Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello


A convocatoria das axudas foi aprobada pola Xunta de Goberno Local do Concello na súa sesión de data 5 de abril por importe de 325.093,24€ (trescentos vintecinco mil noventa e tres euros con vintecatro céntimos), do orzamento municipal correspondente ao ano 2018.

Beneficiarios

As asociacións e entidades validamente constituídas sen fin de lucro e que realicen actividades de interese ou promoción social ou de utilidade pública e sexan de interese municipal.

  • Serán requisitos esixibles ás entidades, que cumprirán antes da data da proposta de concesión de subvención, ademais dos previstos con carácter xeral nos artigos 8 e 10 da Lei de subvencións de Galicia e nos artigos 11 e 13 da Lei Xeral de Subvencións, os previstos na Ordenanza municipal de subvencións do Concello de Ourense.
  • Que teñan sede social ou delegación no termo municipal do Concello de Ourense.
  • Que os seus estatutos teñan como obxectivos e finalidades principais a prestación de servizos sociais dirixidos a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social, coincidentes co obxecto da subvención.
  • Estar inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais ( RUEPSS).

Constar inscritas no Rexistro de asociacións municipais ou acreditación de ter solicitada a inscrición no mesmo. As entidades deberán cumprir os requisitos previstos na Lei de subvencións de Galicia, na Lei Xeral de Subvencións, os previstos na Ordenanza municipal de subvencións do Concello de Ourense.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.