Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

“O mobiliario urbano publicitario da cidade atópase de novo en bo estado e volve reportar ingresos económicos ao Concello, despois de moitos anos de abandono”, asegura o grupo de goberno do Concello de Ourense, que nega as acusacións realizadas polo PSdeG-PSOE, que dicía que o servizo se atopaba en precario.”O único certo é que onde había mobiliario roto e totalmente inútil, agora hai unidades reparadas e operativas que xerarán ingresos económicos de 110.000 euros ao ano para o Concello”, asegura.

Respecto ás críticas realizadas polo grupo municipal socialista, entende que “manifestan un descoñecemento do propio prego da concesión e dos trámites necesarios para o desenvolvemento das accións previstas, como a instalación de paneis dixitais”.

Desde a entrada en vigor da nova concesión, o Concello está en permanente contacto coa empresa, e realiza un seguimento constante da actividade con requirimentos de información e inspección continua para garantir a correcta prestación do servizo.

A adxudicación da explotación por concurso a unha empresa deu lugar a unha completa posta ao día e reparación das unidades de mobiliario urbano de diferentes tipos emprazadas nas rúas da cidade (122 en total: 118 mupis e 4 reloxos termómetros). Un traballo que resultou especialmente complexo dado o pésimo estado en que se atopaban as pezas, que estaban en moitos casos pechadas ou descadradas, tiñan a pechadora illada, ou tiñan carteis, pegatinas ou graffitis.

Concretamente:

  • Cambiáronse 20 fiestras cos seus respectivos cristais e que estaban rotas, deterioradas ou con pintadas con tinta ácida.
  • Colocáronse difusores novos a máis de 80 caras, reparáronse pechaduras, bisagras...
  • Pecháronse e pintáronse 42 tapas de pilas para os 21 soportes que serven como envases para a reciclaxe.
  • Reparáronse e pintáronse tanto os mastros como as carcasas dos 4 reloxos.

Os traballos realizáronse tamén nas marquesiñas, incluíndo:

  • colocación de 12 cristais que faltaban,
  • limpeza de todos os grafitos,
  • limpeza dos teitos, eliminando plantas e musgos que tiñan anos,
  • colocáronse os bancos da estación do tren e campo de fútbol, separáronse marquesiñas sinistradas por autobuses.

Tamén se retirou a da avenida de Santiago, onde nos próximos días instalarase unha nova.

Trala reparación e posta ao día do mobiliario, chegaron a Ourense campañas de ámbito nacional, ademais das grandes empresas galegas e locais, entre medio cento de firmas que utilizan os soportes.

A empresa concesionaria realiza tamén traballos de mantemento e limpeza continuados da totalidade dos 122 soportes

Pantallas dixitais en catro puntos da cidade

Ás unidades existentes engadirase proximamente a instalación de catro pantallas dixitais, nas rúas Bispo Cesáreo, Pardo de Cela (Pavillón dos Remedios), Saénz Díez e Curros Enríquez (contorna da Subdelegación de Goberno), logo de que o Concello autorizara o cambio por motivos técnicos de dúas dos emprazamentos previstas inicialmente.

O proxecto está en fase de tramitación. Xa que dúas das pantallas emprazaranse en zonas de protección (Praza de Bispo Cesáreo e na rúa Curros Enríquez - contorna da Subdelegación do Goberno), o proxecto foi remitido a informe por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia que hai 10 días (11 de agosto), emitiu resolución na que autoriza a instalación. En canto aos outros dous emprazamentos: Sáenz Díez e Pardo de Cela, ao tratarse de rúas de titularidade da Xunta de Galicia tiveron que ser informadas pola Axencia Galega de Infraestruturas, que tamén as autorizou.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.