Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Todas as áreas de traballo do Concello de Ourense coordinaranse para levar a cabo as accións previstas no Plan de Infancia e Adolescencia. No salón de actos do Centro Cívico da rúa Colón tivo lugar unha xuntanza de traballo convocada pola Concellería de Asuntos Sociais para impulsar a cooperación e coordinación de todas as áreas municipais coa finalidade de garantir a presenza da infancia e da adolescencia en todas as políticas municipais de xeito conectado e coordinado.

A concelleria Sofía Godoy presidiu a reunión, na que participou persoal técnico das áreas de Igualdade, Sanidade, Policía Local, Xuventude, Educación, Medio Ambiente, Voluntariado, Cultura e Deportes. O obxectivo do Concello é crear unha mesa de coordinación coa participación de todas estas áreas como órgano municipal que se encargará de velar polo desenvolvemento do Plan.

Protagonismo e protección

Consciente de que a infancia e a adolescencia é un colectivo social necesitado de actitude protagónica e de especial protección, o Concello de Ourense, a través da Concellería de Asuntos Sociais, iniciou a elaboración dun instrumento de carácter integral e transversal que marque o rumbo das políticas municipais para este colectivo.

É o I Plan de infancia e adolescencia do municipio, que segue as directrices marcadas por Unicef, entidade coa que o Concello asinou un convenio no que recoñece a Ourense como “Municipio Aliado do Programa de Cidades amigas de infancia”. Isto supón o compromiso de traballar nas liñas marcadas por UNICEF de facer efectivos os dereitos recollidos na Convención de Dereitos da Infancia, co obxectivo de acadar o recoñecemento do selo de Cidade Amiga da Infancia.

O Plan comezou coa realización dunha diagnose ou informe de situación para coñecer a realidade social da infancia e a adolescencia no municipio, feito a través dun proceso de carácter participativo no que se deu voz a nenas e nenos e se pretendeu a implicación dos diferentes axentes sociais e institucionais (Vicerrectorado, centros educativos, diferentes xefaturas territoriais da Xunta de Galicia, Fiscalía de menores, centros de menores, asociacións culturais, sindicatos, ANPAS, asociacións do ámbito social, entidades xuvenís, veciñais, de muller e Colexios profesionais de importancia neste ámbito como o de Educadores sociais, traballo social e de psicoloxía).

Todo isto para detectar o grao de coñecemento e satisfacción coas políticas municipais neste ámbito e percibir necesidades e demandas de actuación.

A metodoloxía incluíu a posta á disposición da cidadanía dunha serie de cuestionarios de participación, deseñados ao efecto para menores e persoas adultas, e elaboráronse formularios específicos para entidades e colectivos sociais, mantivéronse xuntanzas con estes, consultouse normativa sectorial e Plans de infancia e adolescencia doutras cidades e realizáronse entrevistas tamén con diversos servizos municipais para acadar unha visión xeral de todos os programas, proxectos e accións que se realizan “pro infancia e adolescencia”.

Coordinación municipal

Agora, o obxectivo do Concello é avanzar na coordinación municipal: cada concellería, desde a mirada temática de cada unha de elas promove programas, proxectos ou accións en relación á infancia e adolescencia, mais percíbese como necesario poder ter un mapa claro e concreto, una visión de conxunto de todas esas acciones aplicadas á infancia e á adolescencia e poñelas en común: ver que é o que se demanda pola cidadanía e falta e coordinar a execución.

O Concello constituirá unha mesa de coordinación na que participarán representantes de todas as áreas municipais, que será o órgano que busque estes obxectivos, e impulse a presenza da infancia e a adolescencia en todas as políticas municipais de modo conectado e coordinado.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.