Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Policía Local de Ourense, composta por 113 funcionarios -13 mandos e 100 policías, un 25% menos do que hai 8 anos-, reorganizará as súas quendas de traballo para adaptarse ás necesidades da rúa, segundo adiantou o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, na rolda de prensa posterior á xunta de goberno local.

Segundo un informe do que deu conta o concelleiro de Seguridade Cidadá, Carlos Campos, a Policía Local “establecerá quendas rotatorias para contar con óptimos tempos de descanso entre xornadas, evitando deste xeito a concentración de traballo nun espazo temporal máis curto, como así viña sucedendo, e mellorando ademais o seguimento e eficacia dos servizos”, en palabras do rexedor.

No informe establécese a supresión do cuadrante das sesións de Atestados de Tráfico, Seguridade Cidadá e Motorista, o chamado turno africano-horizontal, xa que “a día de hoxe o prioritario é optimizar a prestación deste servizo adecuando o número de efectivos ás quendas de traballo nos que existe unha maior demanda”.

Novidades na Policía Local

Así, a cidade de Ourense terá desde agora 4 patrullas nocturnas de xoves a sábado incluídos. Por este motivo, a proposta da Policía Local é “reforzar o persoal en quendas de mañá e tarde en días laborables e lectivos, precisamente nos momentos nos que o volume de tarefas é maior”, dixo o alcalde. Das 15.436 chamadas á central no último ano, o 75% delas foron en horario de mañá e tarde. Ademais, a Policía atende máis de 13.000 expedientes administrativos (tanto de entrada como de saída) en coordinación con outras administracións, como recollen os datos das últimas memorias.

Outra das propostas expostas pola intendente xefe da Policía Local no seu informe versa sobre a necesidade de incrementar o número de policías uniformados nas rúas, tendo en conta que as patrullas a pé propician un maior grado de presenza policial contribuíndo a incrementar o labor preventivo e disuasorio; achegamento e relación directo co cidadán; visualización do labor policial; multiplicar a presenza policial nas rúas; exercer apropiadamente o labor informativo; e incrementar o grao de confianza entre os veciños.

Ademais, o alcalde deu conta doutros 20 asuntos achegados polas diferentes concellerías e servizos municipais, a maior parte relacionados co Servizo de Licenzas Urbanísticas, de actividade, apertura e disciplina.

Servizo de Licenzas Urbanísticas de Actividade, Apertura e Disciplina.

  1. A xunta de goberno local deu conta de catro licenzas relativas á instalación de ascensores en edificios da rúa Eladio Rodríguez, Bonhome, Río Arenteiro e no CEIP Seixalbo. Ademais, concedéronse senllas licenzas de obra para adaptación de locais a cafetería, un deles na rúa Velázquez, e outro nas piscinas públicas de Oira. No mesmo apartado, os propietarios dun local comercial reclaman a nulidade dunha serie de procedementos previos para a obtención dunha licenza. O Concello esperará a que a Dirección Xeral de Patrimonio se pronuncie sobre a documentación remitida polos solicitantes.
  2. No relativo aos expedientes disciplinarios, deuse conta de cinco, catro deles por colocación de cartelería ilegal nas rúas do Paxaro e Valle Inclán. Incóanselles expedientes sancionadores nalgúns casos, impónselles unha multa de 150 euros no caso dunha empresa que xa é reincidente e 300 euros no caso dun anunciante ao que se lle atoparon carteis colocados de forma ilegal ata en 5 rúas da cidade.O último dos asuntos é un requerimento de proxecto de demolición dunhas obras executadas sen licenza en Rairo.
  3. Ademais, a xunta de goberno tivo coñecemento de dúas reclamacións patrimoniais, a primeira polos danos causados nun vehículo polo incendio dun contenedor de lixo na rúa Vasco Díaz Tanco, e outro polos danos causados nun vehículo ao colisionar cun bolardo. Ambas foron desestimadas por non concorrer os requisitos legais que xustifiquen o dereito a unha indemnización.

Cultura

A xunta de goberno aprobou as bases e a convocatoria do Concurso do Entroido 2017, que terán un gasto por importe de 16.000 € con cargo á partida do orzamento municipal vixente. 

Bases para participar no Entroido 2017

Avogacía consistorial

Os tres asuntos achegados pola avogacía consistorial son referidos a Recursos Humanos: o primeiro, un personamento perante o xulgado do social por un caso de despido; os outros dous, unha sentenza e un auto que teñen que ver coas condicións laborais de dous funcionarios municipais.

Contratación

Adxudicouse, mediante procedemento aberto, o servizo de teleasistencia domiciliaria a Cruz Roja Española polo prezo de 11,00 € terminal / mes por ser a oferta máis vantaxosa e cumprir esta con todos os criterios dos pregos de condicións de conformidade co prego técnico.

Augas

Declarouse a caducidade dun expediente de responsabilidade contractual incoado á empresa VIAQUA por non presentar dentro de prazo a proposta de control sobre os volumes de auga empregados nos ríos Loña e Miño. Polo tanto, e segundo explicou o alcalde, “pásase a incoar un novo expediente de responsabilidade contractual para esixirlle os danos e perxuízos causados polo presunto incumprimento das condicións do contrato”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.