Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense reabre a convocatoria para a creación dun listado de interesados/as para a selección de persoal funcionario interino de educador/a social para o Centro de Información Municipal da Muller.

Por decreto número 202100289 de Concellería Delegada de Recursos Humanos de 15 de xaneiro de 2021 aprobouse a estimación parcial dun recurso de reposición no relativo a falta de publicación nun dos diarios de maior difusión da provincia, da convocatoria para a creación dun listado de interesados para selección de persoal de Educador Social para o Centro de Información Municipal da Muller funcionario interino do Concello de Ourense polo que se publica o presente anuncio.

De conformidade coa devandita resolución desde a data da de hoxe computarase o prazo de 10 días para presentar novas instancias.

As solicitudes para participar no proceso selectivo dirixiranse ao Sr. Alcalde do Concello de Ourense, e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense o en calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Os e as interesadas que xa realizasen a solicitude non terán que volver presentala. Si rematado o prazo establecido na publicación, non se presentara ningunha nova solicitude, terase por rematado o procedemento e a lista terá carácter definitivo.

No caso de que si existan nova ou novas solicitudes, procederase a súa valoración polo Tribunal coas mesmas bases e criterios aplicados con anterioridade, pero tendo en conta como data límite dos méritos alegados, o día 25 de marzo de 2019 data na que rematou o prazo de presentación de instancias na primeira convocatoria.

Os criterios de selección consistira na valoración de méritos, conforme co especificado nas bases as bases encóntranse publicadas na páxina WEB municipal:

 

 

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.