Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense recomenda seguir as indicacións ditadas pola Xunta ante as incidencias derivadas da vaga de lumes. De feito, a Alcaldía mantén contacto en todo momento coa xerencia do Complexo Hospitalario, co fin de coordinar ao máximo as medidas de prevención. Ata o de agora, foron atendidas no CHUO oito persoas por problemas respiratorios e de ansiedade derivados do fume.

O Concello aconsella a poboación tranquilidade e precaución, trasladando seu pésame ás familias das vítimas.

No tocante á calidade do aire, o Servizo de Medio Ambiente sinala que, pese a que se superaron os niveis de partículas de xeito puntual nestes últimos dous días (na caseta de medición da calidade do aire), o Concello recomenda adherirse ás recomendacións da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense e, se existen problemas respiratorios, recoméndase acudir ao Centro de Saúde ou PAC máis cercano.

Ante a persistencia dun intenso nivel de fume os Servizos de Neumoloxía e Pediatría aconsellan á poboación que manteñan as xanelas e portas da vivenda pechadas e non saír ao exterior, na medida do posible. Especialmente, recoméndase evitar a rúa ata que remita o fume a embarazadas, nenos de corta idade, ou con enfermidades crónicas, ao igual que aos adultos con patoloxías respiratorias ou de corazón, xa que estes últimos son máis susceptibles de descompensación do seu estado xeral de saúde.

En caso de descompensación aconsellase a estes pacientes que, como noutras crises de saúde previas, se poñan en contacto co seu médico de Atención Primaria.

Asemade para evitar, ou mitigar, a irritación ocular causada polo fume, desde o Servizo de Oftalmoloxía, aconsellan refrescarse os ollos frecuentemente con auga fría, ou instilando unhas gotas de soro fisiolóxico ou solución salina, evitando fregalos con forza para evitar danos, ante a posible presenza de cinza ou partículas.

Recomendacións para a poboación ditadas pola Xunta de Galicia:

  1. Non se achegue en ningún momento ás zonas que estean ardendo. Manteña sempre distancia.
  2. Deixe libres acceso viario para o paso dos vehículos extinción nas zonas afectadas.
  3. Corte o subministro eléctrico se o lume se achega á súa vivenda.
  4. Afástese do incendio polas zonas menos provistas de vexetación, e lembre que un cambio na dirección do vento pode facer que o lume o rodee.
  5. Non intente atravesar a pé nin en calquera tipo de vehículo a estrada afectada polas frontes do lume ou con zonas de acumulación intensa de fume que impida visibilidade. Retroceda e busque camiños alternativos.
  6. No caso de ter un lume preto, peche portas e ventás para impedir que o fume entre no domicilio.
  7. Se é necesario, coloque panos húmidos nas portas e ventás. Manteña o aire das casas o máis limpo que poida, mantendo as fiestras pechadas. Se conta con aire acondicionado, utilíceo. Non acenda candeas, non pase a aspiradora e non fume.
  8. Se está nun local cheo de fume, avance a catro pés, xa que a temperatura é máis baixa e o aire máis limpo.
  9. Se presenta síntomas coma tos, irritación de gorxa, dificultade para respirar, irritación dos ollos, ou dor de cabeza, acuda o máis pronto que poida, ao seu centro médico.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.