Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Xunta de Goberno Local aprobou na súa reunión do 23 de febreiro un total de 33 asuntos, dos que un é de gran interese para o desenvolvemento dunha infraestrutura cultural clave na nosa cidade: o Museo Arqueolóxico. Así, aprobouse pola vía de urxencia a aprobación inicial da modificación puntual do Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Histórico para permitir a execución do proxecto de rehabilitación do Museo Arqueolóxico de Ourense.

“Estamos ante un paso máis para poder executar este importante proxecto, xa que co planeamento existe non se podería realizar, de aí a importancia desta modificación puntual. Básicamente, ten por obxecto incorporar á ficha do PEPRI referida ao propio Museo os parámetros para a intervención programada, así como as previsións para poder seguir mantendo o seu funcionamento coma museo, o que motivou tamén a súa propia declaración en 1962.

Isto consta co visto bo de Patrimonio e agora someterase a información pública e solicitude de informes técnicos. Como lles comentaba, estamos ante un paso fundamental para proseguir na posta en valor dun dos nosos símbolos patrimoniais, culturais e museísticos que, sen dúbida, revalorizará aínda máis se cabe o conxunto do Casco Histórico e da propia cidade”, sinalou o alcalde, Jesús Vázquez.

Avogacía consistorial

No que respecta aos asuntos de Avogacía Consistorial, neste apartado abordáronse 9 temas, dos que 6 foron persoamentos, 2 sentencias e 1 corrección de erro nun acordo anterior onde se lle debía notificar unha sentencia ao Servizo de Contratación e constaba erroneamente o “Servizo de Infraestruturas”.

Deuse conta, en primeiro lugar, da sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula o BIC das Burgas.

O Tribunal estima o recurso interposto por dous particulares contra o acordo do pleno do 20 de xaneiro de 2012 do Concello de Ourense, no que se deu aprobación definitiva do plan especial de protección do BIC con categoría de sitio histórico do conxunto das fontes termais das Burgas e o seu contorno delimitado, e de forma indirecta contra o Decreto 187/2011 da Xunta de Galicia, polo que se suspende parcialmente a vixencia do Plan Xeral de Ordenación Municipal e se aproba a ordenación urbanística provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento.

A sentenza non é firme, e contra a mesma cabe interpor recurso de casación.

Chegaron 3 sentenzas máis sbre este asunto. Dúas son iguais a esta e unha cuarta, que desestima a demanda e non anula o PERI. Esto conleva que haberá que estudar as sentenzas para presentar OU non o recurso. Existen 30 días para facelo.

Tamén deuse conta dunha sentenza favorable ao Concello ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso dun funcionario municipal por un asunto de recursos humanos.

Solicitou a Recursos Humanos un certificado de que realizara funcións de superior categoría. O Concello non emitiu o certificado porque non se pode certificar o que non consta no expediente. O traballador recurriu no xulgado en Ourense, perdeu, e agora perde de novo no Tribunal Superior de Xustiza.

Personamentos

No que respecta aos personamentos:

O Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado en 6 procedementos. Tres deles, ante o Xulgado do Contencioso Administrativo número 2:

 1. Polo procedemento interposto por un hostaleiro ao que se denegou un cambio de titularidade de veladores. (O local tiña autorizados veladores, solicitou cambio de titulariedade e se lle denega o cambio de titularidade, polo tanto, non se autorizan os veladores)
 2. Polo recurso que xa coñecen interposto por unha empresa, contra a resolución de data 22 de setembro de 2016 na que se declarou deserto o concurso para a contratación da limpeza de dependencias municipais.
 3. Polo procedemento Abreviado interposto por unha traballadora que realizou unha substitución temporal doutra compañeira doutro departamento e reclama unha presunta diferencia salarial entre o que cobrou e o que cre que debería ter cobrado.

E outros 3 persoamentos diante do Xulgado contencioso-administrativo número 1:

 1. No recurso dun particular contra a declaración de caducidade do procedemento de concesión da licenza de apertura de escola de Baile.
 2. No procedemento interposto por 13 traballadoras sociais do Concello que solicitan que o seu salario se equipare ao que perciben as traballadoras sociais de Drogodependencias.
 3. E no procedemento Abreviado interposto por 4 educadoras sociais do Concello que solicitan equiparar os seus salarios aos das educadoras de Drogodependencias.

