Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Un investimento de 400.000 euros permitirá o acondicionamento e mellora da Praza Daniel González, no barrio das Lagoas. Os obxectivos primordiais deste proxecto, redactado íntegramente por técnicos municipais, serán:

  • Mellorar a calidade de vida dos habitantes e visitantes de Ourense
  • Potenciar o uso e disfrute das zonas públicas
  • Incrementar o número de xogos infantís, potenciar a integración de todas as persoas, instalando e aumentando a oferta de xogos e elementos inclusivos
  • Mellorar as infraestruturas, optimizando o aproveitamento da praia de estacionamento
  • Sanear o pavimento das beirarrúas, incluindo a poda das raíces dos Platanos (Platanus x hybrida), Sauces (Salix babylonica), Acer negundo e Melias (Melia acedarach) situados na zona ver de e alcorques viarios
  • Poñer en valor o barrio das Lagoas a través de actuacións de modernización e renovación de infraestruturas e elementos de ocio, tanto cualitativa como cuantitativamente

Esta histórica demanda veciñal levarase a cabo grazas á colaboración solicitada por parte do alcalde, Jesús Vázquez Abad, á consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, na liña na que se remodelaron outras zonas similares en Covadonga e no barrio da Ponte, hoxe en día en execución

Jesús Vázquez Abad salienta que "buscamos todos os mecanismos ao noso alcance, a través da cooperación institucional, para traballar en positivo dando solucións aos problemas que lles importan e preocupan aos veciños e veciñas" e matiza que "gracias a este xeito de traballar, será a terceira zona verde singular dun barrio da cidade que remodelamos e melloramos cun marcado espíritu inclusivo, para o uso e disfrute desta zona pública por parte de todas as persoas".

A través dun proxecto redactado íntegramente polos técnicos municipais de Infraestruturas e Medio Ambiente, reformaranse e melloraranse os equipamentos e infraestruturas existentes, incorporando xogos infantís, elementos de ocio compartido, equipamentos biosaudables e mobiliario urbano, dotándoa dunha nova e moderna instalación de alumeado público.

Tamén se mellorará a accesibilidade (rebaixes de beirarrúas, pavimentos diferenciados, mobiliario adaptado, xogos inclusivos), rehabilitando o firme existente das beirarrúas da praza e a súa zona de influencia debido ao seu avanzado estado de deterioro.

Ampliaranse alcorques de arboreda viaria, podando raices que ocasionen danos a firmes e pavimentos, repoñendo árbores deterioradas ou desaparecidas e reordeando a praza destinada a aparcamento, optimizando o seu trazado para aumentar, coa mesma superficie, un maior número de prazas de estacionamento, xa que se trata dun dos problemas máis salientables desta zona da cidade.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.