Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

ADQUISICIÓN XOGUETES CAMPAÑA DE REIS 2020

1. OBXECTO DO SUMINISTRO:

A adquisición de xoguetes da Campaña de Reis para a Concellería de Asuntos sociais, nas condicións que constan neste Anuncio (PDF)

2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

2.1 Prazo: Até o día 3 de decembro, inclusive.

2.2 Documentación que se debe presentar: A sinalada no dito anuncio.

2.3 Modo: Indistintamente, por calquera dos seguintes:

a) No rexistro xeral do Concello de Ourense, Praza Maior núm. 1, Ourense.

b) Por calquera dos medios previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

2.4 Efecto: A presentación da oferta implica a aceptación total e incondicionada, pola persoa ou empresa presentadora, das condicións do contrato publicadas no dito anuncio.

3. ENTREGA DOS BENS SUBMINISTRADOS.

3.1 Prazo: entre o 30 de decembro de 2020 e 5 de xaneiro de 2021.

3.2 Lugar: Nas instalacións da empresa adxudicataria no termo municipal do Concello de Ourense.

3.3 A entrega deberá facerse a cada familia protadora dun vale da Concellería de Asuntos Sociais.

4. PAGO DO PREZO DO SUBMINISTRO

O pago do prezo do subministro realizarase trala presentación pola persoa ou empresa subministradora dunha única factura que reúna os requisitos legalmente establecidos.

DOCUMENTACIÓN

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.