Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense acudirá a Madrid a vindeira semana para promocionar a nosa cidade na Feira Internacional de Turismo Fitur. Así o informou o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, na rolda de prensa na que deu conta dos asuntos tratados na xunta de goberno local. O vindeiro mércores 18 de xaneiro ás 13:30 horas “presentaremos actos innovadores e chamativos para difundir a imaxe turística de Ourense e posicionar a nosa cidade como un destino perfecto para escapadas”, en palabras de Vázquez Abad.

 

No marco de Fitur, o Concello aproveitará para difundir a campaña Ourense, un plan perfecto entre empresarios da capital, así como para manter contactos orientados á captación de novos visitantes. Tamén se falará das posibilidades de paquetes turísticos, incluíndo os trens especiais que percorren a nosa xeografía, pero tamén eventos que convertan Ourense en centro de recepción de profesionais. Tal é o caso de Termatalia e do salón gastronómico Xantar, presentacións ás que tamén acudirán representantes do Concello de Ourense co gallo de posicionar a cidade como destino de congresos.

Ourense contará ademais cun stand propio en Fitur no que a Concellería de Turismo e Termalismo porá en coñecemento do sector profesional e tamén dos visitantes da feira a oferta termal, gastronómica e cultural da nosa cidade.

O alcalde deu conta doutros asuntos tratados na xunta de goberno local.

Xurídico

No apartado xurídico, 3 resolucións xudiciais e 5 personamentos. O primeiro asunto foi unha sentenza do contencioso-administrativo número 2 de Ourense na que desestima unha reclamación dunha comunidade de propietarios sobre uns deslindes realizados polo Concello nas traseiras da Avenida de Marín. A sentenza, que non é firme, vén darlle a razón ao Concello e condena en costas os demandantes.

A mesma sala denegou, nun auto, a demanda do SERGAS de deixar sen efecto a anulación da licenza de ocupación do centro de saúde. Pedía a administración autonómica empregar o edificio namentres non tivese licenza de ocupación, pero o xuíz denegou esa posibilidade. O auto non é firme, e contra el poderase interpoñer recurso de apelación. A terceira resolución foi unha sentenza da Sala do Social do TSXG en relación a un asunto de persoal. Trátase dun despedimento que xa fora considerado nulo, pero que rebaixa de 72 a 68,04 euros o salario diario fixado no fallo.

A partir de aquí, os personamentos: O primeiro deles, relativo a unha demanda dun grupo inmobiliario por unha liquidación de plusvalías do Tribunal Económico, mesmo caso doutro personamento, desta vez por unha herdanza. Os tres restantes son por asuntos de persoal: Os dous primeiros ante pola demanda de dúas traballadoras, arquitecta e aparelladora, que reclaman a antigüidade e os trienios. O terceiro, por un ex traballador municipal que reclamou o seu despido polo xulgado do social e agora inicia de novo o proceso a través da vía contencioso administrativa.

Aperturas

Aprobouse conceder licenzas para unha escola de danza e formación artística (en Pena Trevinca) e para unha academia de estudos non regrados (en Celso Emilio Ferreiro). Tamén se desestimou un recurso de reposición por un particular contra o acordo de XGL de 10 de novembro de 2016, no que se lle denegou licenza para adaptación de local para café-bar na rúa Remedios atendendo a informes técnicos e xurídicos.

Contratación: Adxudicouse o arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Portovello – As Lagoas, na praza Daniel González núm. 4, por un importe de 5.242,45 euros/anuais, por ser a única oferta presentada e cumprir con todos os criterios dos pregos de condicións.

Limpeza

Xa fóra da orde do día, a xunta de goberno corrixiu un erro no prego para contratar o Servizo de Limpeza de Edificios Municipais. “Unha cifra no número de persoal a subrogar na vindeira concesión”, explicou o alcalde.

Asuntos Sociais

Finalmente, a xunta de goberno informou do proxecto Anxela no que está a colaborar o Concello de Ourense, destinado a mulleres embarazadas e nais recentes (con fillos de ata 3 anos de idade) en circunstancias difíciles ou de especial vulnerabilidade. O programa, que está a desenvolver a asociación RedMadre en colaboración co Concello de Ourense, participan 20 mulleres xunto ás súas parellas e fillos, e ten unha duración de tres meses prorrogables a outros tres.

Unha educadora social, unha psicóloga e cinco voluntarios son o persoal adicado a este apoio ás nais. En canto aos medios materiais, están a colaborar o Banco de Alimentos, ou a Rede de Farmacias Colaboradoras que doan cueiros.

A través do proxecto ReChupete recóllense ademais enseres para nenos pequenos doados por familias e no que participan voluntarios da Asociación APES, internos do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar e a asociación RedMadre, que os entrega ás nais. Logo da recollida de datos e creación do historial, determínanse as necesidades materiais e temporízanse as achegas precisas, avaliase mensualmente a evolución da situación persoal das usuarias.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.