Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello aproba a convocatoria de axudas de libros de texto, material escolar e comedor para o curso 2017-18, por importe de 243.348,47 euros. Logo de ser publicadas as bases no BOP do 15 de abril, a xunta de goberno aprobou esta mañá a convocatoria, que será igualmente publicada no BOP. Cando a convocatoria se publique, abrirase un prazo para que todos os interesados poidan optar ás axudas de libros de texto, material escolar e comedor para o curso 2017-18. Neste sentido, a vontade deste goberno é que ningunha familia necesitada quede sen axuda

Tamén se aprobou o pago á empresa redactora do PXOM (87.120 euros IVE incluido) polos traballos de adaptación do novo documento ás novas normativas, entre elas e sobre todo, á nova Lei do Solo (Lei 2/2016 do 10 de febreiro). O contrato inicial fora asinado o 23 de decembro de 2008

Fóra da orde do día informouse da situación do Programa de Vivendas Baleiras, onde 4 vivendas foronadxudicadas inicialmente e outras 4 están en disposición a selo próximamente. Hai 49 demandantes deste programa implantado pola Xunta e para o que o Concello de Ourense foi o primeiro de Galicia en adherirse

Durante a xunta de goberno local do Concello do 4 de maio tratáronse un total de 20 asuntos achegados por diferentes concellerías e servizos municipais.

Asuntos Xurídicos.

Nove foron os asuntos tratados esta mañá relacionados coa Avogacía Consistorial, cinco personamentos e catro sentenzas.

Sentenzas. Todas elas foron ditadas polo Xulgado Contencioso número 1 de Ourense.

A primeira desestima unha petición de responsabilidade patrimonial polos danos sufridos logo dunha caída na Avenida de Santiago en decembro de 2013.

  • Deuse conta tamén dunha sentenza que desestima un recurso presentado pola Federación Provincial de Asociacións de Nais e Pais de alumnos de Centros Públicos de Ourense contra a petición de reintegro dunha subvención por parte do Concello de Ourense. O xulgado considera que o Concello obrou ben solicitando dito reintegro, e obriga os demandantes ao pago das costas do proceso.
  • As dúas sentenzas restantes teñen que ver con asuntos de persoal. Na primeira, un grupo de traballadoras municipais solicitan a equiparación dos seus salarios cos que perciben os educadores da Unidade de Día e, no segundo caso, outras traballadoras solicitan a equiparación das súas retribucións coas que perciben as traballadoras sociais da unidade asistencial de drogodependencia. En ambos casos, o xulgado desestima as pretensións das traballadoras.

Personamentos:

  • O primeiro, en calidade de demandado, nun proceso interposto por unha comunidade de propietarios contra un acordo de xunta de goberno do mes de xaneiro polo que se lles denegaba unha licenza para instalación de ascensor.
  • Acudirá tamén como demandado a dous procedementos: un sobre unha revisión de licenza urbanística para a construción dun edificio en Progreso 49, e outro por un recurso contra a desestimación, por silencio administrativo, dunha solicitude de revisión do proxecto de equidistribución dunha área de reparto, (AR-40-E), en Barrocás.
  • En calidade de demandado, igualmente, nun xuízo relacionado con Persoal no que a Policía Local reclama maior flexibilidade da xornada laboral.
  • O Concello acudirá ao último dos cinco personamentos dos que se informou esta mañá en calidade de prexudicado, nun xuízo por delitos leves polos danos causados nun sinal de tráfico por un acto vandálico.

Licenzas Urbanísticas.

Concedéronse dúas: a primeira das licenzas é para mellorar as condicións de accesibilidade na rúa Padre Sarmiento 11 mediante a instalación dun ascensor. No segundo caso, referido a un edificio da rúa do Paseo-21, concédese licenza para o reforzo de vigas de madeira co fin de corrixir os defectos detectados no informe da inspección técnica de edificios (ITE).

Xestión Urbanística

Tratouse un só asunto. Correspóndese coa zona de La Molinera e os seus xardíns. Algúns propietarios dos terreos expropiados reclamaron, no seu día pero, como o recurso durou máis tempo do que a execución do proxecto, resolveuse co pago dun xustiprecio.

Posteriormente chegan as sentencias, que lles dan a razón aos recorrrentes. Analizados os expedientes, e tal e como xa ocorreu noutros asuntos similares, a avogacía consistorial plantéxalle unha figura xurídica que é a do incidente de inexecución das sentenzas da sala do Contencioso-Administrativo do TSX de Galicia referidas á AR 38O do PXOM.

