Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense, grazas a un convenio acordado coa Xunta de Galicia a través da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, acondicionará e mellorará o edificio da Comisaría da Policía Local na rúa Victoria Kent. “Acometeremos obras por un importe de 59.965,17 euros destinadas principalmente a optimizar a eficiencia enerxética no edificio da Policía”, aseguraba o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, na rolda de prensa posterior á xunta de goberno local do 3 de agosto.

“Este é o terceiro convenio coa Xunta para execución de melloras en dependencias municipais: os dous anteriores, por máis de 100.00 euros serviron para a reforma da segunda planta da Casa do Concello, e para mellorar o illamento das fiestras para a mellora da eficiencia enerxética”, lembrou Vázquez Abad.

“Somos coñecedores, tras diversas reunións cos mandos deste corpo policial, das deficiencias que presenta o edificio”, relatou o rexedor: “Humidades, entradas de augas por falta de permeabilización, desconchamentos na pintura, problemas de climatización, gretas, fallos na apertura do portón automático de acceso ao soto, desprendemento de pezas cerámicas da fachada por filtracións de auga que tamén provocan problemas de illamento, fallos no alicatado dos vestiarios, mala ventilación nos aseos...”

Para mellorar a eficiencia enerxética do edificio, instalarase un sistema electromecánico para a automatización da porta de acceso principal, xa que se atopa aberta a maior parte do día. Tamén se contempla mellorar con hidrofugado de pedra as fachadas para limpalas e evitar as filtracións. Nas fachadas revestidas con pintura proponse unha man de fixador con base de auga para un posterior pintado con pintura elástica e impermeable, emplastecendo as gretas con pintura acrílica e dúas mans de acabado. As obras, unha vez adxudicadas, terán un prazo de execución de dous meses.

Ademais deste, a xunta de goberno local abordou outros 16 expedientes achegados por diferentes servizos e departamentos municipais, detallados de seguido:

Avogacía Consistorial

Deuse conta dun persoamento e dunha sentenza, ambos relativos ao Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Ourense. Por unha banda, o Concello foi emprazado para comparecer nun Procedemento Ordinario interposto por Unión Fenosa Distribución S.A. contra unha resolución do Tribunal Económico-Administrativo que interpuxo unha resolución sancionadora derivada da Taxa de Aproveitamento especial do dominio público local.

Por outra banda, deuse conta dunha sentenza do mesmo xulgado que desestima o recurso interposto por un ex traballador municipal contra o decreto da Concellería de Recursos Humanos que o declarou en situación de xubilación con efectos de 21 de outubro de 2009.

Licenzas urbanísticas

Concedéronse un total de 8 licenzas. Seis delas son relativas á instalación de ascensores noutros tantos edificios da nosa cidade (nas rúas Ribeiriño, Pascual Veiga, Avenida de Zamora, Alejandro Pedrosa, e en senllos edificios da Avenida de Portugal). Ademais, concedeuse unha prórroga de tres anos para acabar de executar a reconstrución e rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Mende e aprobouse, igualmente, o proxecto básico e de execución de reforma dunha cuberta.

Disciplina urbanística

Acordouse requirirlle, por segunda vez, a execución dunha orde de demolición de obras realizadas sen licenza na Rúa A de Cudeiro, e impoñerlle ao titular unha multa coercitiva de 1.000 euros emprazándoo a que no prazo dun mes presente o proxecto no Concello.

Desestimáronse ademais dous recursos fronte a senllas sancións por colocación de cartelería sen autorización.

Patrimonio

Desestimouse a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada polos danos causados nun vehículo como consecuencia da irrupción dun corzo na estrada de Palmés por non existir nexo de causalidade entre os danos e o funcionamento dun servizo público municipal. Por outra banda, o Concello requírelle a un particular a suma de 121,43 euros en concepto de indemnización polos danos causados nun sinal vertical de tráfico na rúa Ervedelo en novembro de 2016

Alcaldía

Finalmente, aprobouse un acordo sobre o exercicio de competencias delegadas pola xunta de goberno local nos seus membros nos supostos de ausencia dos titulares. “No suposto de delegación de competencias por decreto da Alcaldía pola ausencia da persoa titular dunha Concellería durante un período determinado de tempo”, explicaba o rexedor, “o concelleiro ou a concelleira a quen se nomee asumirá todas as competencias da Área de goberno municipal correspondente -tanto as xenéricas como as específicas- delegadas pola Xunta de Goberno local no concelleiro ou na concelleira titular”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.