Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Na xunta de goberno local, ademais, abordáronse outros 23 asuntos. Entre eles, a concesión de numerosas licenzas de obra no casco histórico ou a adxudicación do servizo de préstamo de bicicletas no Concello de Ourense.

AUDIO da rolda de prensa do alcalde de Ourense, Jesús Vázquez

Ourense, 15 de marzo de 2018.

A Oficina Municipal de Información ao Consumidor incrementou a súa actividade no ano 2017, no que realizou un total de 7.707 operacións (entre consultas, reclamacións, mediacións e arbitraxes), en apoio ás persoas consumidoras, cun incremento de máis do 14% fronte ao ano 2016 (6.753). A Xunta de Goberno Local deu conta esta mañá da memoria deste servizo municipal, que atendeu de xaneiro a decembro 7.351 consultas (un 17% máis que en 2016) nas súas novas dependencias sita na rúa González Cachamuíña 11-13. O sector da banca orixinou o 30% delas.

Na reunión do goberno local, ademais, abordáronse un total de 23 asuntos.

Avogacía Consistorial (2). Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestima a solicitude dunha particular que reclama a nulidade de dous licenzas de obra concedidas no ano 1991. Os propietarios da casa derrubada solicitan a nulidade das licenzas da casa lindeira, pero o alto tribunal galego quítalles a razón e declara legal a actuación urbanística. Por outra banda, demos conta de que o Concello foi emprazado para comparecer ante o xulgado do contencioso – administrativo 2 de Ourense nun procedemento interposto por unha particular contra a resolución da Axencia da Protección da Legalidade Urbanística, a APLU. Este organismo desestimara un recurso previo que podería legalizar as obras de rehabilitación e ampliación dunha edificación tradicional en Palmés en solo rústico. O Concello de Ourense acudirá a este proceso como co-demandado.

Servizo de Licenzas Urbanísticas (14). Concedéronse licenzas de obra para unha serie de actuacións en edificios do Casco Vello: para a instalación de tarima flotante e rodapé nun local da rúa San Miguel; para obras de lixado e pintado dun balcón de madeira na praza do Eironciño dos Cabaleiros; para a instalación de plaqueta de gres con rodapé e pintura de muros nun local da praza do Trigo; para a revisión e limpeza de cuberta dun edificio en Cervantes 4; para a ampliación do oco da porta de acceso á cociña nun edificio da praza das Mercedes; para a reforma dun local na rúa dos Fornos.

Tamén se concederon licenzas fóra do casco vello: para o proxecto de execución dun edificio de catro alturas e un total de 12 vivendas en Parada Justel, cun orzamento de execución de 1,3 millóns de euros; para a reforma de cuberta nun edificio da rúa Ribeira de Canedo; para a instalación de ascensor nun edificio da rúa Vázquez Núñez; conceduse, ademais, prórroga de tres anos para a construción dun edificio na rúa Progreso; para a reparación, mediante traballos verticais, das plantas de onduline nos laterais dun edificio da rúa do Paseo 10; e para o cambio dun rótulo de carpintería na fachada dun local na rúa Concordia.

Concedeuse, finalmente, licenza para a reparación dos elementos expositivos da sala de San Francisco do Museo Arqueolóxico de Ourense, consonte ao proxecto redactado pola arquitecta María Dolores Álvarez Bertólez, e que conta cun orzamento de execución material de 15.121 euros e o visto bo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

No capítulo de Aperturas, concedemos licenza para reforma de local destinado a comercio de roupa na rúa Concordia.

Patrimonio (4). Deuse conta de catro expedientes, dúas reclamacións patrimoniais desestimadas, unha polos danos causados nun vehículo por unha arqueta de telefonía en Sáenz Díez, e outra polas lesións sufridas como consecuencia dunha caída na rúa do Paseo. En ambos casos non concorren os requisitos legais que xustifiquen dereito a unha indemnización.

Por outra banda, recoñeceuse en favor dunha particular o dereito a percibir a cantidade de 705,72 euros, en concepto de xuros pola responsabilidade patrimonial do Concello de Ourense nunha caída na vía de servizo da Avda. Otero Pedrayo en marzo de 2014.

O último asunto neste apartado ten que ver coa execución dunha sentenza do Tribunal superior de Xustiza de Galicia relativa á caída do PXOM. A empresa promotora reclamaba 641.656 euros, pero o alto tribunal recoñécelle soamente unha parte: 130.010,23 euros en concepto de xuros legais.

Contratación (1). Adxudicouse, mediante procedemento aberto, o servizo de mantemento do sistema de préstamo de bicicletas do Concello de Ourense a Bicicletas Castilla y León por un importe de 59.169 euros. Para a formalización do contrato, só resta que a empresa adxudicataria presente unha copia da póliza de responsabilidade civil.

Xestión Económica e Orzamentaria (1). Aprobouse un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos para facturas correspondentes a gastos realizados no exercicio 2017 e que non puideron seguir a tramitación ordinaria no devandito exercicio. Estamos a falar de facturas por importe de 56.058,28 euros.

Concellería de Persoal e RRHH (1). Un decreto que desestima a solicitude de suspensión temporal do proceso para a cobertura de cinco prazas de Policía Local correspondentes á Oferta Pública de Emprego de 2013.

Memoria da OMIC. Na sesión de xunta de goberno, coincidindo coa celebración do Día Mundial das persoas consumidoras, a concelleira Sofía Godoy, deu conta da memoria de actividade da Oficina Municipal de información ao Consumidor do Concello de Ourense. Unha área municipal pola que, afirmou o alcalde, “quixemos facer unha especial aposta desde o Concello, dotándoa dunhas novas instalacións na rúa Bernardo González Cachamuíña, coas que pretendiamos potenciar o importantísimo labor que desenvolve como recurso municipal ao servizo de veciños e veciñas que necesitan información e asesoramento para solucionar problemas de consumo”.

Segundo os datos do ano 2017, a Oficina Municipal realizou de xaneiro a decembro un total de 7.707 operacións de apoio ás persoas consumidoras (un 14% máis ca en 2016). Salienta especialmente o incremento do número de consultas acerca de servizos e produtos (7.351), unha cifra que representa un 17,05% máis ca no ano anterior, 2016 (6.280).

O servizo que suscitou un maior número de consultas foi claramente a Banca, cun total de 2.039. Esta cifra indica que este sector de actividade orixinou nada menos ca o 30% das consultas atendidas na oficina municipal. En 2016, en cambio, foi a telefonía o sector que despertara máis interese, con 748.

En 2017, Telefonía e Internet foi o segundo en canto a consultas, con 464, seguido de venda electrónica con 325 e electricidade con 316. Isto no relacionado con consultas relacionadas con servizos. Na parte relativa a produtos, os que orixinaron máis consultas foron os de telefonía (318) e roupa, calzado e complementos, con 300.

Mais a actividade da OMIC non se limita ás consultas. Desde o servizo municipal se tramitaron 177 reclamacións durante o ano 2017. E aquí compre subliñar o marcado protagonismo do sector de telefonía e Internet, que motivou nada menos ca o 53% das reclamacións.

No apartado de mediacións, foron 156, novamente co predominio deste mesmo sector; que orixinou o 60%. Finalmente, realizáronse 23 arbitraxes: 7 de telefonía e Internet, e 54 enviáronse ao Instituto Galego de Consumo. No ano 2016 foran 219 mediacións e 16 arbitraxes.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.