Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Nestes últimos días está activada no Concello a Campaña Municipal contra o Frío. Esta iniciativa conleva unha maior capacidade de acollida por parte dos servicios municipais (Fogar do Transeúnte), así como un incremento da intervención na rúa para detectar e incorporar á rede de atención de persoas sen fogar aquelas persoas en situación de maior deterioro.

Esta campaña persigue tamén desenvolver actuacións de sensibilización social e incrementar a colaboración co tecido social e outras entidades e institucións sociais da cidade. Precisamente, os cidadáns poden chamar, cando detecten a unha persoa sen fogar que require atención, ao 112 (Emerxencias), ao 091 (Policía Nacional) ou ao 092 (Policía Local).

Atención a persoas sen fogar

Esta campaña específica enmárcase no Programa Municipal de Atención a Persoas sen Fogar, que ten como principal obxectivo que ningunha persoa sen fogar careza de atención social. Con esta iniciativa específica debido ás baixas temperaturas se pretende proporcionar atención integral a aquelas persoas que, por circunstancias diversas ou decisións persoais, non acceden aos diferentes recursos estables da rede de atención a persoas sen fogar.

Ofrécese aloxamento nocturno, manutención, atención sanitaria básica e acompañamento social durante todo o inverno.

As medidas concretas desta Campaña Municipal contra o Frío consisten en reforzar a capacidade de acollida e aloxamento. Así, non se deixa a ninguén nas rúas exposto ás baixas temperaturas, ata alcanzar o máximo de prazas do Fogar Municipal do Transeúnte, creando asimesmo un espacio neste Fogar para as urxencias fóra do horario de acollida. Tamén se mantén aberto o Fogar polas tardes e cun reforzo da atención na rúa en colaboración con Cruz Vermella Ourense.

Por outra banda, tamén se optimiza a coordinación dos recursos existentes, flexibilizando os criterios de atención e axilizando os sistemas de derivación entre os servicios de Cruz Vermella, Cáritas, o CHUO, a Fundación San Rosendo, o Asilo e os servicios de Emerxencias de Dependencia.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello.

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.