Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O concelleiro de Urbanismo, José Cudeiro, compareceuen rolda de prensa para informar acerca da anulación do Plan Especial de As Burgas notificada mediante sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, motivo polo cal se solicitaron aos servicios técnicos e xurídicos do Concello que realicen unha análise da mesma co fin de ver a posibilidade de formular, ou non, o correspondente recurso de casación contra a mesma.

José Cudeiro sinalou que “estamos ante outra mala noticia para o urbanismo da cidade, e non podemos deixar de sinalar que este Plan Especial foi formulado polo anterior goberno municipal baixo as únicas directrices da anterior concelleira de Urbanismo, sen ter en conta a opinión dos propietarios afectados”.

Neste senso, o responsable municipal de Urbanismo deixou claro que no novo Plan Especial de Protección que previsiblemente redactarán os técnicos municipais do PERI, “estableceremos un diálogo cos propietarios para acadar un documento de máximo consenso para evitar, precisamente, problemas como o que agora temos enriba da mesa”.

Tamén explicou o concelleiro que, como actuación inmediata, e con independencia ou non da interposición do correspondente recurso de casación, darase traslado de dita sentencia ao equipo redactor do PXOM para que axuste a ordenación deste ámbito acollendo as directrices de dita sentencia, coa categoría de solo urbano que corresponda e remitido a un novo Plan Especial de Protección.

Posibles consecuencias

No caso de que a sentencia do TSXG sexa declarada firme (ben porque non proceda recurrila técnicamente ou ben porque así o declare no seu día o Tribunal Supremo), José Cudeiro analizou as súas posibles consecuencias:

  • A ordenación vixente será a prevista para ese solo urbano consolidado polo PXOM de 1986, afectado pola declaración de BIC de 2007.
  • Os actos de xestión levados a cabo como a expropiación dos terreos afectados, pendientes de recursos, igualmente serán anulados, polo que haberá que negociar cos seus propietarios a devolución dos terreos expropiados ou a correspondente compensación económica.
  • Como consecuencia da vixente declaración de BIC deste ámbito, mentres non se redacte un novo plan especial de protección, obrigado pola lexislación de Patrimonio cultural, calquera nova actuación que se pretenda levar a cabo dentro da delimitación do BIC, implicará que debe obter a previa autorización de Patrimonio da Xunta de Galicia, o que sen dúbida impedirá calquera actuación que choque frontalmente contra a declaración de BIC.
  • O proxecto aprobado da reforma-rehabilitación do edificio da Praza de Abastos é un proxecto autónomo non impugnado, que se atopa na zona calificada polo vixente PXOM de 1986 como equipamento público, permitido por este planeamento e que pode seguir adiante a súa execución.
  • O resto das previsións urbanísticas previstas no Plan Especial e Estudio de Detalle, dun conxunto de edificacións cun uso terciario termal, ao anularse o Plan que as amparaba, quedan sen cobertura e non se poderán realizar.
  • No que respecta á antiga cárcere, ao ser unha zona calificada tamén como equipamento polo actual PXOM de 1986, previa autorización de Patrimonio da Xunta, podería hoxe formularse e desenvolverse calquer proxecto de equipamento que se considere beneficioso para a cidade.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.