Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Transparencia

Concello de Ourense

Pr. Maior, 1, 32005 Ourense

Horario: 9:00 a 14:00

Seccións

A continuación amósase unha listaxe de seccións que compoñen esta área. Podes obter máis información premendo sobre cada unha das seccións:

A modificación do Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións foi publicada o 1 de febreiro de 2020 no Boletín Oficial da Provincia.

O Capítulo III ''Das incompatibilidades e rexistro de intereses'' dice, , no seu artigo 18:

 1. Sempre que se produza algunha variación respecto do declarado deberá formularse unha declaración adicional no prazo dun mes dende o día no que se produxo, expresando as alteracións feitas.
 2. O prazo de presentacións das declaracións con ocasión do cese da Corporación será a partir do momento no que expire o mandato corporativo ata a data na que os concelleiros cesen no exercicio das súas funcións para a administración ordinaria. No suposto de renuncia dende a data de presentación do correspondente escrito ata que o Pleno municipal coñeza a mesma e declare vacante. Nos casos de perda da condición de concelleiro por decisión xudicial ou incompatibilidade, dende que se notifique ao interesado a resolución correspondente ata que a Corporación declare vacante.
 3. O prazo de presentación anual coincidirá co prazo de presentación da declaración do Imposto sobre a Renda.
 4. As declaracións publicaranse anualmente, durante a segunda quincena do mes de xullo.
 5. En aras da transparencia municipal publícase a seguinte información para o coñecemento dos cidadáns:
  • As bases de execución do orzamento municipal no que figure:
   • As retribucións dos membros da corporación (Alcalde, concelleiros, membros non electos da Xunta de Goberno Local e Directores Xerais.
   • As indemnizacións en concepto de asistencias a órganos colexiados (Pleno, Xunta de Goberno Local, comisións de Pleno e Xuntas de Área)
   • Dotacións económicas asignadas a cada grupo municipal.
  • A relación de todos os postos de persoal eventual coa indicación da súa adscripción.

E en virtude deste artigo e en aras da transparencia municipal ponse en coñecemento e aos efectos oportunos o seguinte:

 1. Retribucións dos membros da Corporación Municipal.
 2. Indemnizacións por asistencia a órganos colexiados (pdf). (Artigo 40 das Bases de execución do Orzamento 2012)
 3. Dotacións económicas aos grupos municipais (Artigo 41 das Bases de execución do Orzamento 2012)
 4. Relación dos postos de persoal eventual.
  • Relación de Postos de Traballo do Concello de Ourense e persoal eventual.
  • Relación de Postos de Traballo do CMD
 5. Declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou poida proporcionar ingresos económicos e declaracións sobre bens e dereitos patrimoniais.

PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

Declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou poida proporcionar ingresos económicos e declaracións sobre bens e dereitos patrimoniais

O Regulamento orgánico de goberno e organización, do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións do Concello de Ourense regula nos artigos 15 a 24 os rexistros de intereses, ocupándose o artigo 15 do persoal obrigado á presentación das declaracións inscribibles nos sinalados rexistros e que son as seguintes:

Membros da corporaciónlocal (alcalde e concelleiros).

Funcionarios con habilitación nacional que desempeñen nesta entidade local posto de traballo cuberto mediante libre designación.

Outro persoal directivo.

O artigo 18.4 do Regulamento antes citado dispón que "as declaracións publicaranse anualmente durante a segunda quicena do mes de xullo na páxina web municipal".

DOCUMENTOS:

Das persoas que desexan que a publicación sexa permanente.

