Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello


O Concello de Ourense publica as Bases Reguladoras do Sorteo "Pide un desexo de Nadal. No box dos soños con Luz Propia 2017"

 

1.- OBXECTO

O Concello de Ourense, con CIF P-32555055 a través da Concellaría de Comercio, co fin de promocionar o comercio local e dentro dos diferentes eventos que se realizarán na campaña de nadal 2017, organiza o sorteo "Pide un desexo de Nadal. No box dos soños con Luz Propia 2017".

2.- AMBITO TERRITORIAL

O ámbito territorial deste sorteo será todo o comercio do termo municipal de Ourense.
A inscrición neste sorteo supón a aceptación das presentes bases, así como das eventuais instrucións que adopte a organización.

3. CONDICIÓNS PARA PARTICIPAR

Poderán participar neste sorteo toda persoa MAIOR DE IDADE que realizase unha compra nun establecemento comercial de Ourense durante os días 4 de decembro de 2017 ao 5 de xaneiro de 2018 e depositase a papeleta debidamente cumprimentada e selada polo establecemento comercial na caixa de correos dos soños con luz propia. Esíxese unha compra mínima de 10 ?

4. PREMIOS:

Os premios do sorteo serán:

  • 1 viaxe a Disneyland París para dous adultos e un neno menor de 12 anos: con dúas noites de hotel (habitación estandar) e transporte entre Santiago de Compostela ou Coruña e París. Inclúe as entradas ao Parque durante dous días. A persoa agraciada terá un mes a partir da data do sorteo para porse en contacto coa organización a través do correo info@promoland e poder coordinar as reservas. Desde a data do sorteo e ata a data do goce do premio non poderán pasar máis de tres meses. Os días elixidos para gozar da estancia no Parque Disney pertencen ao período de tempada baixa, pero as datas son abertas sempre que se adapten ás tarifas elixidas pola organización. (premio que outorga Promoland Media).
  • 1 Viaxe ao Parque Warner de Madrid para dous adultos e un neno menor de 17 anos, con dúas noites de hotel incluído (habitación estándar). O medio de transporte será avión ou tren segundo elección final da organización. Para ambas as opcións a orixe será a cidade de Ourense. A persoa agraciada terá un mes a partir da data do sorteo para porse en contacto coa organización a través do correo info@promoland e poder coordinar as reservas. Desde a data do sorteo e ata a data do goce do premio non poderán pasar máis de tres meses. Os días elixidos para gozar da estancia no Parque Warner pertencen ao período de tempada baixa pero as datas son abertas sempre que se adapten ás tarifas elixidas pola organización. (premio que outorga Promoland Media).
  • 2 estancias dunha noite para dúas familias de catro persoas cada unha en calquera dos hoteis balneario de Caldaria Termal SL, incluíndo almorzo e piscinas termais, con reserva suxeita a dispoñibilidade do establecemento. O premio caducará no prazo de tres meses desde a data do
    sorteo. (premio que outorga Caldaria Termal SL)
  • 1 cea para dúas persoas nos seguintes restaurantes A Taberna, Atarazana, A Feiriña e Pazo de Monterrey (este restaurante ofrece comida e non cea). O menú será determinado polo restaurante. O premio caducará no prazo de tres meses desde a data do sorteo. (premio que outorga a Unión de Hostaleiros Ourensáns).
  • 2 ceas para catro persoas no restaurante Estación de Loman. O menú será determinado polo restaurante. O premio caducará no prazo de tres meses desde a data do sorteo. (premio que outorga a Unión de Hostaleiros Ourensáns).

Os premios non poderán ser obxecto de cambio, cesión a terceiros ou compensación en metálico.

5.- SORTEO

O sorteo realizarase o día 8 de xaneiro de 2018, ás 19,00 horas no Salón de Plenos do Concello de Ourense, mediante a fórmula de que unha persoa do público extraia as papeletas da caixa de correos dos desexos.

6.- COMUNICACIÓN AO GAÑADOR

O gañador será chamado por teléfono e ademais o resultado do sorteo publicarase no Taboleiro de Edictos e a páxina web do Concello.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a organización informa que os datos que se faciliten para participar nesta promoción, xunto cos que se faciliten en caso de resultar premiado, son necesarios para participar no sorteo e que serán destruídos unha vez finalizado o mesmo.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.