Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Policía Local de Ourense intensificou os controles sobre os vehículos na cidade. Só até o 4 de febreiro realizou un total de 12.157 controis a vehículos formulando 155 denuncias. Son datos dun informe presentado polo concelleiro de Tráfico e Seguridade Cidadá, Carlos Campos, na xunta de goberno do Concello de Ourense, e que presentou o alcalde, Jesús Vázquez, en rolda de prensa. “O dato porcentual de incumprimentos non supera o 1,3% en termos absolutos, cunha media do 1,27%”, sinalaba o rexedor. “É dicir: o 98,73% dos condutores controlados tiñan adecuada a súa condución ás características e condicións da vía, á sinalización e á normativa establecida”, dixo.

O alcalde tamén se referiu aos datos dos exercicios 2016 e 2017, con 8.666 e 8.723 denuncias cursadas, respectivamente, froito do traballo diario realizado polos membros da Policía Local. Os datos pormenorizados son:

  • Campañas de sensibilización, concienciación e ordes de servizo emanadas desde a Xefatura: As máis numerosas son as de estacionamento, sobre todo en: carga e descarga (as máis numerosas: 1.770 e 1.300 en 2016 e 2017, respectivamente); sobre a beirarrúa, paseo e zonas peonís (1.083 e 1.239); obstaculizando o tráfico ou constituíndo perigo (748 e 930); paradas de transporte público urbano (441 e 306); en vados (415 e 366).
  • Documentación de vehículos. as denuncias por non presentar a documentación de seguros foron 236 e 225, respectivamente. No tocante á ITV foron 350 e 480 as denuncias tramitadas en 2016 e 2017, respectivamente.
  • Alcoholemias, en 2016 foron 337 denuncias (166 por superar 0,25mg; 148 por superar 0,50mg e 23 reincidentes, por ter denuncias previas); mentres que en 2017 foron 211 (133 por superar 0,25mg; 70 por superar 0,50mg e 8 reincidentes, por ter denuncias previas)
  • Velocidade. O alcalde quixo “poñer o énfase no apartado de velocidade, polo significativos que son os datos froito da intensificación realizada en distintos controis de velocidade no presente ano”. Ata o 4 de febreiro, foron un total de 12.157 os vehículos controlados (durante todo o pasado ano, o número total de vehículos controlados foi de 7.843. Só nun mes superáronse en máis de 4.000 os vehículos controlados en todo un ano), sendo 155 os condutores denunciados neste primeiro tramo de 2018 (en todo 2017, foron 245 os condutores denunciados).


Así, o dato porcentual de incumprimentos non supera o 1,3% en términos absolutos, cunha media do 1,27%

“O Concello de Ourense continuará incidindo nas campañas de concienciación, control e vixilancia para continuar mantendo e mellorando os ratios referidos á Seguridade Viaria na nosa cidade”, asegurou o alcalde de Ourense.

Ademais deste informe, a xunta de goberno local abordou outros 19 expedientes achegados por diferentes concellerías e servizos municipais.

Avogacía consistorial 

O Concello de Ourense deu conta de dous persoamentos para acudir ante o Contencioso-Administrativo nº1 da cidade en calidade de demandado: o primeiro, presentado por unha comunidade de propietarios disconforme cunha resolución da XGL relativa á instalación dunha porta dun garaxe; e o segundo, presentado por unha particular debido a unha reclamación patrimonial polas lesións sufridas por unha caída en Valdorregueiro.

Ademais, tivo coñecemento de tres sentencias

  1. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tal e como fixera en primeira instancia o Contencioso-Administrativo nº1 de Ourense, desestimou a pretensión de equiparar os salarios dun grupo de traballadoras municipais cos das traballadoras da Unidade de Drogodependencia.
  2. A segunda sentencia é do Contencioso-Administrativo nº1 de Ourense, e estima en parte un recurso de ONET-SERALIA que demanda o pago de 17 facturas emitidas entre novembro de 2015 e xuño de 2016 pola prestación do servizo de limpeza de instalacións e edificios municipais. A sentencia estima que o Concello deberá abonar a cantidade de 8.808,80 euros, IVE incluído máis intereses: “unha cantidade moi afastada dos 21.804,20 euros que reclamaba a empresa”, aseguraba Vázquez Abad.
  3. A última sentencia, do mesmo Xulgado, estima en parte o recurso interposto por un veciño por unha reclamación patrimonial por unha caída na rúa Dalí e fixa a indemnización en 3.500 euros máis os xuros.