 1. XOSE LUIS SEARA FERNANDEZ (pdf)
 2. RHUT REZA ALVAREZ (pdf)
 3. JORGE PUMAR TESOURO (pdf)
 4. ARAUJO FERNANDEZ JOSE (pdf)

 

PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

 1. 0_Zona 1 PETou_BIC As Burgas (pdf)
 2. 1_Plano xeral de ordenación (pdf)
 3. 2_Calificación do solo (pdf)
 4. 3a_Seccións (pdf)
 5. 3b_Seccións (pdf)
 6. 3c_Seccións (pdf)
 7. 4_Área reparto As Burgas (pdf)
 8. 5a_Anteproxecto aparcadoiro-praza (pdf)
 9. 5 b, c, d_Anteproxecto praza de abastos (pdf)
 10. 6_Estudo económico financeiro (pdf)
 • Proxecto de integración do AVE en Ourense
 1. 1ºa. arquivo. Antecedentes (pdf)
 2. 1º b. arquivo. Antecedentes- Proposta CEO AVE 2006 (pdf)
 3. 2º arquivo. Explicación da ordenación (pdf)
 4. 3º arquivo. Plaza O Vinteún e Plaza A Ponte (pdf)
 5. 4º arquivo. Corredor liberado trolebus guiado (pdf)
 6. 5º arquivo. Estimación costes actuacións do protocolo para a integración do ferrocarril nomunicipio de Ourense (pdf)
 7. 6º arquivo. Financiacion Xunta Galicia-Estacion Autobuses e Corredor liberado (pdf)
 8. Proxecto de integración do AVE en Ourense 1. Ampliación datos (pdf)
 9. Proxecto de integración do AVE en Ourense 2. Ampliación datos (pdf)
 10. Proxecto de integración do AVE en Ourense 3. Ampliación datos (pdf)
 11. Proxecto de integración do AVE en Ourense 4. Ampliación datos (pdf)
 • A Porta de Galicia. Proxecto de reordenación do Campus Universitario de Ourense
  • A Porta de Galicia é un proxecto de reordenación do Campus Universitario de Ourense. Promovido pola Universidad de Vigo y auspiciado polo Concello de Ourense, o proxecto, que financiado por Caixa Nova, reformula a relación entre a cidade e a Universidade en todos os seus aspectos, ao propoñer a cualificación do espazo cidadán mediante a integración de usos urbanos e empresariais no recinto universitario e a creación de espazos de encontro e transición. Unha proposta que amplia e mellora as dotacións públicas e plantexa unha nova etapa de colaboración intensa entre a Universidade e a sociedade civil.
 • Ronda Bulevar
  • A Ronda Bulevar, un dos proxectos máis ambiciosos do Concello de Ourense, presentouse o 27 de novembro do 2008 no Paraninfo do Instituto Otero Pedrayo. O alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, e a concelleira de Urbanismo, Áurea Soto, interviñeron na presentación. A propia concelleira matizou que "é un proxecto que leva máis de corenta anos en mente, e esperamos executalo en 4-6 anos".

   O proxecto cohesionará a cidade conectando os barrios de O Couto, Rabo de Galo, Salto do Can, A Carballeira, Marcelo Macías, Finca Sevilla e Mariñamansa.

   A nova entrada e saída á cidade que prevían os Plans de Urbanismo de 1961, 1986 e 2003, e que nunca se chegou a executar, faise agora realidade co novo motor de desenvolvemento urbano do Ourense do futuro.

   O proxecto cohesionará a cidade conectando os barrios de O Couto, Rabo de Galo, Salto do Can, A Carballeira, Marcelo Macías, Finca Sevilla e Mariñamansa.

   A Ronda desconxestionará de tráfico o centro da cidade, converténdose nun novo eixo de comunicacións calternativo ás rúas Progreso e Avenida de Zamora. O vial enlazará directamente Finca Sevilla, A Carballeira e O Couto sen pasar polo centro da cidade e crea novas sañidas cara a Vigo, Madrid, Barbadás, Celanova, Seixalbo ou San Cibrao.

  • Díptico informativo (pdf)

  • Plano cartográfico (pdf)

  • Plano aéreo (pdf)

 

 

PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

 

PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

O Concello de Ourense, ao amparo da Lei constitúe, como Organismo Autónomo, o Consello Municipal de Deportes, dotado de personalidade xurídica propia, plena capacidade xurídica e de obrar dentro dos seus fins e patrimonio especial.

