Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 25 de xuño de 2020, adoptou, entre outros, o seguinte ACORDO:

Aprobar o Plan Estratéxico de subvencións da Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense, para o período 2020-2022. Nº.de expediente 2020012754.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), acordou:

  1. Aprobar o Plan Estratéxico de Subvencións da Concellería de Asuntos sociais do Concello de Ourense para o período comprendido entre os anos 2020 e 2022, ambos inclusive (Documento electrónico co código CSV: L39EMLXEMSJG32S -documento versión galego- e código CSV:L3WY8BQ9ED0F5MNC -documento versión castelán-), consonte ao establecido no artigo 8.1 da Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións, e os artigos 10 a 15 RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da citada lei 38/2003.
  2. Ordenar a publicación do texto íntegro do Plan Estratéxico de subvencións da Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense na páxina web municipal en aras de respetar o principio de transparencia na actividade administrativa.

DOCUMENTACIÓN

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.