Licencias

Por unha banda, dúas revisións de oficio: a de licenza de obra e a de ocupación, ambas referidas ao inmoble situado na Avda. Pontevedra 13. Trátase dun edificio ao que se lle concedeu licenza de obra no ano 98, pero cuxas obras non se axustaron ao proxecto. Agora, revísanse os expedientes de oficio para ser enviados ao Consello Consultivo de Galicia, órgano encargado de emitir o informe pertinente.

Ademais, concedéronse 4 licencias: para a instalación de senllos ascensores en edificios da Avenida de Zamora e da rúa San Miguel; para pintar o interior deste último inmoble; e para o proxecto básico e de execución de restauración de reforma xeral do sistema eléctrico da Catedral de Ourense. A intervención permitirá suplir as eivas que presenta o sistema eléctrico actual, e dotar dunha iluminación axeitada e eficiente a Capela Maior, de xeito que se potencien os valores artísticos e espaciais dos elementos arquitectónicos que conforman este espazo e máis o retablo, e se resolvan as necesidades lumínicas dese lugar de culto co menor custo enerxético posible. A obra, que executará a Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, conta cun orzamento de 300.000 euros: 210.000 de execución material aos que habería que engadir impostos e trámites de licenzas.

“Estes traballos de mellora nun dos símbolos de Ourense súmanse aos xa efectuados pola Xunta de Galicia na Ponte Romana (onde se continuará coa segunda fase do proxecto de adecuación e mellora) e na Catedral de Ourense. Actuacións ambas que superan os 3 millóns de euros no seu conxunto”, apuntaba Jesús Vázquez

 

Xestión Urbanística

Denegouse a aprobación definitiva dos estatutos e bases de actuación do polígono único do antigo sector de solo urbanizable nº20 “Fonsillón-A Farixa”. Este polígono fai referencia ao coñecido proxecto de Eroski. “Como saben, existía un Plan Parcial aprobado que os propietarios querían desenvolver, e para facelo, o primeiro paso é a aprobación deses estatutos e bases, algo así como o regulamento inicial dos dereitos e deberes dos propietarios que deben rexer o ámbito, explicaba o alcalde.

A denegación desta aprobación vén fundamentada nos informes técnicos municipais que argumentan que, ao anularse o PXOM de 2003 e as súas normas provisionais, o propio Plan Parcial estaría anulado de facto pola anulación do ordenamento que o amparaba.

Patrimonio

Desestimouse un recurso de reposición presentado por unha veciña por unha reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións sufridas a consecuencia da caída dunha lápida no cemiterio de Santa Mariña.

Tamén consideraron desistida unha reclamación de responsabilidade patrimonial por danos ocasionados nunha moto polo guindastre municipal, por non reunir a reclamación os requisitos legalmente esixibles.

O terceiro asunto está referido a unha investigación sobre a titularidade dun terreo entre o parque dos Remedios e a rúa Avilés de Taramancos. Así, ordénase que se inicie o expediente para executar o deslinde entre o terreo de titularidade municipal e a parcela privada.

O último asunto foi inadmitir unha reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados nun local comercial a consecuencia do atasco dunha arqueta municipal no Concello de A Rúa. “É obvio que o Concello de Ourense non é a administración competente para resolver dita reclamación, polo que se inadmite e remítenselle as actuacións ao Concello de A Rúa.

Servizo de Recadación

 Aprobouse a liquidación da xestión realizada en vía executiva en 2017 pola Axencia Tributaria, que dá como resultado a cantidade de 693,42 euros que este Concello debe aboarlle a Facenda. O expediente vén do convenio ao que se adheriu o Concello de Ourense en setembro de 2013, entre a Fegamp e a Axencia Tributaria, polo que esta última se encarga de executar os requirimentos que os municipios lle solicitan.


Sanidade

Aprobáronse as bases para a 5ª edición do Concurso “Apúntate a unha idea, desmonta o alcohol”. Este premio está dotado con 1.444,70 euros. É un convite á mocidade ourensá a reflexionar sobre a problemática do abuso do consumo de alcol a través dun concurso de ideas. Esta é a quinta edición do certame, que está dirixido a estudantes da ESO do Concello de Ourense. Poderán concursar individualmente ou en parellas, coa posibilidade de participar nunha ou en varias categorías, cun único desenvolvemento creativo.


Persoal e Recursos Humanos

Desestimouse un recurso de reposición contra o decreto da concelleira delegada de 17 de novembro de 2017 polo que se nomeaba ao titular da xefatura de Xestión Orzamentaria.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.