Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense, en sesión plenaria do día 3 de marzo do ano 2017, acordou, por unanimidade, aprobar a incoación do oportuno expediente de honra a favor de Daniel Vazquez Gulías Martínez, arquitecto modernista que contribuíu á transformación da nosa cidade co seu legado, nomeando xuíz instrutor para as dilixencias o concelleiro de Urbanismo, D. José Jesús Cudeiro Mazaira, e secretaria a funcionaria do Concello, Dª. Mª Inés Castro Varona.

De conformidade co sinalado no artigo 18 do Regulamento de Honores e Distincións deste Concello, ponse de manifesto o expediente por un prazo de trinta días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de sometelo a información pública na que poderán comparecer cantas persoas o desexen para constatar os datos, notas e xuízos que procedan, de conformidade coa proposta dar fe da xustificación de merecementos coas informacións en orde ao fidedigno testemuño de servizos, feitos e actuacións.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.