Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Participación cidadá

Áreas

As entidades cidadás con domicilio social no municipio de Ourense, que estean acreditadas ante Concello de Ourense como asociacións, federacións, confederacións ou unións de asociacións de base, pódense inscribir no Rexistro de Entidades sempre que cumpran os seguintes requerimentos:

 1. Ser entidades de carácter asociativo, sen ánimo de lucro, constituídas consonte ao Réxime Xeral de Asociacións.
 2. Ter a sede no municipio de Ourense.
 3. Ser como finalidade fundamental, (en acordo dos seus estatutos): a defensa, o fomento, a representación e promoción dos intereses xerais ou sectoriais da cidadanía e a mellora da súa calidade de vida.
 4. Que veñan realizando programas e actividades que redunden en beneficio dos cidadáns de Ourense.

Será necesario entregar na solicitude unha declaración xurada, asegurando o cumprimento dos apartados c e d

Cómo rexistrar unha asociación?

Solicitarán a súa inscrición no modelo normalizado, dirixido á Concellaría responsable dos servizos de Participación Cidadá indicando quen será a responsabel da resolución dos expedientes de solicitude de rexistro.

Recursos dispoñibles para descarga:

Instancia de alta no Rexistro de entidades cidadás (pdf)

A resolución terá lugar no prazo de 3 meses, que se contarán a partir da data en que tivese entrada a solicitude de inscrición no rexistro que corresponda.

Onde tramitar a solicitude?

 • Rexistro Xeral do Concello. Praza Maior nº 1, Baixo. Casa do Ourense.
 • Oficina Municipal de A Ponte. Avda. de Santiago nº 7, Baixo

Qué documentación se precisa?

 1. Estatutos da entidade, onde se exprese a súa denominación, ámbito territorial de actuación, domicilio social, as súas finalidades e actividades, patrimonio inicial, recursos económicos dos que poderá facer uso, criterios que garantan o funcionamento democrático da entidade e todos aqueles extremos que se especifiquen na súa normativa reguladora tanto do Estado como da Comunidade Autónoma.
 2. Acreditación de rexistro público. Documento público acreditativo da INSCRICIÓN e número da mesma no rexistro de asociacións nacional ou autonómico.
 3. Cargos directivos: Nome e DNI das persoas que forma a directiva.
 4. Domicilio Social da entidade, teléfono, fax, páxina web, correo electrónico, e outras formas de contato.
 5. Orzamento do ano en curso.
 6. Programa de actividades a desenvolver no ano.
 7. Persoas asociadas. Certificación acreditativa do número de persoas asociadas con alta formal, e cos pagamentos correspondentes ao día.

Pode obter másis informacion na Web da Concellería de Participación Cidadá