Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A desigualdade de xénero esténdese por toda a sociedade. Desde a escola ata os órganos de goberno, as nenas e mulleres sofren inequidad, prexuízos e discriminación cada día. As nenas e adolescentes esfórzanse para lograr cambios nas súas vidas que se frustran pola discriminación, a violencia ou a pobreza á que moitas delas ven sometidas. As mulleres ocupan de media no mundo tan só o 23 por cento dos escanos nos parlamentos e ostentan só o 5 por cento das alcaldías a nivel mundial.

É máis difícil para as nenas alcanzar as posicións de poder cando moitas delas non acceden á educación ou non finalizan os seus estudos e cargan con responsabilidades domésticas a idade temperá. A violencia é a segunda causa de morte entre as adolescentes, unha de cada catro nenas no mundo foi vítima de violencia física desde os 15 anos. As complicacións do embarazo e no parto son a principal causa de morte entre as nenas menores de 19 anos no mundo. Unha situación a miúdo imposta, onde elas non teñen o control das decisións que determinan o seu destino.

É necesario equilibrar as relacións de poder e é de xustiza que favorezamos o desenvolvemento de todo o potencial das nenas, pero ademais é eficiente porque xa se demostrou en moitos países en desenvolvemento que unha nena con estudos secundarios, ao chegar á idade adulta, inviste o 80% dos seus ingresos en asegurar a educación e o benestar da súa familia, favorecendo así o avance de toda a sociedade.

Segundo o estudo "Libera o poder das nenas agora" de Plan International o 88% das nenas cren que teñen máis oportunidades na vida que as súas nais, pero só o 37% cre que ten as mesmas oportunidades que os nenos para progresar. En España o estudo resalta aspectos fundamentais do sexismo que as propias nenas denuncian para alcanzar a igualdade: a persistencia dos roles tradicionais na división por xénero das tarefas domésticas e os coidados, a cosificación dos seus corpos que son tratados como obxecto sexual e o control ao que son sometidas por parte das súas parellas. Ademais, nenos e nenas din enfrontarse no noso país á discriminación e intimidación cando se afastan de comportamentos convencionais marcados por estereotipos de xénero.

As nenas poden proporcionar unha visión única das súas realidades, coñecen mellor que ninguén e en detalle as barreiras que atopan para o seu progreso e poden pór sobre a mesa as súas propias solucións para superalas.

Por iso o pleno do Concello de Ourense como representantes da cidadanía reiteramos o noso apoio á defensa dos dereitos das nenas e

  1. Facemos un chamamento á comunidade internacional para promover o liderado das nenas e que elas poidan liderar o cambio necesario que logre que o mundo sexa máis xusto, inclusivo e equilibrado.
  2. Para iso é imprescindible que se habiliten os espazos públicos e privados que lles permitan alzar a súa voz co obxectivo de pór fin á violencia, discriminación e inxustiza contra as mulleres e as nenas.
  3. A loita contra a violencia de xénero e a favor da igualdade seguirá sendo unha das nosas prioridades lexislativas. Ningunha nena debe vivir con medo nin no seu fogar, nin na escola, nin na súa comunidade ou contorna social.
  4. Comprometémonos a promover políticas que contribúan á consecución dos obxectivos da Axenda para o Desenvolvemento Sustentable 2030 en materia de igualdade de xénero para e coas nenas e mulleres novas.
  5. Comprometémonos a que as súas voces sexan escoitadas e incorporar as súas opinións no deseño das políticas públicas que lles afectan.
  6. Temos o compromiso de non dar as costas ás nenas que a miúdo son silenciadas, sofren explotación ou discriminación.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.