Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Sanidade

Áreas

Avenida de Portugal

A Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia eleva as restricións específicas en catro rúas da cidade de Ourense: Antonio Puga, Doutor Fleming, Xesús Soria e Avenida de Portugal (no tramo comprendido entre o cruzamento coa rúa Ervedelo e o cruzamento coa rúa Irmáns Xesta.

▶️ Limita as reunións privadas ata un máximo de 5 persoas
▶️ Prohibe que bares e cafeterías poidan servir no interior,
▶️ Atención de grupos de 5 persoas como máximo nas terrazas.
▶️ Os restaurantes poden servir no interior, a un máximo de 5 persoas por mesa.

DOCUMENTACIÓN

 

Cartel do servizo

O Servizo Galego de Saúde activou unha liña telefónica para atender aquelas persoas non residentes que visitan Galicia procedentes doutras comunidades autónomas ou doutros países que presenten síntomas de covid-19.

Só teñen que chamar ao número de teléfono 881 00 20 21, e se lles xestionará rapidamente a consulta por parte dun profesional para avalizar os síntomas e tomar a decisión oportuna sobre a proba diagnóstica ou tratamento, no seu caso, que se considere axeitada.

Con este servizo preténdese facilitar a atención dunha forma áxil simplifcando calquera trámite administratvo e facilitar o diagnóstico precoz da enfermidade

 

Cartel

A orde do 27 de xullo da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia establece novas medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

Foto da reunión

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, mantivo esta mañá unha xuntanza no salón de plenos do Concello coa presidenta do Colexio Oficial de Enfermaria de Ourense, Ascensión Pérez, e comunicoulle a vontade do Concello de colaborar na programación de actividades que o colexctivo ourensán desenvolverá ao longo de 2020 para celebrar os 100 anos da profesión enfermeira en Ourense.

Cartel sobre uso de mascarillas

O Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, establece as medidas urxentes de prevención, contención e coordinación necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola covid-19, así como previr posibles rebrotes, con vistas á superación da Fase III do Plan para a Transición cara a unha Nova Normalidade.

Máscara de protección

A máscara de protección xa é obrigatoria para maiores de 6 anos en todos os espazos onde non se poida manter a distancia de seguridade. A Orde SND/422/2020, do 19 de maio, publicada no Boletín Oficial do Estado, sinala que durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o uso de máscara será obrigatorio na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público, sempre que non sexa posible manter unha distancia de seguridade interpersoal de polo menos dous metros.

Para as persoas de seis anos en diante é obrigatorio o uso de calquera tipo de máscara, preferentemente hixiénicas e cirúrxicas, que cubra nariz e boca, agás:

 • Por persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso de máscara.
 • Por persoas nas que o uso de máscara resulte contraindicado por motivos de saúde debidamente xustificados, ou que pola súa situación de discapacidade ou dependencia presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
 • No desenvolvemento de actividades nas que, pola propia natureza destas, resulte incompatible o uso da máscara.
 • Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

DOCUMENTACIÓN

 

Só se poderá circular polas vías de uso público para:
 
 • Adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade
 • Asistencia a centros sanitarios
 • Desprazamento ao lugar de traballo para efectuar a súa prestación laboral, profesional ou empresarial
 • Retorno ao lugar de residencia habitual. - Asistencia e cuiddo a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables
 • Desprazamento a entidades financeiras. - Por causa de forza maior ou situación de necesidade
 • Calquera outra actividade de análoga natureza debidamente xustificada
 
Deberán respectarse sempre as recomendacións e obrigacións ditadas polas autoridades sanitarias.
 

Quedar na casa na medida do posible, extremar a hixiene e, sobre todo, unha gran dose de 'sentidiño'. As autoridades sanitarias da Xunta de Galicia recomendan:

Hixiene de mans e hixiene respiratoria

 • Lavar as mans frecuentemente con auga e xabón ou utilizar unha solución hidroalcohólica.
 • Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca se non se teñen as mans limpas.
 • Practicar unha boa hixiene respiratoria. É dicir, ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel, que inmediatamente hai que desbotar nunha papeleira, ou facelo contra a flexura do cóbado. Despois de tocar as secrecións respiratorias (despois de esbirrar, de tusir ou de usar panos) e/ou obxectos contaminados, deberanse lavar ben as mans.
 • De ter síntomas de infección respiratoria, como febre, tose, dificultade respiratoria ou dispnea, hai que afastarse doutras persoas e manterse a unha distancia de, polo menos, 2 metros.
 • Non se lles recomenda usar máscara como medida de protección a aquelas persoas que non estean enfermas ou que se atopen nun centro sanitario de acordo coas recomendacións que se establezan. Ao contrario, isto pode ser contraproducente e xerar unha sensación de seguridade que non é certa e, ademais, a súa manipulación pode motivar máis risco por contacto con nariz, boca ou ollos.
 • No caso das persoas máis fráxiles ou vulnerables, convén evitar, na medida do posible, espazos pechados cunha alta afluencia ou ocupación.

Sintomatoloxía
Os síntomas máis comúns da enfermidade polo coronavirus (COVID-19) son febre, tose, dificultade respiratoria e dispnea.

 • No caso de que nos 14 días seguintes á chegada dunha área de risco ou de estar en contacto cun caso de COVID-19 presente os síntomas descritos, recoméndase que non acuda directamente ao hospital nin ao centro de saúde: contacte telefonicamente.
 • No caso de que teña algunha dúbida ou necesite información respecto aos aspectos asistenciais do novo coronavirus ou se padece unha sintomatoloxía leve, pode chamar ao teléfono 900 400 116.
 • Aconséllase empregar o teléfono 061 con racionalidade e unicamente para situacións de emerxencia.

O Goberno de España e a Xunta de Galicia dispoñen de dous espazos web con toda a información necesaria sobre as medidas para frear a expansión do COVID19 e sobre os consellos a seguir logo do decreto do estado de alarma:

Xunta de Galicia: coronavirus.xunta.gal

Goberno de España: Información Coronavirus 

Ademais, a Xunta de Galicia habilita o teléfono gratuíto 900 400 116 para calquera dúbida.

 

Logo do Concello

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, reuniuse este mediodía de urxencia cos voceiros de todos os grupos municipais para comunicarlles as medidas que implantará o Concello de Ourense en relación coa expansión do coronavirus desde este momento. Tamén convocou para mañá venres unha reunión da xunta de portavoces na que afondar máis polo miúdo en todos estes aspectos.
O Concello de Ourense entende que debe seguir o ronsel das autoridades sanitarias -o Estado e a Xunta de Galicia- no tocante ás medidas preventivas e restritivas para paliar o caso de contaxios do COVID-19 (coronavirus), e desde este momento cancela todas as actividades de cursos e actividades organizadas polo Concello na que participen grupos de persoas.