Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense abre desde o xoves, 19 de xaneiro, o prazo de presentación de solicitudes para que as persoas interesadas poidan optar á convocatoria para prover 6 prazas de Policía Local: 5 delas por oposición libre e 1 por mobilidade, correspondentes a á oferta pública de emprego do ano 2013. Con esta convocatoria, o Concello avanza no reforzo deste servizo, básico para a cidadanía, cuxa plantilla se viu minorada nos últimos anos como consecuencia da xubilación de axentes. A Policía Local de Ourense conta a día de hoxe con 115 efectivos (102 axentes e 13 mandos).

O Concello de Ourense seguirá traballando no reforzo deste servizo coa próxima convocatoria das prazas das ofertas de emprego público de 2014, máis aquelas vacantes que permite a lei con respecto ás ofertas públicas de emprego de 2015 e 2016.

O anuncio da convocatoria publicouse o mércores 18 de xaneiro no Boletín Oficial do Estado, polo que se abre un prazo de presentación de solicitudes de vinte días naturais, a contar desde mañá. As bases da convocatoria están publicadas integramente no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, número 2, do martes 3 de xaneiro de 2017, que regulan o sistema selectivo de oposición libre de 5 prazas de funcionarios de carreira e 1 praza por mobilidade, pertencentes á escala de administración especial, sub-escala de servizos especiais, clase policía local, sub-grupo C1.

Requisitos

Os requisitos esixidos, son entre outros, para participar na quenda libre: posuír nacionalidade española, superar os 18 anos de idade, estatura mínima de 1,65 metros os homes e 1,60 metros as mulleres, estar en posesión do título de Bacharelato, técnico de formación profesional ou calquera outro equivalente, segundo as disposicións educativas sobre a materia, ou superación das probas de acceso á Universidade para maiores de 25 anos, ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B, non ter sido condenado/a por delito doloso, nin estar inhabilitado/a para o exercicio das funcións públicas, nin separado/a do servizo das administración públicas por expediente disciplinario ou resolución xudicial firme, entre outras.

Para participar no concurso para a mobilidade de funcionarios doutros corpos da Policía Local de Galicia, os requisitos son, entre outros, ostentar, en propiedade, a categoría de policía noutros corpos de Policía Local da Comunidade Autónoma de Galicia, ter una antigüidade mínima de tres anos na citada categoría ou faltar, como mínimo, 12 anos para o pase previsto á situación de segunda actividade.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.