Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello investirá 530.000 euros en acondicionar os campos de fútbol de herba artificial de Oira e Os Remedios. Neste senso, existe un convenio coa Federación Galega de Fútbol de 80.000 euros, que financiará os proxectos de execución. A mellora de ámbolos dous campos permitirá, tamén, obter o certificado FIFA4 e que se poidan realizar partidos de maior nivel competitivo.

Este asunto foi un dos 22 que se abordaron na Xunta de Goberno Local, onde tamén se adxudicou o servizo de xestión do centro de visitantes do Parque de Montealegre.

Avogacía Consistorial

Con respecto aos asuntos achegados pola Avogacía Consistorial, foron total de nove:

 • Os dous primeiros son senllos autos do Tribunal Supremo que inadmiten recursos de casación, tanto da Xunta de Galicia coma do Concello de Ourense, contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de outubro de 2016 que caía a ordenación territorial provisional do Concello de Ourense.
 • Dúas sentenzas do Contencioso Administrativo número 2 de Ourense favorables a este Concello e relacionadas cos terreos onde pensaban instalarse Hipercor coma Eroski.
 • O seguinte punto é o informe elaborado pola Avogacía Consistorial en relación ás sentenzas ditadas polo TSXG relativas á anulación do Plan Especial de Protección do BIC das Burgas. A posición das xurídicas do Concello é clara: non é convinte interpor recurso de casación. Polo tanto, adoptouse a decisión de non recorrer.
 • Un persoamento no concencioso administrativo número 1 de Ourense por un procedemento interposto polo grupo municipal do PSOE contra a convocatoria e as bases en interinidade da Educadora social do CIMM.
 • Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na que se confirma a sentenza do Contencioso Administrativo número 1 de xullo de 2016 pola que os Bombeiros de Ourense teñen dereito a ter unha alternativa de vacacións ao desestimárselles a pretensión de vacacións por motivos de carga de traballo.
 • Un auto aclaratorio dunha sentenza do Contencioso Administrativo número 2 de Ourense que desestimaba a demanda de subida de soldo dun traballador, xa que na redacción da sentenza trabucaron o nome do mesmo.
 • E unha nova sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á renovación dunha sepultura no cemiterio de San Francisco. O Concello denegáralle esa renovación e a sentenza do TSXG vén darlle a razón e, polo tanto, outórganselle 50 anos máis.

Planeamento, Xestión Urbanística e Patrimonio

Do Servizo de Planeamento, Xestión Urbanística e Patrimonio, inadmitíronse dúas reclamacións de responsabilidade patrimonial por senllas caídas nas Termas de Outariz e na rúa Eulogio Gómez Franqueira, por non concorrer en ambos casos os requisitos legais esixibles que xustifican o dereito a unha indemnización. No primeiro caso logo dun ditame do Conselllo Consultivo e, no segundo, trátase dunha estrada de titularidade estatal.

Servizo de Contratación

Do Servizo de Contratación, dúas adxudicacións:

 • Por unha banda, adxudicouse o servizo de xestión do centro de visitantes do Parque de Montealegre. A adxudicataria é Xestores Medioambientais de Galicia SL, por un importe de 10,59 euros/hora (IVE engadido). O gasto concreto para o ano 2017 será aprobado pola Xunta de Goberno unha vez formalizado o contrato.
 • A segunda adxudicación foi a do arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á AVV Rúa do 21. O importe é de 611,04 euros anuais e a adxudicataria foi a única licitadora que se presentou: Recreativos Saleta SL.

Concellería de Infraestruturas

Desde a Concellería de Infraestruturas, Perímetro Rural, Parques e Xardíns, Medio Ambiente, Servizo Eléctrico, Limpeza e Transporte Público aprobouse declarar a caducidade do expediente de imposición de penalidade a Ecourense iniciado o 12 de abril de 2016 e aprobamos tamén iniciar un novo expediente de imposición de penalidade á contratista Ecourense.

Trátase da reapertura do expediente sancionador polo caso da legionela.

