Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A xunta de goberno local celebrada esta mañá deu conta de 15 asuntos de diferentes áreas municipais. A Avogacía Consistorial achega case a metade dos temas, pero tamén destaca a concesión de licenza de obra á Consellería de Economía, Industria e Emprego para a cuberta e o peche da pista deportiva do CEIP Irmáns Villar. Trátase dun proxecto que conta cun orzamento de case 260.000 euros e que permitirá mellorar de forma notable as instalacións do centro e a práctica das actividades deportivas e de lecer.

Avogacía Consistorial (7). 2 autos, 3 emprazamentos e 2 sentenzas.

O primeiro auto, ditado polo Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Ourense, sinala como executada unha sentenza do 10 de decembro de 2007 relativa á anulación dunha licenza de obra e dispón o arquivo da peza.

O segundo dos autos, ditado pola mesma sala, denega a un particular a suspensión cautelar interesada dunha sanción de tráfico, por constatar que non se cumpren cos requisitos esixidos pola Lei. Ademais, impón ao recorrente “as costas co límite máximo expresado no último Fundamento de Dereito”.

Por outra banda, o Concello deberá presentarse como demandado ante o Xulgado do Contencioso Administrativo número 1, nun procedemento interposto pola empresa OHL Servicios Ingesan, que reclama contra a desestimación, por silencio administrativo, da súa solicitude de medidas correctoras para compensar os supostos desequilibrios económicos producidos durante a execución do contrato de Servizo de Limpeza dos centros educativos municipais, que cuantifica en 38.017,30 euros.

Tamén deberá presentarse no mesmo Xulgado no procedemento interposto por un traballador municipal contra o decreto da Concellería de Recursos Humanos do 14 de xuño de 2018, que desestimou a súa solicitude para percibir o plus de nocturnidade e de festividade durante as súas vacacións.

Por último, o Concello deberá comparecer no Contencioso Administrativo número 2 de Ourense no procedemento interposto por dous particulares que solicitan a devolución do imposto de plusvalía.

A primeira das sentenzas, do Contencioso Administrativo número 2 de Ourense, estima un recurso contra o pago dun imposto de plusvalía por quedar acreditado, mediante proba documental, que non se produciu ningún incremento de valor na transmisión do inmoble: este perdeu parte do seu valor.

A segunda sentenza, do Contencioso Administrativo número 1 de Ourense, estima en parte un recurso interposto polo Banco Popular Español S.A. A sentenza estima que non procede a compensación de débedas solicitada pola entidade crediticia ao Concello, debido a que o Plan Especial de Protección do BIC de As Burgas e dos actos que se derivaron deste foron declarados nulos de pleno dereito polos tribunais.

Servizo de Licenzas Urbanísticas, de Actividade, Apertura e Disciplina (2). Concedeuse licenza urbanística de obra á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia para o proxecto de execución da cuberta e o peche da pista deportiva do Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Irmáns Villar. Contará cun orzamento de execución de 259.755,07 euros.

“Trátase dun novo exemplo da colaboración entre o Concello de Ourense e a Xunta de Galicia en materia educativa durante mandato, no que grazas ao diálogo realizáronse importantes obras en numerosos centros da nosa cidade”, afirmaba a concelleira Flora Moure. “Foi o caso da ampliación da Escola Oficial de Idiomas, tras un investimento de 600.000 euros, que supuxo a apertura de seis novas aulas e un importante aumento no seu número de alumnos”, dixo.

Tamén se concedeu licenza de obra para a rehabilitación e ampliación dunha vivenda unifamiliar, obra que contará cun orzamento de 62.048,44 euros.

Aperturas (1). Concedeuse licenza de obra para adaptar un local para acoller unha clínica de fisioterapia.

Planeamento, Xestión Urbanística e Patrimonio (2). Non se admitiu a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por varios particulares, polos prexuízos ocasionados pola anulación xudicial da licenza de ampliación dun edificio por estar prescrito o dereito para reclamar. Ademais, notificóuselles o informe xurídico, con data de 7 de xaneiro de 2019, para os efectos da motivación. Este acto pon fin á vía administrativa e contra el poderán interpoñerse un recurso de reposición, ante o órgano que o ditou; ou un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Ourense.

Ademais, desestimouse a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por un particular por lesións como consecuencia dunha caída na Avenida Otero Pedrayo por non concorrer os requisitos legais que xustifican unha indemnización.

Persoal e Recursos Humanos (2). Desestimouse o recurso de reposición presentado por un axente da Policía Local contra o decreto que rexeita a súa solicitude de gozar dos días propios correspondentes aos anos 2016 e 2017, ao non realizalos no seu momento por estar en situación de Incapacidade Temporal.

Tamén se desestimou o recurso de reposición presentado por un funcionario que solicitaba un complemento de destino e un recoñecemento económico superior ao grao persoal que ten consolidado.

Promoción Económica (1). Aprobouse a concesión dunha prórroga excepcional, por un período de 12 meses, a unha empresa para que poida seguir empregando un dos niños instalados no Viveiro de Empresas do Centro de Iniciativas Empresariais (CIE), que conta con espazo para acoller sete “niños de empresas”.

O obxectivo fundamental desta iniciativa é a creación de emprego e riqueza no tecido produtivo do municipio de Ourense, facilitando o establecemento, arranque e consolidación de novas empresas, así como a viabilidade das existentes para a súa posterior inserción no mercado.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.