Licencias Urbanísticas

No que respecta ao Servizo de Licencias Urbanísticas, de Actividade, Apertura e Disciplina, aprobouse unha licencia de obra de adaptación de local para cafetería. O resto de asuntos deste apartado corresponden a Disciplina: incoáronse 3 expedientes sancionadores por colocación ilegal de carteis anunciadores en fachadas. E por último, acordamos impor unha multa de 600 euros a un particular pola construción ilegal dun muro.

Contratación

No tocante ao Servizo de Contratación, foron 3 asuntos.

 1. Por unha banda, adxudicouse por procedemento aberto o arrendamento dun inmoble para ceder o seu uso á AVV A Cuña cun importe de 6.148,49 euros anuais, IVE engadido.
 2. Tamén adxudicouse, mediante procedemento negociado sen publicidade, o servizo de mantemento das aplicacións corporativas de Persoal e Recursos Humanos do Concello de Ourense. A adxudicataria é Meta 4 Spain S.A. Ten un importe de 12.174,07 euros, IVE engadido.
 3. Por último, adxudicouse tamén, mediante procedemento aberto, a subministración de 3 vehículos patrulla para a Policía Local en réxime de arrendamento con mantemento (renting), por un importe de 1.022,45 euros mensuais por vehículo, IVE engadido. A adxudicataria é Autos Iglesias S.L., por ser a oferta máis vantaxosa. Cada vehículo conta, tamén con dous chalecos.

Trátase dun paso máis para tratar de mellorar o equipamento e as dotacións do corpo policial municipal, logo de que semanas atrás (concretamente o 1 de decembro), se aprobase a adxudicación do lote de vestiario e equipamento correspondente a chalecos de protección antibala e anticoitelo tamén da Policía Local (22.494 euros, IVE incluído, adxudicado a PEYCAR PONTEVEDRA SL).

A Xefatura solicitou un total de 32 chalecos antibala. Se os sumamos aos outros 6 que veñen na dotación dos coches novos (2 por coche) fan un total de 38 chalecos. É dicir, máis chalecos que persoal por quenda. A lei fala deles como medios de dotación colectiva.

Persoal e Recursos Humanos

No que respecta a Persoal e Recursos Humanos, inadmitíronse un total de 8 recursos de reposición contra as bases específicas de Policía Local da OPE 2013 (4 en total) e da OPE de 2014 (os 4 restantes). A inadmisión destes recursos está fundamentada, segundo os informes técnicos, en que os solicitantes carecen de interese lexítimo.

Participación Cidadá

Da Concellería de Participación Cidadá, aprobáronse dous asuntos: sendas aprobacións dos compromisos de gasto correspondentes aos locais veciñais da Praza 200 (4.300 euros IVE engadido durante os anos 2017, 2018 e 2019 e 3.678,89 euros en 2020) e da rúa Barbantiño (6.537,17 euros IVE engadido durante os anos 2017, 2018 e 2019 e 5.810,82 euros en 2020).

Cultura

En materia de Cultura, aprobouse o gasto de 45.000 euros e o convenio de colaboración coa AGADIC para a realización do X Festival Internacional de Música de Ourense “Pórtico do Paraíso”, que comeza o 3 de marzo.

Xestión Económica

No que respecta a Xestión Económica e Orzamentaria, aprobamos un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 165.094,62 euros, correspondente a facturas do ano 2016 que non puideron ser tramitadas no pasado exercicio e entraron logo do peche do exercicio contable, que no Concello é o 15 de decembro.

Medio Ambiente

Por último, de Medio Ambiente abordáronse 2 asuntos: por unha banda, recoñecer a favor de Acciona Medio Ambiente S.A. O pago de 1.789,71 euros en concepto e intereses de demora. Pola outra banda, aprobamos impoñer a Ecourense unha multa por importe de 6.000 euros, debido a unha falta grave da concesionaria do Servizo de Limpeza. Débese a un requerimento do Concello que lle solicitaba á empresa a limpeza duns solares, por entender que entraba dentro das súas competencias. Ao non asumilo a empresa, o Concello impón a sanción.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

 • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.