Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente Batanero, visitou xunto ao alcalde, Jesús Vázquez; membros da Corporación; o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; e a directora xeral de Patrimonio, María del Carmen Martínez, as obras do complexo cultural de San Francisco (Ourense), o máis importante que está executando o Ministerio de Cultura en todo o Estado, tal e como sinalou o alto cargo ministerial, quen recalcou que “en ningunha outra cidade se están desenvolvendo obras simultáneamente en Biblioteca, Arquivo e Museo”, poñendo en valor tamén que Ourense é a cidade que máis investimentos en materia cultural ten consignados nos Presupostos Xerais do Estado.

O investimento executado ata a data para construír estes equipamentos culturais (Biblioteca e Arquivo) ascende a 19,6 millóns de euros (9,2 executados antes da resolución xudicial que permitiu rescindir o contrato coa empresa que realizaba as obras, e 10,4 desde a reanudación).

Para este exercicio 2017 está comprometido un investimento de 4,2 millóns máis, principalmente para execución da obra e adquisición dun primeiro equipamento e mobiliario para a biblioteca pública. En total son 23,8 millóns de euros de investimentos que se suman aos 11,4 millóns previstos para o Museo Arqueolóxico

Reunión en Madrid

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, lembrou que o 9 de marzo de 2016 “mantiven unha reunión en Madrid co ministro de Cultura, íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Xa daquela, o ministro se comprometera en firme a impulsar as obras da Biblioteca e do Arquivo Provincial. O obxectivo daquela, e que foi comprido, era evitar a paralización do proxecto e permitir a reanudación das obras con normalidade. Algo que, como todos podemos comprobar, está totalmente en marcha. Por eso lle quero transmitir ao Ministerio, e no seu nome ao Director General de Bellas Artes, Luis Lafuente Batanero, o seu compromiso firme con Ourense. Estamos ante o proxecto cultural máis ambicioso da historia desta cidade e atreveríame a dicir que de toda a Península”.

O investimento executado ata a data para construír estes equipamentos culturais ascende a 19,6 millóns de euros (9,2 executados antes da resolución xudicial que permitiu rescindir o contrato coa empresa que realizaba as obras, e 10,4 desde a reanudación). Para este exercicio 2017 está comprometido un investimento de 4,2 millóns máis, principalmente para execución da obra, e adquisición dun primeiro equipamento e mobiliario para a biblioteca pública. En total son 23,8 millóns de euros de investimentos.

Estes importes veranse incrementados coa adquisición da totalidade do resto do equipamento necesario para a posta en funcionamento de arquivo e biblioteca.

O Museo Arqueoloxico

O alcalde tamén fixo referencia ao outro gran equipamento cultural da cidade: o Museo Arqueolóxico. “Cunha partida este ano de 250.000 euros por parte do Ministerio, estou seguro de que este será, por fin, o ano no que este tesouro de Ourense volverá a activarse”.

Sobre o Museo, ata a data traballouse na redacción dos proxectos básicos e de execución así como de estudos previos do edificio, xa finalizados, por importe de 247.462,88 euros.

Pendente da modificación do Peri, unha vez se obteñan as oportunas licenzas procederáse a licitar as obras. O proxecto de reforma e rehabilitación do Museo contempla un coste de licitación de 11,4 millóns. Posteriormente realizaranse novos contratos para a redacción do proyecto de museografía e o de execución desta.

“Por tanto, estamos ante uns investimentos (realizados ou de próxima realización) que na súa totalidade ascenden a 35 millóns 456 mil 805 euros, entre biblioteca, arquivo e museo Arqueolóxico”, concluiu o alcalde, Jesús Vázquez.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.