñas de actuación:

 • Grupo de apoio de mulleres vítimas de violencia.
 • Desenvolvemento de actividades grupais para:
  1. O traballo co corpo e as emocións a través de técnicas psicodramáticas e gestálticas;
  2. Obradoiros de habilidades sociais, incidindo especialmente na autoestima e a intelixencia emocional;
  3. Sesións monográficas sobre saúde, alfabetización dixital, emprego, ocio cultural e saudable...
 • Titorías individualizadas de reforzo nos casos en que se estime oportuno.

Nota: O grupo de apoio contémplase exclusivamente para mulleres que atravesan por situacións de violencia machista. As outras dúas liñas poden integrar a mulleres que se atopan en situación de risco de violencia ou ben en situación de vulnerabilidade social.

Acceso ao programa

A través do Centro de Información ás Mulleres (CIMM)

 • Apuntámonos ao Botrato!

 

O proxecto XÉNERO VERSOS baséase no convencemento de que a música, en este caso concreto o RAP é unha canle de comunicación moi adecuado. O obxectivo e impulso que moveu este proxecto foi o de poñer os coñecementos pedagóxicos e musicais en mans do alumnado do 2º curso do Ciclo de Animación Socio cultural e Turística do CIFP PORTOVELLO para que eles mesmos compuxesen a letra, a música e finalmente gravar unha canción de rap na que puidesen expresar as súas opinións acerca dun tema tan importante como de actualidade, o inquietante aumento da violencia de xénero.

Baixo o noso punto de vista é un programa que funcionou por varios motivos, por unha banda provocou a súa reflexión como grupo.

Porque utilizar a música na educación pola Igualdade e contra a violencia de xénero?

Porque en xeral unha porcentaxe moi alta do alumnado recoñece escoitar música todos ou case todos os días. De tal maneira, que traballar na aula con música é a mellor forma de motivar e estimular ao alumnado, xa que unha canción implica sempre:

 1. Traballar a letra educando a intelixencia verbal
 2. Traballar a música educando a intelixencia musical
 3. Potenciar a creatividade, o intercambio de opinións, o respecto ás ideas alleas, a tolerancia, o diálogo con compañeiras e compañeiros, a reflexión, a introspección...educando así tamén a intelixencia emocional.

O proxecto constou de 7 fases e dentro desas fases en cada unha dos mesmas se levaron a cabo 10 sesións presenciais durante o horario escolar.

Temas elaborados polo alumnado participante:

 • Ni una más.  Letra (pdf) 
 • Te quiero valiente y no encadenada . Letra (pdf)  
 • No me mereces. Letra (pdf) 
 • As vosas historias non serán esquecidas Letra (pdf), canción non gravada.
 • Mulleres do máis ala. Letra (pdf)