O Consello Municipal de Deportes (CMD) queda adscrito á Concellaría de Deportes do Concello de Ourense.

Organismo Autónomo que ten por Obxecto social (artigo 3 dos Estatutos do CMD):

 1. A promoción e o fomento da Educación Física e o Deporte, especialmente o deportes base no Concello de Ourense

 2. A planificación e creación de novas instalacións deportivas

 3. A conservación, reparación, mellora e xestión das instalacións deportivo recreativas de propiedade municipal

 4. A xestión do posible uso doutras instalacións públicas ou privadas para o cumprimento dos fins do Consello Municipal de Deportes.

 5. Organizar e, no seu caso, autorizar manifestacións deportivas no municipio, especialmente as de carácter popular.

 6. Calquera outra que lle sexa atribuída ou delegada de conformidade co ordenamento xurídico

En interese da transparencia municipal, pónse á disposición da cidadanía os seguintes datos relativos ao Consello Municipal de Deportes:

Obxectivo: Estudar, asesorar e propoñer á Administración local e educativa sobre todos os aspectos de ensino non universitario que incidan na nosa poboación buscando a máxima participación de todos os cidadáns.

Constitúe un órgano de consulta e asesoramento creado polo Concello para facilitar a participación cidadá na programación e xestión do ensino nas cuestións relacionadas coa competencia municipal en materia educativa.

Que é o Consello Municipal da Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes?
No marco da configuración territorial dunha política integral de igualdade considérase fundamental o papel a xogar polos concellos, por ser o nivel da Administración máis achegado a cidadanía, aos seus intereses e necesidades. Por todo iso representa o contexto máis axeitado para artellar a posta en marcha e funcionamento do Consello Municipal da Igualdade entre Mulleres e Homes, que garanta a participación e a igualdade de oportunidades de toda a cidadanía e, en especial, das mulleres ourensás. Este Consello constitúese como órgano de participación, asesoramento, consulta, seguimento e canalización da problemática e da vida cidadá das mulleres, así como da igualdade de oportunidades entre ambos os sexos.

Obxectivos prioritarios

 • Defender os dereitos das mulleres velando polo cumprimento das disposicións legais e previndo as posibles discriminacións que se poidan producir en calquera dos eidos de actuación.
 • Fomentar a concienciación das mulleres da súa propia situación, así como promover cambios nas actitudes e comportamentos dos homes que perpetúan a desigualdade entre ambos os dous.
 • Impulsar, promover e apoiar o asociacionismo feminista e de mulleres e aqueloutros que promovan a igualdade entre xéneros respectando a súa autonomía.
 • Potenciar a participación social das mulleres co fin de que se constitúan responsables e protagonistas do seu propio proceso de promoción e desenvolvemento e para a consecución dunha igualdade real e efectiva.
 • Calquera outro de carácter análogo que teñan incidencia para as mulleres e/ou a igualdade de oportunidades.
 • Impulsar, promover e orientar medidas e plans de actuación para as mulleres e homes e facer un seguimento das actuacións municipais neste eido, así como dos procedementos dos distintos niveis da administración.
 • Instar a Corporación municipal ao cumprimento das actuacións en todos os eidos que sexan convenientes na defensa dos dereitos das mulleres e da promoción da igualdade.

Requisitos para ser membros do Consello Municipal da Igualdade

 1. Estar legalmente constituído.
 2. Ter domicilio social no Concello de Ourense.
 3. Para formar parte deste, as asociacións de mulleres do noso concello, así como aqueloutras asociacións, entidades ou organizacións que teñan como finalidade primordial potenciar a integración social das mulleres e a igualdade real e efectiva de mulleres e homes deberán comunicar ao Presidente/a do Consello Municipal da Igualdade a súa vontade de pertencer a este mediante escrito no que se especificarán os seus datos identificativos e o interese en formar parte del para participar na sesións que se convoquen. Deberán achegar os estatutos da asociación ou colectivo.

