Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Pleno da vindeira semana debatirá a aprobación definitiva do Plan Especial de Protección do Conxunto de Interese Etnográfico de Seixalbo, así como a modificación de uso dos terreos previstos para o CAPD en Barrocás

Na Comisión de Pleno do venres dictamináronse a favor estes asuntos (coa abstención de DO no caso de Seixalbo), así como a incoación do expediente de honra a favor de Daniel Vázquez Gulías (coa abastención de OueC); a resolución do expediente de honra a Benito Losada; e a resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza reguladora de vivendas de emerxencia social

Ademáis das mocións que presente cada grupo político, o Pleno da vindeira semana, correspondente ao mes de marzo, debatirá cinco asuntos na súa parte resolutiva, a proposta do goberno municipal.

Así quedou dictaminado na Comisión de Pleno que se celebrou esta mañá no Concello de Ourense. Deste xeito, os asuntos que se incluirán na sesión plenaria serán os seguintes:

  • Incoación do expediente de honra a favor de Daniel Vázquez Gulías (o dictame foi aprobado por todos os grupos e a abstención de OueC)
  • Resolución do expediente de honra a favor de Benito Losada (unanimidade)
  • Aprobación definitiva do Plan Especial de Protección do Conxunto de Interese Etnográfico de Seixalbo (aprobado por todos os grupos e abstención de DO)
  • Resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza reguladora de vivendas de emerxencia social (unanimidade)
  • Modificación de uso da parcela prevista para ubicar o futuro CAPD en Barrocás (unanimidade)

CAPD e xuntanza previa dos portavoces

A modificación de uso da parcela de 4.600 metros cadrados que o Concello cederá á Xunta de Galicia para a construcción do CAPD en Barrocás foi fóra da orde do día e polo trámite de urxencia. Con anterioridade á Comisión de Pleno, o alcalde, Jesús Vázquez, citou aos portavoces municipais para explicarlles que o acordo adoptado coa Xunta e a Deputación para a cesión destes terreos facía necesario o voto a favor en Comisión de Pleno para o seu posterior debate no pleno de marzo e non ter que dilatalo ata o mes de abril, e poder modificar o uso urbanístico para construir canto antes o centro. Todos os portavoces municipais asumiron a importancia deste asunto e votaron a favor da urxencia do punto e da proposta para a súa inclusión na orde do día do pleno da vindeira semana.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.