Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense aprobou, na sesión de xunta de goberno local celebrada o 28 de decembro, a adxudicación dun total de 10 obras, a maioría do Plan de Investimentos, por valor de 1.621.818'10 euros, en diferentes puntos da cidade. As obras, que se atopaban en fase de Contratación, supoñen “actuacións moi importantes e demandadas pola cidadanía de Ourense”, en palabras do rexedor, Jesús Vázquez.

As actuacións adxudicadas que pertencen ao plan de investimentos son as seguintes: a pavimentación e recollida de augas na rúa San Jerónimo de Rairo (43.870,97 €); o acondicionamento de vías desde Ceboliño até a urbanización de Monterrei (60.174,72 €); a instalación de depuradora / foxa de bombeo para tratamento de verteduras no núcleo de Calvelos, en Santa Cruz (116.820,66 €); o saneamento na rúa Albaredo e bombeo á rede xeral pola N-120 (117.922,97 €); o acondicionamento do vial rúa da Tenencia – Montoscos, en Zaín (102.236,08 €); o acondicionamento de viais na rúa Vasco Díaz Tanco (490.482,43 €); o acondicionamento de vías na rúa Casagrande, camiño da Mirta e rúa da Fonte (206.774,13 €); a urbanización da rúa Antolín Losada e prolongación Bieito Amado, en Rairo (584.139,94 €); e a construción da beirarrúa e arranxo de vía na rúa Rábeda - Cumial ao núcleo de Pazos (177.326,95 €).

Ademais destas, adxudicáronse as obras de renovación da instalación da condución de auga quente desde o pavillón dos Remedios até a estación de bombeo, no desaugadoiro da fonte das Burgas, por un importe final de 212.061,20 € (ive incluído).

  • Contratación: Neste eido, aprobáronse outros 5 expedientes máis: para contratar o servizo de mantemento da aplicación de xestión de expedientes electrónicos CIVIDAS, por un importe19.347,90 euros por ano para os 2018 e 2019; a ordenación decrecente das ofertas presentadas para a contratación dos colectores de recollida selectiva e transporte de aceite vexetal usado de orixe doméstico; e a ordenación decrecente das ofertas presentadas para o servizo de recollida, transporte e tratamento de roupa, elementos téxtiles e calzado, mediante a instalación de colectores na vía pública. Ademais, aprobouse a prórroga do contrato do servizo de mantemento da caseta de medición da calidade do aire. O prazo da prórroga esténdese desde xaneiro do 18 até xaneiro do 2020. O importe do contrato de prórroga é de 35.341,68 €.
  • O último dos asuntos en materia de Contratación foi a modificación do contrato de axuda no fogar, reaxustando as cantidades iniciais previstas no prego de contratación, pero sen modificar o montante do contrato, que segue a ser de 2.898.234 euros, dado o elevado incremento no número de horas que se están a prestar. No referente ás axudas para dependencia, pasouse de 895.826,88 € a 1.522.905,70 €; e nas de libre concorrencia, de 2.002.407,15 a 1.375.328 €.

Cultura: Aprobáronse as bases para o Concurso do Cartel de Entroido 2018. Entre outras cousas, pídese que apareza como título OUrense, capital do Entroido. O cartel gañador terá un premio de 800 €, e os orixinais poden entregarse até o 10 de xaneiro. As bases completas, en ourensecultura.com

  • Avogacía consistorial: Deuse conta de tres sentenzas e a rectificación dunha cuarta. Esta última, precisamente, modifica un acordo de xunta de goberno local: un erro na redacción que non altera o sentido da sentenza, favorable aos intereses do Concello, nunha demanda formulada por unha das empresas licitadoras do arranxo da pasarela peonil sobre o Barbaña.
  • Ademais, unha sentenza do Contencioso-Administrativo numero dous de Ourense estima parcialmente o recurso interposto por Ecourense contra unha desestimación por silencio administrativo en xuño de 2014. En virtude desta sentenza, condénase ao Concello de Ourense a abonarlle un total de 307.217,69 euros á empresa adxudicataria da limpeza en concepto de impago de intereses moratorios e gasto total dos anos 12 e 13.
  • Tamén se deu conta dun asunto de índole laboral: estimación parcial da demanda interposta por unha traballadora do Consello Municipal de Deportes.
  • Finalmente, unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pola que se desestima o recurso de apelación interposto por unha inmobiliaria que reclamaba a liquidación de plusvalías por unha finca na Avenida de Portugal.
  • Servizo de licenzas urbanísticas: No relativo ás licenzas, deuse luz verde ao pintado dun patio de luces en Doutor Marañón; ao proxecto básico e de execución de reforma de vivenda unifamiliar en Seixalbo; á demolición dun edificio da rúa Bonhome; á substitución de cuberta nun edificio da rúa Vicente Risco; e ao proxecto básico e de execución de reforma dun edificio comercial na zona de Quintela Industrial. Ademais, rectificouse un acordo de xunta de goberno de outubro de 2016, relacionado cunha segregación de fincas, “inecesaria” segundo os informes técnicos.
  • No tocante ás licenzas de apertura, concedéronse para a adaptación de local e apertura dunha empresa de lavado manual de vehículos e venda de accesorios; para a adaptación dun local para cafetería; e para a adaptación de local e apertura dun comercio de produtos de alimentación.

Xestión Económica e Orzamentaria: Aprobouse un recoñecemento extraxudicial de créditos: facturas por importe de 5.935,54 € que non puideron ser aboadas no exercicio correspondente.

Informe sobre o gas radón

“Á vista do compromiso adquirido en sesión plenaria do 7 de abril , e malia non ser obrigatorio ata febreiro de 2018, este Concello encargou un informe sobre as medicións de Gas Radón nas diferentes dependencias municipais”, anunciou o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez. Os resultados, que foron entregados o día 27 e comunicados na sesión de xunta de goberno local pola concelleira de Persoal e Recursos Humanos, Flora Moure.

“Conscientes da necesidade de protexer os traballadores desta casa”, relataba a concelleira durante a rolda de prensa, encargáronse medicións no Cárcere da Coroa, na Casa do Concello, no Centro de Iniciativas Empresariais, no edificio da praza de San Martiño e no Fogar del Transeúnte. O gabinete de Prevención de Riscos contactou co Laboratorio de Análise de Radiacións dependente do Departamento de Física Aplicada da Facultade de Física da Universidade de Santiago de Compostela para unha primeira estimación.

Esta primeira medición comezou a semana posterior á Semana Santa, e deu como resultado niveis por riba dos recomendables nalgunhas dependencias deses catro edificios analizados. En consecuencia, solicitouse unha determinación, máis fiable, e contáctase coa empresa Intera (participada pola Universidade) para establecer medidas de mitigación.

A empresa propón dúas solucións, que pasan por unha ventilación forzada mediante a instalación de condutos, arquetas de drenaxe e extractores, ou pola ventilación do edificio insuflando aire para renovar o existente, mesmo incorporando aire quente no inverno para manter a temperatura no edificio. Calquera solución debe aínda definirse e desenvolverse a través do correspondente estudo técnico. “Había un problema, tomáronse as medidas ao noso alcance para atallalo, e agora seguimos as directrices que nos marcan os expertos para solucionalo”, resumía Flora Moure.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.