Membros actuais do Consello Municipal da Igualdade

 • Asociación de Mulleres Empresarias
 • Asociación de Viúvas “Mª Andrea”
 • Asociación de Amas de Casa “Montealegre”
 • Asociación de Mulleres Separadas e Divorciadas de Ourense
 • Asociación de Mulleres Rurais “Volvoreta” de Velle
 • Asociación de Mulleres Rurais “San Amaro” de Oira
 • Asociación de Mulleres Rurais “Clarexar” de Palmés
 • Asociación de Mulleres Rurais “Xesta” de Covadonga
 • Asociación de Mulleres Rurais “Sta. Agueda” de Seixalbo
 • PP - Área da Muller
 • PSOE - Área da Muller
 • Ourense en común
 • Democracia Ourensana
 • EU- Área da Muller
 • CCOO - Secretaría da Muller
 • UXT - Secretaría da Muller
 • CIG - Secretaría da Muller
 • STEG - Secretaría da Muller
 • Federación de AA.VV. “LIMIAR”
 • Asociación de Persoas Xordas - Comisión da Muller
 • Asociación Fibromialxia e Fatiga Crónica de Ourense (AFFOU)
 • Anacos da Cidade
 • Asociación Española contra o Cancro de Ourense
 • Fundación Taller Solidaridade
 • Marcha Mundial das Mulleres
 • Foro Feminista “Falando Nós””
 • Asociación para a Prevención da Exclusión Social (APES)
 • Área de Igualdade da Universidade de Vigo

Estatutos do Consello Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes (pdf)

 

 • Indicador 36. Orzamentos participativos.

Dende o ano 2008, o Concello de Ourense apostou polas obras que os veciños e veciñas demandasen. Nestes últimos anos se realizaron actuacións para pór en valor os barrios da cidade, en prazas, parques, áreas infantís, accesos, equipamentos, estradas, rebaixe de beirarrúas, recuperación de camiños e infraestruturas de diversa índole, favorecendo as suxerencias e a participación cidadá na elaboración dos plans económicos e orzamentos municipais.

Plan de investimento Municipal 2013 (pdf) Plan de investimento Municipal 2014-15 (pdf)

Plan de investimento Municipal 2016-17

Informe técnico acerca da necesidade de modificar o Orzamento municipal para acometer as actuacións recollidas no Plan de Investimentos municipal 2016-2017 (pdf) Acordo plenario coa aprobación da modificación do orzamento (pdf)

INFORMACIÓN CONTABLE E ORZAMENTARIA:

TRANSPARENCIA NOS INGRESOS, GASTOS E DÉBEDAS MUNICIPAIS:

CONTRATACIÓNS:

 CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

PLANS DE ORDENACIÓN URBANA E CONVENIOS URBANÍSTICOS:

 

INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓNS DE OBRAS PÚBLICAS:

 

URBANISMO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA:

VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

 • Indicador 72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

Nos artigos do 12 ao 14 do Regulamento orgánico de participación cidadá (Capítulos II e III) regúlase o dereito de petición e o dereito de participación dos veciños e entidades cidadáns nos órganos do Concello. Nestes artigos indícase literalmente:

CAPÍTULO 2.- DO DEREITO DE PETICIÓN.

Artigo 12.- Titulares e obxecto do dereito de petición.

 1. É o dereito que teñen tódalas persoas físicas ou xurídicas a formular solicitudes ao Concello en materia da súa competencia e pedir aclaracións sobre as actuacións municipais.
 2. Tódalas persoas, físicas ou xurídicas domiciliadas en Ourense, de forma individual ou colectiva, poden exercer o dereito de petición, nos termos e co alcance previsto na normativa de desenvolvemento do artigo 29 da Constitución (actualmente recollida na lei 4/2001 reguladora do dereito de petición) sobre calquera asunto ou materia de competencia municipal.
 3. As peticións poden incorporar suxestións ou iniciativas.
 4. Non son obxecto deste dereito, nin se poderán admitir peticións, suxestións, queixas ou reclamacións que se amparen nun título específico diferente ao derivado do dereito fundamental de petición establecido no mencionado artigo 29 da Constitución, nin as que fagan referencia a materias para as cales o ordenamento xurídico prevea un procedemento específico distinto ó do dereito de petición.

