Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Xunta de goberno, que tradicionalmente está fixada para os xoves, adiantouse esta semana ao mércores 11 de outubro dada a festividade do Día do Pilar. En total foron 11 asuntos, dos que un foi fóra da orde do día pola vía de urxencia.

Precisamente, este asunto foi referido a unha nova obra do Plan de Investimentos: o expediente para contratar a urbanización da rúa Antolín Losada Torvisco e prolongación de Bieito Amado, en Rairo. Conta cun orzamento de 1.056.501,97 euros IVE incluido.

Coa realización deste proxecto renovaranse os servizos municipais (alumeado, saneamento e abastecemento) na rúa Antolín Losada Torvisco e prolongación de Bieito Amado, así como a execución de novas beirarrúas e rehabilitación do firme da calzada. O prazo de execución será de 6 meses desde o inicio das obras.

Ábrese así o prazo para que as empresas interesadas poidan presentar as súas ofertas e concorrer así a este proceso de contratación.

No referido á Concellería de Turismo e Termalismo, aprobamos a sinatura dun convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello de Ourense para a realización de obras de mellora na Oficina de Turismo. Trátase, como procede, de darlle mellores servizos e información aos visitantes.

Así, haberá melloras na accesibilidade, nomeadamente para as persoas con mobilidade reducida, haberá unha partida para impermeabilización, pois hai certos problemas permanentes de humidade no edificio, pero tamén están incluídos neste convenio axudas para equipos informáticos. De feito, estúdase a implantantación dunha pantalla táctil no exterior da oficina. Unha coma a que hai dentro, pero na parte exterior da Oficina de Turismo.

A contía do convenio será de 40.000 euros, dos que a Xunta de Galicia, a través da Axencia de Turismo de Galicia, porá 35.000 euros, e o Concello de Ourense 5.000 euros.

No que respecta a Servizos xerais, aprobouse o gasto concreto correspondente á contratación do servizo de limpeza de instalacións municipais do Concello de Ourense, adxudicado a Onet-Seralia S.A.. Os importes son de 245.025 euros para o que resta de ano 2017; de 980.100 euros para o ano 2018; e de 735.075 euros para os meses de xaneiros a setembro de 2019.

No apartado de Avogacía Consistorial, deuse conta de dúas sentencias. Por unha banda, a dictada polo Xulgado Contencioso-Administrativo num2 de Ourense, polo que se anula o decreto de nomeamento do xefe de Persoal do Concello. Dado que a sentencia non é firme e a Avogacía Consistorial considera que existen fundamentos sólidos para presentar recurso, a sentencia será recurrida.

A segunda sentencia, dictada polo Xulgado do Social num4 de Ourense, estima a diferencia salarial que solicitaba un traballador municipal do Consello Municipal de Deportes (3.174,12 euros). A sentencia non será recurrida.

Respecto a licencias de apertura, concedeuse unha para reforma e adaptación de local e apertura por actuación comunicada para supermercado na avenida de Zamora. Pasando a Disciplina Urbanística, incoouse un expediente sancionador por obras sen licencia en edificación anexa a unha vivenda en Mende, así como tamén incoouse un expediente de revisión de oficio de licencia de obra e ocupación dun inmoble na avenida de Pontevedra. No apartado de Patrimonio, desestimouse (conforme a un informe emitido polo Consello Consultivo) unha reclamación patrimonial por lesións sufridas como consecuencia dunha caída na rúa.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.