Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense prepárase para asumir, en marzo de 2018, a concesión municipal de abastecemento e saneamento, cando remate o contrato para a xestión integral do ciclo da auga. Así o manifestou o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, na comparecencia pública na que deu conta dos asuntos tratados na xunta de goberno local celebrada o cinco de xaneiro.

“Debemos empezar a traballar desde xa no tema, xa que vai implicar unha serie de actuacións de grande importancia para este Concello”, dixo. Entre eles: “a supervisión técnica da redacción de pregos administrativos; liquidación do contrato en vigor e o seguimento da posta en marcha da nova concesión e implantación dos modelos de control e seguimento; así como para a incorporación da nova EDAR ao sistema de depuración municipal xestionado pola concesionaria”.

A Concellería de Infraestruturas contratará, para coordinar esta previsión, por tres anos e baixo a fórmula de funcionario interino de programa, un enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos que axude a realizar este traballo. “Teremos que decidir sobre a forma máis axeitada para a prestación deste servizo básico e fundamental para unha cidade e para os seus habitantes”, afirmaba o rexedor. A previsión de traballo inclúe, ademais, a próxima entrega da nova estación depuradora de augas residuais, actualmente en fase de probas.

A prestación do novo servizo de abastecemento e saneamento de auga deberá ter como obxectivos principais non só a prestación cos debidos niveis de calidade no subministro e na depuración, senón tamén facer fronte a un plan de conservación e mantemento das redes existentes, a redución de presas de auga tratada e filtración ao medio natural.

Licenzas urbanísticas de actividade, apertura e disciplina

A xunta de goberno local desta mañá tratou, ademais, outros asuntos na orde do día, maiormente referidos a licenzas urbanísticas de actividade, apertura e disciplina. Así, en dous deles declarouse que non eran necesarias licenzas de segregación en Velle e no Pino por esgotarse o prazo establecido e conforme á nova Lei do Solo de Galicia. No tocante ás aperturas, concedéronse licenzas para a adaptación de locais para cafeterías na avenida de Marín e na avenida da Habana, así como para oficina bancaria na rúa do Paseo.

En materia de disciplina urbanística, abordáronse dous expedientes relativos á construción de pozos en Ceboliño. Un deles foi estimado, xa que a construción é ilegalizable segundo os técnicos e terá que ser demolido. O segundo foi arquivado e incoarase expediente sancionador de novo.

Eficiencia Enerxética no Consello Municipal de Deportes

Xa fóra da orde do día, a Concellería de Deportes informou de que as medidas de eficiencia enerxética adoptadas polo goberno municipal no Pavillón dos Remedios desde o mes de febreiro de 2016, sobre todo no referido ao aproveitamento da auga termal das Burgas, conlevaron un aforro do 52% na factura de gas natural, supoñendo 60.000 euros de aforro para as arcas municipais durante o pasado exercicio.

As conclusións da Auditoría, realizada o pasado mes de decembro polo enxeñeiro Manuel Pardo, céntranse basicamente no aproveitamento da auga termal das Burgas. Por unha banda, na mellora das canalizacións e conducións desde a surxencia ao Pavillón e por outro, na mellora do aproveitamento da temperatura da auga dentro do Pavillón. As canalizacións están en fase de proxecto, mentres que a montaxe de dous sistemas de intercambiadores -un deles para pre-quecer a auga que entra nas caldeiras- conseguíu que o salto térmico sexa duns 20º (anteriormente era duns 40º-45º). O outro intercambiador serve para quentar o circuíto de auga das piscinas, de xeito que estas se quentan case exclusivamente coa auga termal.

Limpeza do CMD

Finalmente, o alcalde deu conta da sinatura, o 29 de decembro pasado, do contrato de limpeza das instalacións deportivas municipais coa empresa Valoriza Facilities, S.A., resultado dun procedemento de contratación aberto que finalizou o pasado 01 de decembro coa adxudicación definitiva. Segundo as indicacións do prego, as empresas debían de presentar unha memoria técnica sobre as tarefas e espazos a limpar. A empresa gañadora do concurso resultou ser a mesma que obtivo maior valoración nesta parte técnica. Por outra banda, esta empresa gañadora tamén foi a que presentou a oferta coa maior baixa. Un 6,66% sobre o prezo de licitación de 127.499,88€, co que o prezo resultante da oferta será duns: 119.008,39€, máis IVE.

Contratación

A xunta de goberno tratou dous expedientes achegados polo departamento de Contratación: por unha banda, a ordenación decrecente das ofertas presentadas para o arrendamento dun inmoble cuxo uso será cedido á AVV Rúa do 21. A única oferta presentada ten agora 10 días para aportar a documentación requerida para a súa contratación. O segundo asunto foi aprobar o expediente para contratar o gasóleo para calefacción nas diferentes dependencias do Concello. O custe anual será de 52.500 euros.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.