Artigo 13.- Forma de exercitar este dereito.

 1. Exercerase por escrito, podendo utilizarse calquera medio, mesmo de carácter electrónico, que permita acreditar a súa autenticidade, e incluirá a identidade do solicitante, o lugar ou o medio elixido para a práctica de notificacións, o obxecto e o destinatario da petición.
 2.  No caso de peticións colectivas, ademais dos requisitos anteriores, serán asinadas por tódolos peticionarios, debendo figurar xunto á sinatura, o nome, apelidos e D.N.I. de cada un deles.
 3. A presentación do escrito, a admisión e tramitación das peticións, así como a resolución das mesmas, que deberá notificarse no prazo máximo de tres meses dende a súa presentación, axustarase ao previsto na normativa reguladora do dereito fundamental de petición.
 4. O Concello atenderá a petición, e se non procedera á súa admisión motivaráo comunicándollo ao peticionario nun prazo máximo de 3 meses. Son causas de inadmisión:

No primeiro caso daráselle un prazo de 10 días para corrixir a carencia de acreditación, dándose por desistido se non se fai neste prazo.

 1. Insuficiencia da acreditación do peticionario.
 2. O obxecto da petición non é competencia do Concello.
 3. A petición ten un trámite administrativo específico.
 4. Os cidadáns teñen dereito a ser escoitados na tramitación dos procedementos dos cales se manifeste interese lexítimo dacordo co establecido na Lei 30/1992.

CAPÍTULO 3.- DO DEREITO DE PARTICIPACIÓN DOS VECIÑOS E ENTIDADES CIDADÁNS NOS ÓRGANOS DO CONCELLO.

Artigo 14.- Participación dos veciños e asociacións.

Tódolos veciños teñen dereito a intervir directamente ou a través das súas asociacións na xestión dos asuntos públicos mediante a súa participación nos distintos órganos municipais, de acordo co procedemento establecido nas presentes normas.


Artigo 15.- Participación das asociacións de veciños nos órganos colexiados.

 1. Cando algunha das asociacións de veciños inscritas no rexistro do Concello de Ourense desexe efectuar unha exposición ante o Concello Pleno en relación con algún punto da orde do día en cuxa previa tramitación administrativa interveña como interesado, deberá solicitarllo ao Alcalde con suficiente antelación a celebración do Pleno.
 2. Para os efectos do apartado anterior entenderase que son interesados na tramitación administrativa:
  1. Quen o promovese como titulares de dereitos ou interés lexítimo.
  2. Os que, sen teren iniciado o procedemento, ostenten dereitos que poidan resultar directamente afectados pola decisión que no mesmo se adopten.
  3. Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar afectados e se persoen no procedemento, sempre que non recaese resolución definitiva.
 3. Logo da autorización do Alcalde, e a través dun único representante da entidade, poderá expoñer o seu parecer durante o tempo que sinale o Alcalde.
 4. O membro da entidade que actúe no Pleno será o que legalmente a represente segundo os seus estatutos, ou aqueloutro membro da súa xunta directiva nomeado expresamente para tal fin. En todo caso deberá acreditar a representación.


Articulo 16.- Presentación de iniciativas polas asociacións de veciños.

 1. A federación e asociacións de veciños inscritas no rexistro do Concello de Ourense, poderán presentar ante o Pleno do Concello iniciativas.
 2. As iniciativas deberán conter un interese xeral, libremente apreciado polo Pleno. Serán motivadas e para o seu trámite terán que ser presentadas por escrito no rexistro xeral do Concello de Ourense con quince días de antelación ao Pleno en que se solicitase incluílas.
 3. A federación e asociación de veciños, a través do seu representante legal debidamente acreditado no momento de presentar a iniciativa, poderán solicitar defender o asunto presentado ante o Concello Pleno, e poderán facelo cando o Presidente o autorice para este efecto.

 

RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

 • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.