Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Xunta de Galicia vén de emitir o Informe de Impacto Ambiental da nova Estación Intermodal de Ourense. O Diario Oficial de Galicia publicou o 23 de outubro a resolución pola que se formula o informe relativo a este proxecto e no que se conclúe que non será necesario sometelo a avaliación de impacto ambiental ordinaria, dado que non é previsible que xere efectos significativos sobre o medio ambiente.

“Estamos ante un novo paso fundamental para este importantísimo proxecto, ratificándose o firme compromiso da Xunta de Galicia coas obras, cuxo inicio está previsto para o vindeiro ano e para as que se destina unha partida de 2,7 millóns de euros”, sinala o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.

Na resolución tamén se indican unha serie de medidas e condicionantes ambientais, que en relación co medio hídrico, se centran na elaboración dunha cartografía describindo a rede de drenaxe proxectada e os sistemas de control e depuración previstos; en ningún caso os aceites, combustibles e cementos se verterán directamente ao terreo ou aos cursos de auga. Tamén será necesario dispoñer de gabias perimetrais debidamente dimensionadas que conduzan as augas interceptadas ata ás correspondentes instalacións de depuración e deberase garantir a existencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer a previsión de novas demandas xeradas polo proxecto.

En relación cos residuos, queda prohibida a queima de restos ou calquera outro material durante as fases de construción; e serán xestionados conforme á lexislación vixente de aplicación, primando a reciclaxe e reemprego fronte á eliminación de vertedoiro.

No referente á atmosfera, estableceranse as medidas necesarias para que os niveis de presión sonora cumpran coa lexislación vixente e as ordenanzas municipais. Por último, en relación coa enerxía, na resolución que publica hoxe o DOG indícase que se promoverá a instalación de sistemas de enerxías renovables para o abastecemento do alumeado público e a sinalización, como luminarias led, bombas de calor... e a dimensión do alumeado asegurará un nivel de iluminación axeitado en base ás necesidades de cada zona, tento en conta as actividades que se desenvolvan (zonas de tráfico rodado, parques, zonas peonís...) evitando excesivos niveis lumínicos e a emisión de luz directa cara o ceo.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.