É dicir, como queira que xa non se poden devolver os terreos, porque xa están urbanizados, pídeselle ao Tribunal que estableza un prezo da indemnización.

Patrimonio

Informouse de seis reclamacións patrimoniais, todas elas desestimadas ou inadmitidas.

Asuntos Sociais

A aprobación da convocatoria de axudas de libros de texto, material escolar e comedor escolar para o curso 2017-2018 nos seguintes termos:

  • Axudas de libros de texto e material escolar, ata un importe máximo 20.000 euros
  • Axudas para comedor escolar, ata un importe máximo de 67.005 euros para o ano 2017.
  • Axudas para comedor escolar, ata un importe máximo de 156.343,47 para o ano 2018 (exercicios futuros).

En total, axudas por importe de 243.348,47 euros, a mesma cantidade do ano pasado.

O percorrido deste expediente é o seguinte: logo de ser publicadas as bases no BOP do 15 de abril, esta xunta de goberno aproba a convocatoria, que será igualmente publicada no BOP. Cando a convocatoria se publique, abrirase un prazo para que todos os interesados poidan optar ás axudas de libros de texto, material escolar e comedor para o curso 2017-18. Neste sentido, a vontade deste goberno é que ningunha familia necesitada quede sen axuda.

Programa Vivendas Baleiras

Xa fóra da orde do día, deuse conta tamén do estado do Programa de Vivendas Baleiras:

Garantir o acceso á vivenda dás familias máis desfavorecidas da nosa cidade é unha das prioridades deste Goberno. Como vostedes saben, o Concello de Ourense foi o primeiro Concello en adherirse ao “Programa de Vivendas Baleiras” que conxuntamente asinaron Xunta de Galicia e FEGAMP.

Pois froito dese convenio, e coas primeiras catro vivendas que entraron no programa, produciuse a baremación de solicitantes e as primeiras adxudicacións de beneficiarios, quedando unha lista de persoas de reserva para cada unha delas.

As vivendas están emprazadas nos barrios da Ponte, O Coputo, Mariñamansa e Santa Mariña do Monte.

Neste momento, ademais, temos outras catro vivendas máis na seguinte situación:

1 pendente de adxudicación

2 pendentes de facer pequenos arranxos

1 pendente de rematar as obras

e había unha vivenda máis, pero o propietario decidiu dala de baixa.

En total, hai 49 demandantes de vivendas baleiras rexistrados no Concello de Ourense. Isto amosa que o Programa de Vivendas Baleiras é un programa vivo e que funciona.

Dúas cuestións máis con respecto a este tema aos que fixo referencia o alcalde, Jesús Vázquez:

En primeiro lugar, facer un chamamento aos propietarios de vivendas baleiras para que inclúan as súas vivendas no programa.

E por outra banda, comunicar que neste mes de maio a Xunta de Galicia ten previsto sacar unha convocatoria de subvencións dirixidas as persoas propietarias que estean en proceso de incorporación da súa vivenda a este programa e que teñan que realizar actuación de reforma ou rehabilitación recollidas no informe técnico municipal.

Fora da orde do día

Outro asunto, tamén fóra da orde do día é eminentemente administrativo: acordamos a nulidade do acordo da Xunta de Goberno Local do pasado 21 de abril, onde aprobáramos elevar ao Consello Consultivo a proposta de resolución dunha concesión que adoptara o Concello.

Toda vez que por un erro interno e administrativo do Concello non se tiveron en conta uns escritos de alegacións presentados pola empresa (feito do que se tivo coñecemento este martes), o goberno municipal está na obriga de retrotraer o expediente. Pero dado que este tipo de procedementos teñen un prazo de 3 meses e este expirou o pasado 26 de abril, declarouse a caducidade do mesmo e ordenouse volver a reinicialo.

Así mesmo, dado que todo isto foi debido a algún fallo no procedemento administrativo municipal, tamén se ordenou onte mesmo a apertura dun expediente informativo para coñecer as causas deste feito e depurar responsabilidades.

E, finalmente, un asunto de Contratación. Trátase do pago á empresa redactora do PXOM (87.120 euros IVE incluido) polos traballos de adaptación do novo documento ás novas normativas, entre elas e sobre todo, á nova Lei do Solo (Lei 2/2016 do 10 de febreiro). O contrato foi asinado o 23 de decembro de 2008. Esto permitirá continuar coas negociacións cos grupos políticos tendentes a aprobar definitivamente o novo Plan Xeral.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.