Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Sanidade

Áreas

O Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, establece as medidas urxentes de prevención, contención e coordinación necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola covid-19, así como previr posibles rebrotes, con vistas á superación da Fase III do Plan para a Transición cara a unha Nova Normalidade.

En concreto, recolle o seguinte:

  • Regúlase o uso obrigatorio das máscaras nas persoas de seis anos en adiante.
  • Quedan obrigadas ao uso de máscaras na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público, sempre que non resulte posible garantir o mantemento dunha distancia de seguridade interpersoal de, polo menos, 1,5 metros.
  • Tamén quedan obrigadas ao uso de máscaras en autobús e ferrocarril, así como nos transportes públicos e privados complementarios de viaxeiros en vehículos de ata nove prazas, incluída a persoa condutora, se quenes ocupa os vehículos de turismo non conviven no mesmo domicilio.
  • As obrigacións anteriores non serán esixibles para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
  • Tampouco será esixible no caso de exercicio de deporte individual ao aire libre, nin nos supostos de forza maior ou situación de necesidade ou cando, pola propia natureza das actividades, o uso da máscara resulte incompatible, conforme as indicacións das autoridades sanitarias.
  • O incumprimento da obrigación de uso de máscaras será considerado infracción leve e sancionado con multa de ata cen euros

 

DOCUMENTACIÓN