Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O programa CaixaProinfancia que poñen en marcha o Concello de Ourense e a Obra Social “laCaixa”inicia o seu desenvolvemento na cidade, coa finalidade de prestar atención e mellorar a calidade de vida de nenos e nenas da cidade en situación ou risco de exclusión social. Desde o día 28 de novembro, xa está constituída a mesa institucional responsable do desenvolvemento do programa, e a mesa técnica que coordinará a súa execución. O programa, que será coordinado pola Fundación Juan Soñador, desenvolverase nesta primeira edición nos barrios de Covadonga, As Eiroás, O Vinteún, A Ponte e rúa Pablo Iglesias.

Na mesa institucional participan a concelleira de Asuntos Sociais, Sofía Godoy, e representantes da Xunta de Galicia, consellerías de Política Social, Sanidade e Educación, a Universidade de Santiago, a Obra Social la Caixa, e a rede local de entidades sociais, representada pola Fundación Juan Soñador.

Caixa Proinfancia Ourense comezou cun estudio técnico por parte da Concellería de Asuntos Sociais, que determinou as necesidades e familias que participarán no programa e as problemáticas específicas ás que se buscará dar solución. O programa pretende romper o círculo da pobreza herdada que afecta a nenos e nenas en situación ou risco de exclusión, garantindo o seu acceso a oportunidades educativas de calidade.

Intervención integral cun equipo multidisciplinar

O programa pretende un modelo de intervención integral coa infancia en situación de pobreza que se centra principalmente na relevancia da colaboración e o traballo en rede entre os diversos axentes que traballan coas familias, ofrecéndolles apoio desde os diversos ámbitos: educación, sanidade, acción social, coa actuación da administración pública e as entidades do terceiro sector.

Nos barrios de intervención porase en marcha unha mesa de traballo multisectorial que permita o traballo colaborativo, en rede e unha aproximación integral na intervención coa infancia e as súas familias en situación de risco ou pobreza, que contribúa a compartir ferramentas e protocolos de traballo previos de cada un dos sectores, a creación de ferramentas e protocolos comúns de actuación, realizar unha análise específica e compartida de necesidades de familias e menores, xunto coa achega de recursos e articulación de decisións conxuntas.

Dúas mesas de traballo

O traballo estruturase ao redor de dúas mesas paralelas, e coordinadas entre si, unha mesa institucional estratéxica, como espazo común de reflexión e toma de decisións, e unha comisión técnica, encargada da desenvolver as ferramentas de traballo, potenciar sinerxias, promover, xestionar e levar a cabo os plans acordados e a súa avaliación.

A mesa técnica está formada por persoal técnico que coñece e está en contacto directo coa realidade social, sanitaria e educativa dos barrios: traballadores sociais, técnicos de inclusión social, Universidade, centro de saúde A Ponte e centros educativos: colexios e institutos do barrio, xunto coas entidades sociais; inicialmente Asociación Xuvenil Amencer, Cáritas, Cruz Vermella e a Fundación Meniños, así como as que se poidan sumar no futuro a esta iniciativa. A Fundación Juan Soñador será a encargada de coordinar os traballos.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.