Persoal e Recursos Humanos

Da Concellería de Persoal e Recursos Humanos, inadmitíronse 4 recursos, presentados por particulares, contra as bases específicas de Policía Local da OPE 2014 (3 recursos) e 2013 (1 recurso). Inadmítense todas elas por falla de interese lexítimo.

Concellería de Participación Cidadá

Da Concellería de Participación Cidadá, dous asuntos:

 • Por unha banda, aprobación do compromiso de gasto correspondente ao contrato de arrendamento do local veciñal da AVV Loureiro, situado en Francisco Asorey. O gasto será de 4.180,74 euros nos anos 2018, 2019 e 2020, mentres que en 2017 será de 3.135,60 euros e en 2021 de 11,61 euros.
 • E, do mesmo xeito, aprobouse o compromiso de gasto do contrato de arrendamento do local veciñal da Praza Daniel González (AVV Portovello). O gasto será de 5.242,45 euros nos anos 2018, 2019 e 2020, mentres que en 2017 será de 3.931,83 euros e en 2021 de 364,06 euros.

Servizo de Xestión Económica e Orzamentaria

Por último, do Servizo de Xestión Económica e Orzamentaria aprobouse o gasto derivado do contrato de prestación de servizos postais e notificacións do Concello de Ourense para o ano 2017 a favor de Unipost, adxudicataria do servizo.

Así, o Lote 1 (notificacións do Servizo de Recadación) ten un gasto de 200.000 euros anuais, mentres que o Lote 2 (resto de notificacións) será de 45.000 euros.

Fora da Orde do Día

Fóra da orde do día, o concelleiro de Deportes, Mario Guede, informou de importantes proxectos que someterá a votación do Consello Municipal de Deportes na súa xuntanza do nove de marzo ás 2 da tarde. Estamos a falar dun investimento que supera os 500.000 euros (medio millón) se incluímos os custes da redacción de senllos proxectos: 530.000 euros en total.

Falamos de acondicionar campos de fútbol municipais para adaptalos á normativa vixente e que acaden o certificado FIFA4 e que se poidan realizar partidos de maior nivel competitivo. Estes proxectos acometeríanse grazas a un convenio coa Federación Galega de Fútbol que estaría sobre os 80.000 euros.

Actualmente o Consello Municipal de Deportes xestiona de xeito directo 23 instalacións, as cales teñen un elevado uso. Este é o caso dos campos de fútbol 11 de Oira e do Pavillón dos Remedios. O uso ronda os 200 deportistas ó día, e nas fins de semana se disputan un promedio de sete partidos de ligas regulares de distintas categorías.

O pavimento sintético de Oira foi instalado no 2001, co que a día de hoxe atópase nun avanzado estado de avellentamento. Seu rendemento a nivel deportivo e nas condicións de seguridade resulta moi baixo. Este punto xa o fixeron constar algúns colexiados en actas dalgún dos partido disputados nesta instalación.

Respecto o pavimento sintético do campo de Fútbol 11 no Pavillón dos Remedios o número de deportistas que fan uso do mesmo é similar ó de Oira. Este campo foi instalado no ano 2.005 co que seu estado de desgaste atópase moi avanzado.

Neste tipo de instalacións a súa vida útil oscila entre os oito e os dez anos independemente do nivel de uso, co que ámbolos dous campos xa a finalizaron desde hai ben tempo. O Consello Municipal de Deportes considera inminente a substitución do pavimento destas instalacións, para garantir un uso seguro e eficaz por parte dos nosos deportistas.

Para materializar a instalación, o Concello de Ourense e o Consello Municipal de Deportes estánse a volcar. Froito deste seguimento achegouse un convenio de colaboración entre a Federación Galega de Fútbol e o Concello de Ourense. Neste convenio a Federación proporciona os proxectos de execución e o Concello, a través do Consello Municipal de Deportes, pon a disposición da Federación as instalacións deportiva municipais cando o ente federativo o poida precisar. Os proxectos xa están entregados e aprobados na última sesión do Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes, e inclúen a colocación sobre a solera existente dunha base elástica de última xeneración, un céspede sintético e un sistema de rego por canóns emerxentes, todo elo coa máxima certificación.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.