Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Comité de Seguimento do Programa de Cooperación Europea Espacio Atlántico ven de aprobar o Proxecto GEOAtlantic do que o Concello de Ourense é promotor. Esta proposta do Proxecto GEOAtlantic foi presentada inicialmente polo Concello de Ourense en maio de 2016, sendo seleccionada en agosto dese ano para poder presentar a proposta íntegra do proxecto nunha segunda fase.

Esta fase resolveuse no comité que tivo lugar en Oporto o 4 e 5 de maio, sendo aprobada xunto con outras 44 propostas de proxectos de todo Europa, dun total de 425 presentadas inicialmente na primeira fase.

Este proxecto ten unha duración de 36 meses e conta cun orzamento entorno aos 2.870.000 € dos que o 75% estaría subvencionado polo FEDER. Enmárcase dentro do Programa Espacio Atlántico. Programa que está financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional da Unión Europeo (FEDER) da UE e subvenciona propostas de cooperación entre distintas organizacións das rexións da costa atlántica de Europa en determinados eixos temáticos prioritarios.

"Pasos para converter Ourense nun referente único e de vangarda"

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, sinala que “seguimos dando pasos firmes para situar a Ourense como referente único e á vangarda internacional da eficiencia e sustentabilidade enerxética, aproveitando os nosos recursos propios e que nos identifican como cidade. A este proxecto ambicioso, innovador que conta co visto bo do IDAE (Instituto para a diversificación e aforro da enerxía), lle engadimos que o Goberno Galego desenvolverá en Ourense o primeiro “Ecobarrio” de España, radicado no barrio de A Ponte que favorecerá o aforro enerxético de 20.000 veciños e de 35 edificios públicos”.

O concelleiro Jorge Pumar recalca que “estamos ante unha excelente noticia para Ourense, dende a Concellería de Promoción Económica levamos moito tempo traballando neste proxecto, que non foi doado, debido a súa innovación, especialización e competividade. Esta concesión reforza o traballo que vimos desenvolvendo na Concellería e anímanos a seguir presentando iniciativas deste tipo onde os principais beneficiarios sexan os cidadáns de Ourense”.

O proxecto

O proxecto que promove o Concello pretende estudar as posibilidades de desenvolvemento da enerxía xeotérmica no territorio como fonte de enerxía renovable e impulsar proxectos demostrativos da súa utilización. Se ben ata agora o uso se limitaba á actividade balnearia e ao uso puntual en instalaciones preténdese promover un uso más extensivo de este recurso, tanto para calefacción/ aire acondicionado como para producción de electricidade.

No programa de traballo inclúese a realización dun análisis dos recursos xeotérmicos así como de boas prácticas e innovacións para a súa explotación, que inclúe a realización de visitas a experiencias de éxito. Tamén levarase a cabo un programa de accións informativas dirixidas a diferentes grupos: decisores políticos, consumidores y asociacións de veciños, empresas, profesionais, agricultores, etc. Actuarase tamén na transferencia de novas tecnoloxías ao mercado, poñendo en marcha servizos de apoio a emprendedores e pemes locais para impulsar proxectos empresariais relacionados coa xeotermia.

Outro paquete de traballo enfocarase á planificación enerxética a nivel local/rexional. Porase en marcha un centro de recursos para promover a enerxía xeotérmica en distritos e edificios (calor, frío, electricidade) cun servizo de asesoramento online. Ao remate do proxecto implementarase un proxecto público demostrativo e lograrase un marco político local en favor do aproveitamento enerxético da xeotermia.

Ademais do Concello de Ourense, lider e coordinador do Proxecto, participan no consorcio de socios institucións de España, Portugal, Reino Unido, Francia e Irlanda: Energylab, o Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife, a Asociación de Municipios da Cova da Beira en Portugal, a Universidade de Oporto, as axencias escocesas de energía Islay Energy Trust y ALIenergy, a Axencia Local de Enerxía y do Clima da Área Metropolitana de Burdeos- Gironda, o Instituto de Tecnoloxía de Cork e empresa EDA Renovaveis das Azores. Tamén vai participar o Proxecto Eden ubicado en Cornualles, Inglaterra, pionero en promover un espacio para difusión y educación sobre a natureza. Tamén estará presente a Asociación Europea de Bombas de Calor, unha das tecnoloxías con maior implantación na utilización da enerxía do subsolo.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.