Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

“A revitalización do Casco Histórico, co asentamento de familias nesta emblemática zona da cidade, é unha prioridade para este Goberno Municipal e por elo Ourense terá recuperadas 40 vivendas de protección a través dun investimento global de máis de 7,6 millóns de euros”, sinala o alcalde, Jesús Vázquez, logo de facerse público o anuncio da Xunta de Galicia de que adquirirá inmobles en estado de abandono ou semiabandono no casco vello de Ourense para rehabilitalos e destinalos a alugueiro social.

Este novo obxectivo é acadar arredor de 13 novas vivendas rehabilitadas, destinando 800.000 euros en 2018 á adquisición de ditos inmobles. Esta actuación enmarcase no programa Rexurbe co que a Xunta de Galicia traballa na recuperación de cascos históricos de diferentes vilas e cidades galegas.

Con estas futuras 13 rehabilitacións (que suporán un investimento total de 2,7 millóns, incluindo os traballos de rehabilitación), máis as obras xa realizadas ou en execución, Ourense recuperará 40 vivendas de protección a través dun investimento de máis de 8 millóns de euros, sinala Vázquez Abad. “Unha oportunidade para atraer familias xóvenes que dinamicen e enchan de vida o noso Casco Histórico”.

O rexedor ourensán é por elo que destaca como unha “excelente noticia e un compromiso firme e decidido” o anuncio da Consellería de Infraestruturas e Vivenda de que adquirirá inmobles en estado de abandono ou semiabandono no casco vello de Ourense para rehabilitalos e destinalos a alugueiro social. O obxectivo é acadar arredor de 13 novas vivendas rehabilitadas, destinando 800.000 euros en 2018 á adquisición de ditos inmobles

Os inmobles que adquira a Xunta deberán estar situados no casco vello de Ourense, nas rúas Vilar, Cervantes, Xerónimo Feijoo, Colón, Libertade, Xulio Prieto Nespereira, Hernán Cortés, García Mosquera, Lugo, Pelaio, 2 de Maio, Manuel Sueiro, Padilla, Triunfo, do Perigo, Moratín, Primavera e Bailén e nas prazas da Victoria, do Sal, Imprenta, da Trinidade, Saco e Arce, Pena Vixía, San Marcial, de San Cosme e da Ferreira, así como en Camiño Canella Cega e, ademais de atoparse en estado de abandono ou semiabandono, deben reunir uns requisitos mínimos que permitan que as novas vivendas reúnan condicións óptimas de confort e habitabilidade; non estar afectadas por servidumes ou cargas que podan facer inviable a actuación; e deben estar inscritas no Rexistro da Propiedade. O propietarios interesados en vender os seus inmobles dispoñen dun prazo de tres meses para presentar as súas ofertas ao Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Rehabilitacións xa en marcha

O pasado mes de decembro, o Diario Oficial de Galicia, fixo pública a licitación das obras de rehabilitación dos edificios da rúa vilar 3 e 5, adquiridos polo Concello de Ourense e cedidos á Xunta para a súa recuperación e mellora, para destinalos, de modo prioritario, a vivenda social. A Xunta investirá uns 560.000 € na súa rehabilitación, que, unha vez finalizada, permitirá poñer á disposición dos veciños de Ourense 3 novas vivendas, de 1, de 2 e de 3 dormitorios, cos seus correspondentes rochos.

Unha vez licitadas estas actuacións, continuaranse cos trámites administrativos necesarios para iniciar as obras ao longo de 2018. O prazo para a súa execución é de 12 meses, polo que a principios de 2019 estará finalizada a rehabilitación e as vivendas á disposición das familias.

De xeito paralelo, estanse a traballar na contratación das obras, no próximo ano, do edificio da rúa Cervantes 14, un edificio que tamén foi cedido polo Concello de Ourense á Xunta para a súa rehabilitación, na que se investirán máis de 600.000 €.

Estas actuacións, xa iniciadas ou en tramitación, (en Vilar 1, Vilar 3 e 5 e Cervantes 14) permiten ter en marcha os traballos en todos os edificios do Casco Vello de Ourense que foron adquiridos ata o momento pola Xunta ou polo propio Concello. Estes inmobles viranse a sumar aos 10 que nestes momentos xa están rehabilitados e dos que se obtiveron un total de 22 vivendas e 10 locais comerciais, e que supuxeron un investimento por parte da Xunta que supera os 3,2 M€.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.