Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense vén de recibir a notificación das sentencias dictadas polo Xulgado Contencioso-Administrativo nº1 de Ourense nos procedementos ordinarios promovidos polo sindicato SPPME e polo Grupo Municipal Socialista contra a convocatoria e bases para a cobertura por concurso específico das 14 xefaturas de servizo do Concello de Ourense.

Na primeira sentencia, o fallo di literalmente:

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Bautista Rodríguez García y D. Xoán Carlos Bouso Carballeira (delegados de personal del “Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Galicia”) contra el Acuerdo de 16 de febrero de 2017 de la junta de Gobierno Local del Concello de Ourense, que inadmitió el recurso de reposición formulado frente al Decreto num. 2016007378, de 31 de octubre de 2016 de la Concelleira-Delegada de Recursos Humanos, aprobatorio de la convocatoria y bases para la cobertura por concurso específico de catorce jefaturas de servicios (BOP de Ourense num. 270, de 24/11/2016)

2º.- Sin imposición de costas

Na segunda sentencia, o fallo é o seguinte:

1º.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo num. 24/2017 interpuesto por D. José Ángel Vázquez Barquero, Dª Carmen Rodríguez Dacosta, Dº José M.ª García Tejerina, Dª Juana M.ª Ageitos Gude, Dª Concepción García Lozano y D. Javier Rey Rey contra el Decreto num. 2016007378, de 31 de octubre de 2016 de la Concelleira-Delegada de Recursos Humanos, aprobatorio de la convocatoria y bases para la cobertura por concurso específico de catorce jefaturas de servicios (BOP de Ourense num. 270, de 24/11/2016).

2º.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo núm. 77/2017, interpuesto por D. José Ángel Vázquez Barquero contra el acuerdo de 9 de febrero de 2017 de la Junta de Gobierno Local del Concello de Ourense que inadmitió el recurso de reposición presentado frente a la resolución de 25 de noviembre de 2016 que dispuso la publicación en el BOE del anuncio de la convocatoria del referido concurso específico.

3º.- Sin imposición de costas

A concelleira de Persoal, Flora Moure, lembra que “estas sentencias refrendan unha decisión, a de sacar a concurso estes postos de xefaturas, que era un requerimento que debía adoptar o Concello para dar estabilidade aos traballadores. Cabe lembrar que no anterior mandato anuláranse diversos postos por estar provistos por comisión de servizos e non precisamente por concurso, como se fixo agora. Está claro que o único que pretendían os recursos agora desestimados era entorpecer unha decisión política que é acorde coa legalidade”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.